Geologian tutkimuskeskus

Suomen kallioperäSuomen kallioperä

Yleistä

Perinteisillä stratigrafisilla luokittelusysteemeillä on ollut rajoituksia, kun niitä on pyritty soveltamaan maaperä- ja Prekambrin geologiaan (ks. esim. NACSC, 2005).

Luokittelujen soveltaminen on ollut erityisen haastavaa voimakkaasti deformoituneilla Prekambrisilla alueilla, joilla esiintyy monimuotoisia metamorfisten ja plutonisten kivien assosiaatioita. Näistä syistä johtuen stratigrafista luokittelua ja siihen liittyviä käytäntöjä ei ole muodollisesti otettu käyttöön Suomen Prekambristen kivien luokitteluissa. Joillakin alueilla luokitteluja on kuitenkin käytetty jo 1980-luvulta lähtien (Laajoki/Oulun Yliopisto ja Lapin Vulkaniittiprojekti/GTK).

Uudet stratigrafiset käsitteistöt, joita kansainväliset organisaatiot (International Union of Geosciences (IUGS), the International Commission of Stratigraphy (ICS) and the North American Commission on Stratigraphic Nomenclature (NACSN) ovat kehitelleet ja julkaisseet viime aikoina, ovat avanneet uusia näkökulmia stratigrafisen luokittelun käyttöön.

Suomen Kansallinen Geologian Komitea perusti vuonna 2005 Suomen stratigrafisen komitean (SCF), jonka tehtävänä on ohjeistaa, uudistaa ja valvoa Suomen stratigrafisen luokittelun ja nimistön käyttöä (esim. Strand et al 2010). Sen alakomiteat (Prekambri ja maaperä) antavat muodollisen stratigrafisen yksikön statuksen Suomen kallio- ja maaperäyksiköille.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on julkaissut vuosien 2006-2009 aikana toimineen DigiKP-projektin tuloksena saumattoman karttatietokannan Suomen kallioperästä (DigiKP200) sekä FINSTRATI-tietokannan Suomen kallioperän stratigrafisista yksiköistä. Projektin aikana kuvattiin kansainvälisten sääntöjen mukaan (NACSN, 2005) noin 2000 litostratigrafista tai litodeemista yksikköä. Työ tehtiin yhteistyössä Suomen statigrafisen Prekambrin alakomitean kanssa. Tulevaisuudessa GTK ylläpitää FINSTRATI-tietokantaa yhteistyössä SCF:n kanssa (ks. kuva). Stratigrafinen tietokanta sisältää nykyisessä tilassaan kuvauksen Suomen kallioperän stratigrafisista yksiköistä ja niiden viitetiedon julkaisuihin.

DigiKP200 (1:200 000 kallioperäkartta)

1:200 000 kallioperäkartta pohjautuu saumattoman ja mittakaavattoman karttatietokannan (DigiKP) yleistykseen. Vuosina 2006-2009 koottu karttatietokanta koostuu ajanmukaisimmista saatavilla olevista kartta-aineistoista, joiden mittakaava voi vaihdella alueelta toiselle. GTK:n kallioperäkarttakannan päätuotteena oleva DigiKp200-aineisto on yleistetty lähtöaineistosta keskimäärin 1:200 000 mittakaavaan. Aineisto sisältää litologisen luokittelun lisäksi FINSTRATI-kannan mukaisen hierarkisen litostratigrafisen tai litodeemisen luokittelun. Suomen kallioperä palvelussa karttatasona toimii DigiKP200 ja yksikkötieto tulee Finstrati-järjestelmästä.

Lisätietoja

North American Comission on Stratigraphic Nomenclature, NACSN (2005) North American Stratigraphic Code. AAPG Bulletin, Vol. 89, NO. 11, pp. 1547-1591.

Guidelines and Procedures for Naming Precambrian Geological Units in Finland (2010). Stratigraphic Commission of Finland: Precambrian Sub-Commission, editors K. Strand, J. Köykkä, and J. Kohonen

Stratigrafista ohjeistusta

Kansainvälinen ohjeistus

palveluun

 

 

Sivun URL: http://www.gtk.fi/tietopalvelut/palvelukuvaukset/suomenkalliopera.html

Sivu luotu: 12.11.2019