Mineraalien hyödyntäminen Energiatutkimus Yhdyskuntarakentaminen Kansainvälinen GTK

Tutkimuksesta uutta osaamista

GTK kasvattaa uutta osaamista geoenergiasta ja edistää tutkimusprojekteja ja sovelluksia maankamaran pintaosiin sitoutuneen geoenergian hyödyntämiseksi tilojen lämmitykseen ja viilennykseen. Lue lisää

Geoinformatiikka koskee GTK:n geotietoaineiston koko arvoketjuun kuuluvaa asiantuntijaosaamista. Lue lisää

GTK kasvattaa pohjavesiosaamista ja kehittää siihen liittyviä tutkimus- ja innovaatioprojekteja. Lue lisää

Tutkimukset maanalaisessa rakentamisessa vastaavat yhteiskunnan tietotarpeeseen, jossa tarvitaan uusia turvallisia ratkaisuja ja geologisia sovelluksia. Lue lisää

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde: 029 503 0000

Sähköposti: 
- kirjaamo: gtk_gtk.fi 
- henkilöstö: etunimi.sukunimi_gtk.fi

GTK:n toimipaikat ja yhteystiedot

Johto- ja vastuuhenkilöt

Energiatutkimus 

Tavoitteenamme on edistää ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteiden mukaisesti tuontia korvaavien ja vähäpäästöisten energiamuotojen hyödyntämistä sekä ilmastomuutokseen sopeutumista. Energiasektorilla tutkimusten painopisteinä ovat geoenergian käyttösovellukset ns. suurkohteissa, ydinvoimalaitosten ja käytetyn polttoaineen turvallinen sijoittaminen sekä turvevarat ja niiden käytettävyys. Merenpohjan geologian tutkimuksella tuotetaan luotettavaa tietoa pitkäaikaisista ilmasto- ja ympäristömuutoksista tulevan ilmastokehityksen mallinnukseen ja sopeutumistoimien suunnitteluun.

Energia- ja ilmastopolitiikka

Ilmastonmuutoksen voimistuminen on ajanut ihmiskunnan uusien haasteiden eteen. Lisääntynyt fossiilisten polttoaineiden käyttö energian tuotannossa, lämmityksessä, teollisuudessa ja kuljetuksessa on nostanut ilmakehään vapautuneen hiilidioksidin määrää. Suomi EU:n jäsenmaana noudattaa EU:n päästövähennystavoitteita. Vuonna 2008 valmistuneessa ja 2013 päivitetyssä Suomen kansallisessa Energia- ja ilmastostrategiassa on lueteltu erinäisiä keinoja päästöjen vähentämiseen vuoteen 2020 mennessä.

GTK vastaa kansallisen strategian tavoitteeseen omavaraisuuden vahvistamisesta ja uusiutuvien energialähteiden osuuden lisäämisestä energian tuotannossa. Keskeisiä teemoja ovat teollisesti hyödynnettävät turvevarannot ja tuotannon ympäristövaikutukset sekä geoenergian hyödyntäminen erityisesti suurkohteiden lämmitys- ja viilennysratkaisuihin. GTK:n tutkimustoiminta edistää lisäksi ydinjätteiden ja uusien ydinlaitosten sijoitusratkaisuja. Tärkeänä tutkimusteemana ovat ilmastomuutoksen edellyttämät sopeutumistoimenpiteet ja kustannustehokkaat ratkaisut. Kotimaisena ja kansainvälisenä yhteistyönä tehtävän tutkimuksen painopisteenä ovat erityisesti
Itämeri, sen kehitys ja merenpohjan käyttö-ratkaisut. GTK:ssa seurataan myös hiilidioksidin varastointia (CCS) koskevaa kansainvälistä kehitystä ja osallistutaan aihetta koskevaan yhteiseurooppalaiseen geolaitosten verkostoyhteistyöhön asiantuntemuksen ylläpitämiseksi.

 
 

 
 

Energia- ja ilmastopolitiikka