Mineraalien hyödyntäminen Energiatutkimus Yhdyskuntarakentaminen Kansainvälinen GTK
 
 

Tutkimuksesta uutta osaamista

GTK kasvattaa uutta osaamista geoenergiasta ja edistää tutkimusprojekteja ja sovelluksia maankamaran pintaosiin sitoutuneen geoenergian hyödyntämiseksi tilojen lämmitykseen ja viilennykseen. Lue lisää

Geoinformatiikka koskee GTK:n geotietoaineiston koko arvoketjuun kuuluvaa asiantuntijaosaamista. Lue lisää

GTK kasvattaa pohjavesiosaamista ja kehittää siihen liittyviä tutkimus- ja innovaatioprojekteja. Lue lisää

Tutkimukset maanalaisessa rakentamisessa vastaavat yhteiskunnan tietotarpeeseen, jossa tarvitaan uusia turvallisia ratkaisuja ja geologisia sovelluksia. Lue lisää

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde: 029 503 0000

Sähköposti: 
- kirjaamo: gtk_gtk.fi 
- henkilöstö: etunimi.sukunimi_gtk.fi

GTK:n toimipaikat ja yhteystiedot

Johto- ja vastuuhenkilöt

Energiatutkimus 

Tavoitteenamme on edistää ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteiden mukaisesti tuontia korvaavien ja vähäpäästöisten energiamuotojen hyödyntämistä sekä ilmastomuutokseen sopeutumista. Energiasektorilla tutkimusten painopisteinä ovat geoenergian käyttösovellukset ns. suurkohteissa, ydinvoimalaitosten ja käytetyn polttoaineen turvallinen sijoittaminen sekä turvevarat ja niiden käytettävyys. Merenpohjan geologian tutkimuksella tuotetaan luotettavaa tietoa pitkäaikaisista ilmasto- ja ympäristömuutoksista tulevan ilmastokehityksen mallinnukseen ja sopeutumistoimien suunnitteluun.

Turve

Turve on suokasvien jäänteistä epätäydellisen hajoamisen seurauksena kosteissa ja hapettomissa olosuhteissa muodostunut eloperäinen maalaji, joka on kerrostunut muodostumispaikalleen.
Suomessa on runsaasti turvemaita (noin 9,3 miljoonaa hehtaaria) ja niiden yleisimmät maankäyttömuodot ovat metsä- ja maatalous ( n. 5 milj. ha) , soiden suojelu ( n. 1,13 milj. ha) ja turvetuotanto (n. 0,08 milj. ha). Näiden käyttömuotojen lisäksi noin kolmasosa (n. 3 milj. ha) Suomen soista on edelleen luonnontilassa.

Turvetta käytetään nykyään pääasiassa energian lähteenä ja kasvu- ja ympäristöturpeena. Turve kattaa energiahuollosta noin 7 % ja kaukolämmöstä noin 20 %. Energiahuollossa turpeella korvataan tuontienergiaa, johon Suomen energiahuollosta perustuu noin 70 %.

GTK kartoittaa ja inventoi Suomen turvevaroja erilaiset käyttömuodot huomioiden ja tuottaa monipuolista tietoa mm. maankäytön suunnittelun tueksi ja elinkeinoelämän tarpeisiin. GTK tuottaa tutkimustietoa hiilen kierrosta ja turpeen kertymästä.
 

 
Tuotantoaluetutkimukset ja tuotannon ympäristövaikutuksiin liittyvät tutkimukset
Turvetuotannon valmisteluun (ympäristöselvitykset) ja tuotantoalueiden jälkikäyttöön liittyvät tutkimukset ja lausunnot. Lue lisää

Turvetutkimukset
Turveinventoinnit ja turpeen käyttökelpoisuuden määritys. Lue lisää

 

 
Turvetutkimusraportit
Suokohtaiset tutkimusselosteet kuntakohtaisina raportteina (n. 400kpl). Kunnasta voi olla useampia raportteja, mikäli tutkimuksia on tehty useiden vuosien aikana. Päivitetyt tiedot saatavilla Turvevarojen tilinpito -palvelusta (Etelä-Pohjanmaa). Lue lisää

Turvevarojen tilinpito
Turvevarojen tilinpito-karttapalvelussa tarjotaan tietoa suo- ja turvemaiden maankäytöstä sekä Geologian tutkimuskeskuksen kartoittamista turvevaroista. Palvelussa on mahdollista tarkastella alueellisia yhteenvetoja valmiiksi määriteltyjen aluetasojen avulla tai vaihtoehtoisesti yksittäisen kartoitetun suokohteen tietoja.

arrow     Lue lisää

 

Turve