Mineraalien hyödyntäminen Energiatutkimus Yhdyskuntarakentaminen Kansainvälinen GTK
 
 

Tutkimuksesta uutta osaamista

GTK:n Green Mining -hankkeet: GTK toimii koordinaattorina kuudessa hankkeessa ja osatoteuttajana viidessä. Hankkeet suuntautuvat GTK:n strategisesti tärkeille huippututkimusalueille sisältäen myös uusia avauksia ja tärkeitä kumppanuusverkostoja. Lue lisää

Geoinformatiikka koskee GTK:n geotietoaineiston koko arvoketjuun kuuluvaa asiantuntijaosaamista. Lue lisää

Tutkimukset maanalaisessa rakentamisessa vastaavat yhteiskunnan tietotarpeeseen, jossa tarvitaan uusia turvallisia ratkaisuja ja geologisia sovelluksia. Lue lisää

GTK kasvattaa osaamista ja projektitoimintaa geologisen asiantuntemuksen, aineistojen ja geomallien soveltamiseen kestävään maankäyttöön, taajamien suunnitteluun sekä rakentamisen tietomallien (BIM) kokoamiseen. Lue lisää

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde: 029 503 0000

Sähköposti: 
- kirjaamo: gtk_gtk.fi 
- henkilöstö: etunimi.sukunimi_gtk.fi

GTK:n toimipaikat ja yhteystiedot

Johto- ja vastuuhenkilöt

Yhdyskuntarakentaminen

Tavoitteenamme on parantaa maankäyttöä koskevan päätöksenteon edellytyksiä julkisella ja yksityisellä sektorilla tarjoamalla käyttäjälähtöisiä aineisto- ja asiantuntijapalveluita, edistämällä taloudellisia ja ympäristötekijät huomioonottavia maankäyttöratkaisuja kasvukeskusrakentamisessa, sekä tukemalla Itämeristrategian ja meristrategiadirektiivin toteuttamista.

Rakentamisen kiviainekset

Kalliokiviaines on kiinteästä kalliosta irrotettua ainesta, jota käytetään yleensä murskattuina massoina erilaisiin rakentamistarkoituksiin. Kalliokiviaines voi käyttökohteen mukaan koostua erilaisista lajitteista, joiden koko voi vaihdella hienosta aineksesta suuriin lohkareisiin. Kalliokiviaineksen tyypillisimpiä käyttökohteita ovat maanteiden ja rautateiden rakennekerrokset sekä betoninvalmistus. Laadukkaan harjukiviaineksen saatavuus on vaikeutumassa ja kalliokiviainesten osuus kasvaa. Samoin korvaavien kiviainesten ja uusiokiviainesten käyttöaste kasvaa. Näitä ovat esimerkiksi kierrätetyt kiviainekset, rakennusteollisuudesta vapautuva purkujäte ja volyymiltaan suuret luonnonkivilouhinnan sivukivikasat.

Luonnonkivellä eli rakennuskivellä tarkoitetaan rakentamiseen käytettävää kiveä, joka louhitaan kalliosta isoina kappaleina ja sen jälkeen jalostetaan mekaanisesti, esimerkiksi sahaamalla ja kiillottamalla lopputuotteiksi. Lopputuotteita ovat mm. ulko- ja sisätilojen laatat, reunakivet sekä nupu- ja noppakivet. Kiveä käytetään myös sisustuksen yksityiskohtina, takkoina, pöytälevyinä, pienesineinä ja ympäristörakentamisessa. Yleisimmät Suomessa tuotetut luonnonkivet ovat graniitti ja vuolukivi sekä pienemmässä määrin myös liuskeet.
 

 
Maa- ja kiviainesten laatu- ja määräinventoinnit
Inventoinnin tausta-aineistoja tarjoavat GTK:n aikaisemmat kallio- ja maaperätutkimukset ja kartoitukset tutkittavalla alueella, joita täydennetään maastossa tehtävillä geologisilla kartoitustöillä. Lue lisää

Seismiset luotaukset ja muut maastomittaukset
Painovoimamittaukset, maatutkaluotaus ja seismiset luotaukset tarkentavat kuvaa maankamarasta. Lue lisää

Uusien luonnonkiviesiintymien etsintä
Uusien luonnonkiviesiintymien alueelliset etsintäprojektit (kunnat ja maakunnat) ja tietyn kivilajin etsintätyöt laajemmilla potentiaalisilla alueilla (yritykset). Lue lisää

Esiintymien käyttöönottoon liittyvät palvelut
Esiintymien kivi- ja maalajien sekä pohjavesitilanteen selvitykset ympäristölupaa varten, maa-aines- ja ympäristölupahakemusten tekeminen. Lue lisää

Esiintymien laatu- ja määräinventointi
Uusien esiintymien ja jo käytössä olevien louhimoiden laadun ja varantojen tutkimus (eheyden kartoitus, syväkairaus ja näytteenotto, maatutkaus) Lue lisää

Luonnonkivituotannon sivukivien hyödyntäminen
Luonnonkivituotannon sivukivien ympäristökelpoisuuden ja käyttömahdollisuuksien arviointi esim. neitseellisiä kalliokiviaineksia korvaavina materiaaleina ja muissa käyttötarkoituksissa. Lue lisää

 

 
Maankamara
Karttapalvelu tarjoaa tuoreimman kuvan Suomen maa- ja kallioperästä. Karttakuvaan on yhdistetty MML:n laserkeilausaineistosta tuotettu korkeusmalli.

Maankamara-karttapalvelu    Lue lisää

 

Rakentamisen kiviainekset