Geologian tutkimuskeskus

Pohjavesialueiden rakenneselvitykset ja virtausmallinnukset

Pohjavesialueiden rakenneselvityksillä saadaan tietoa pohjavesialueiden geologisesta rakenteesta ja hydrogeologiasta. Perustana käytetään painovoimamittauksiin ja kairauksiin pohjautuvaa kallionpintamallia tutkimusalueesta.

GTK on tehnyt rakenneselvityksiä tärkeillä pohjavesi- ja harjualueilla 1990-luvulta alkaen yhteistyössä ympäristökeskusten, kuntien, kaupunkien ja vesilaitosten kanssa. Tuloksia hyödynnetään mm. pohjaveden suojelussa, vedenhankinnan tehostamisessa, uusien vedenottopaikkojen määrittämisessä, pohjaveden pilaantumistutkimuksissa ja maankäytön suunnittelun tausta-aineistona.

Virtauksen ja aineen kulkeutumisen luotettava 3D-mallinnus edellyttää geologisen kartoitustiedon keräämistä ja analysointia. Aineistoja ja mallinnuksen tavoitteita vertaillen laaditaan käsitys muodostuman hydrogeologisista rakenteista ja olosuhteista ja valitaan sopiva mallinnusmenetelmä.

Geokemiallisten prosessien tuntemusta tarvitaan arvioitaessa maa- ja kallioperän vaikutuksia pohjaveden laatuun. Maa- ja kallioperän rakenteen ja laadullisen tilan selvitykset auttavat uusien vedenottopaikkojen etsimisessä. Pohjavesimuodostumien kestävä käyttö edellyttää eri maankäyttömuotojen yhteensovittamista. Geologinen tieto on keskeistä arvioitaessa eri maankäyttömuotojen soveltuvuutta harju- ja pohjavesialueille.

Luonnon pinta- ja pohjavesien erilaista hapen ja vedyn isotooppikoostumusta hyödynnetään tutkittaessa pinta- ja pohjavesien sekoittumista. Sekoittuminen voi vaikuttaa veden laatuun. Isotooppeja on hyödynnetty niin tekopohjavesi- kuin luonnollisissa imeytymistapauksissa. Tutkimuksissa on selvitetty luonnollisen pohjaveden ja imeytyneen pintaveden suhteellisia osuuksia sekä tarkasteltu pintaveden vaikutusalaa ja veden virtausreittejä pohjavesimuodostumassa.
 

Tarjoamme seuraavat palvelut

arrow Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

 

 

Sivun URL: http://www.gtk.fi/asiantuntijapalvelut/maankaytto/pohjavesi/index.html

Sivu luotu: 06.12.2019