Geologian tutkimuskeskus

Energia- ja ilmastopolitiikka

Ilmastonmuutoksen voimistuminen on ajanut ihmiskunnan uusien haasteiden eteen. Lisääntynyt fossiilisten polttoaineiden käyttö energian tuotannossa, lämmityksessä, teollisuudessa ja kuljetuksessa on nostanut ilmakehään vapautuneen hiilidioksidin määrää. Suomi EU:n jäsenmaana noudattaa EU:n päästövähennystavoitteita. Vuonna 2008 valmistuneessa ja 2013 päivitetyssä Suomen kansallisessa Energia- ja ilmastostrategiassa on lueteltu erinäisiä keinoja päästöjen vähentämiseen vuoteen 2020 mennessä.

GTK vastaa kansallisen strategian tavoitteeseen omavaraisuuden vahvistamisesta ja uusiutuvien energialähteiden osuuden lisäämisestä energian tuotannossa. Keskeisiä teemoja ovat teollisesti hyödynnettävät turvevarannot ja tuotannon ympäristövaikutukset sekä geoenergian hyödyntäminen erityisesti suurkohteiden lämmitys- ja viilennysratkaisuihin. GTK:n tutkimustoiminta edistää lisäksi ydinjätteiden ja uusien ydinlaitosten sijoitusratkaisuja. Tärkeänä tutkimusteemana ovat ilmastomuutoksen edellyttämät sopeutumistoimenpiteet ja kustannustehokkaat ratkaisut. Kotimaisena ja kansainvälisenä yhteistyönä tehtävän tutkimuksen painopisteenä ovat erityisesti Itämeri, sen kehitys ja merenpohjan käyttö-ratkaisut. GTK:ssa seurataan myös hiilidioksidin varastointia (CCS) koskevaa kansainvälistä kehitystä ja osallistutaan aihetta koskevaan yhteiseurooppalaiseen geolaitosten verkostoyhteistyöhön asiantuntemuksen ylläpitämiseksi.

 

Sivun URL: http://www.gtk.fi/energia/ilmastopolitiikka.html

Sivu luotu: 21.10.2018