Geologian tutkimuskeskus

Lapin Kaiku - Lapin kaivoskeskittymän kumulatiivisten ympäristövaikutusten arviointi ja hallinta

 

Lapin Kaiku –projekti on GTK:n ja SYKE:n syyskuussa 2016 alkanut 3-vuotinen EAKR-rahoitteinen yhteistyöprojekti. Sen tavoitteena on prossessoida ja tuottaa luonnontieteellistä tietoa ennakoimaan ja minimoimaan kaivoksien ja mahdollisesti tulevien kaivosten aiheuttamia vaikutuksia Lapin alueella. Tavoitteena on erotella potentiaaliset kaivosalueet sekä laatia niille jo olemassa olevien sekä hankkeessa tehtävien geologisten, vesikemiallisten ja biologisten selvitysten perusteella vertailuolosuhteet velvoitetarkkailun ja ympäristövaikutusten arvioinnin tueksi.

Menetelmien kehityksen ja testausten kautta hankkeen loputtua on käytössä uusia arvioituja ja kustannustehokkaita menetelmiä ja toimintamalleja, joita mm. mittaus- ja laitepalveluja tarjoavat yritykset voivat hyödyntää kehittäessään palvelutarjontaansa. Pitkällä tähtäimellä hankkeen tavoitteena on, että sen tuloksia pystytään hyödyntämään julkisella sektorilla esimerkiksi maakuntakaavoituksessa maankäytönsuunnittelussa ja päätöksenteon tukena sekä yksityisten toiminnanharjoittajien toiminnan suunnittelussa sekä toteutuksessa.

Projektissa tehtävä työ jakaantuu neljään eri työpakettiin:
1) Projektihallinto (GTK)
2) Malminetsintä ja kaivostoiminta (GTK)
3) Luonnonympäristö – maaperä ja pohjavesi (GTK)
4) Luonnonympäristö – joet ja purot (SYKE)

Malminetsintä ja kaivostoiminta työpaketissa tehdään alueelliseen geologiseen tietoaineistoon pohjautuvia ennusteita Lapin malmipotentiaalista, jotta voidaan luoda tarkempi arvio mille mahdollisille alueille kaivostoiminta tulevaisuudessa todennäköisimmin voi keskittyä.

Luonnonympäristö-työpaketeissa kehitetään menetelmiä ja työkaluja ympäristön tilan seurannan ja velvoitetarkkailun tarpeisiin. Niissä otetaan huomioon eri osapuolten, kuten hanketta suunnittelevan organisaation, ympäristökonsultin, yhteysviranomaisen sekä vaikutusten kohteena olevien tahojen tietotarpeet maaperän ja vesistöjen tämän hetkisestä tilasta, ottaen huomioon myös muut ympäristöön kohdistuvat paineet (esim. eri maankäyttömuodot, ilmastonmuutos, hajakuormitus).

Lisätietoja:
Projektin koordinaattori Peter Johansson, 0295 034 302, peter.johansson_gtk.fi

Linkki SYKE:n verkkosivulle http://www.syke.fi/hankkeet/lapinkaiku

 

Sivun URL: http://www.gtk.fi/tutkimus/tutkimushankkeet/lapin_kaiku/index.html

Sivu luotu: 24.10.2018