Mineraalien hyödyntäminen Energiatutkimus Yhdyskuntarakentaminen Kansainvälinen GTK
 

Muuta mielenkiintoista

arrow Uraani - ydinvoiman energiametalli

 

Tutkimuksesta uutta osaamista

GTK kasvattaa uutta osaamista geoenergiasta ja edistää tutkimusprojekteja ja sovelluksia maankamaran pintaosiin sitoutuneen geoenergian hyödyntämiseksi tilojen lämmitykseen ja viilennykseen. Lue lisää

Geoinformatiikka koskee GTK:n geotietoaineiston koko arvoketjuun kuuluvaa asiantuntijaosaamista. Lue lisää

GTK kasvattaa pohjavesiosaamista ja kehittää siihen liittyviä tutkimus- ja innovaatioprojekteja. Lue lisää

Tutkimukset maanalaisessa rakentamisessa vastaavat yhteiskunnan tietotarpeeseen, jossa tarvitaan uusia turvallisia ratkaisuja ja geologisia sovelluksia. Lue lisää

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde: 029 503 0000

Sähköposti: 
- kirjaamo: gtk_gtk.fi 
- henkilöstö: etunimi.sukunimi_gtk.fi

GTK:n toimipaikat ja yhteystiedot

Johto- ja vastuuhenkilöt

Energiatutkimus 

Tavoitteenamme on edistää ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteiden mukaisesti tuontia korvaavien ja vähäpäästöisten energiamuotojen hyödyntämistä sekä ilmastomuutokseen sopeutumista. Energiasektorilla tutkimusten painopisteinä ovat geoenergian käyttösovellukset ns. suurkohteissa, ydinvoimalaitosten ja käytetyn polttoaineen turvallinen sijoittaminen sekä turvevarat ja niiden käytettävyys. Merenpohjan geologian tutkimuksella tuotetaan luotettavaa tietoa pitkäaikaisista ilmasto- ja ympäristömuutoksista tulevan ilmastokehityksen mallinnukseen ja sopeutumistoimien suunnitteluun.

Ydinvoima ja ydinjätteet

Ydinenergian käytössä syntyy väistämättä radioaktiivisia jätteitä. Ydinjätehuollon tehtävänä on käsitellä näitä jätteitä siten, ettei niistä ole kohtuutonta haittaa nyt tai tulevaisuudessa. GTK tuottaa loppusijoitusyhtiöille ja viranomaisille niiden tarvitsemaa geologista, geokemiallista ja geofysikaalista tutkimustietoa loppusijoituksen toteutuksen ja sen turvallisuuden arvioinnin tarpeisiin.

Uraani on reaktoreissa käytettävän ydinpolttoaineen raaka-aine. Nykyiset sähköntuotannossa olevat ydinvoimalat ja rakenteilla oleva ydinvoimakapasiteetti muodostavat melko vakaan uraanin kysynnän. Rajallisten uraanivarojen takia uraaninetsintää harjoitetaan myös Suomessa. GTK tuottaa uraanin geologiaan liittyviä asiantuntijapalveluita.

 
Aluevalinta- ja sijoituspaikkatutkimukset
GTK:lla on perusteellisimmat ja laaja-alaisimmat tiedot Suomen kallioperästä, mikä mahdollistaa koko maan kattavat aluevalintatutkimukset. Lue lisää

Loppusijoituksen turvallisuuden geologiset tutkimukset
GTK tekee monipuolisia selvityksiä, joiden perusteella arvioidaan geologisen loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuutta ja tekijöitä, jotka on huomioitava maanalaisten tilojen suunnittelussa ja rakentamisessa. Lue lisää

Malmipotentiaalin arviointi
Alueelliseen ja kohteelliseen malmipotentiaalin arviointiin GTK tarjoaa kattavat aineistot ja palvelut, joita täydennetään tarvittaessa asiakkaan omalla aineistolla. Lue lisää

 

 
 

Ydinvoima ja ydinjätteet