Geologian tutkimuskeskus

GTK:n laatupolitiikka

Geologian tutkimuskeskuksen johto on määrittänyt laitokselle laatupolitiikan ja siihen liittyvät päämäärät.

GTK:n laatupolitiikan lähtökohtina ovat asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tyytyväisyys sekä organisaation sitoutuminen toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

Geologisen tiedon tuottajana, tutkimuslaitoksena ja tutkimuspalveluorganisaationa GTK on asettanut seuraavat yleiset laatupäämäärät:

Yhteisesti hyväksytyt ja laatujärjestelmään kirjatut toimintaperiaatteet velvoittavat koko henkilöstöä. GTK:n johto valvoo, että laatujärjestelmän edellyttämää toimintatapaa noudatetaan. Laatujärjestelmän kehittämisestä vastaa laitoksen johto, joka seuraa vuosittain laatu- ja ympäristöpolitiikan sekä asetettujen tavoitteiden toteutumista. Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa tapahtuvasta yhteistoiminnasta ja asiakasvaatimusten toteutumisesta vastaavat erikseen kutakin yhteistoimintakokonaisuutta tai -hanketta varten nimetyt kontaktihenkilöt.

Johdon erityisen huomion kohteena on henkilöstön motivointi ja osaamisen kehittäminen. Tähän liittyvillä menettelyillä pyritään varmistamaan GTK:n henkilöstön kyky vastata toiminnan asettamiin haasteisiin myös tulevaisuudessa. Jokainen GTK:ssa työskentelevä on omalta osaltaan henkilökohtaisesti vastuussa ammattitaitonsa ylläpitämisestä.

 GTK:n prosessikartta

GTK:n prosessikartta

 

Sivun URL: http://www.gtk.fi/gtk/laatujarjestelma/index.html

Sivu luotu: 24.10.2018