Mineraalien hyödyntäminen Energiatutkimus Yhdyskuntarakentaminen Kansainvälinen GTK
 

Muuta mielenkiintoista

arrow Merigeologia auttaa ennakoimaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia(Geofoorumi 1/2011 s. 24)

 

Tutkimuksesta uutta osaamista

GTK:n Green Mining -hankkeet: GTK toimii koordinaattorina kuudessa hankkeessa ja osatoteuttajana viidessä. Hankkeet suuntautuvat GTK:n strategisesti tärkeille huippututkimusalueille sisältäen myös uusia avauksia ja tärkeitä kumppanuusverkostoja. Lue lisää

Geoinformatiikka koskee GTK:n geotietoaineiston koko arvoketjuun kuuluvaa asiantuntijaosaamista. Lue lisää

Tutkimukset maanalaisessa rakentamisessa vastaavat yhteiskunnan tietotarpeeseen, jossa tarvitaan uusia turvallisia ratkaisuja ja geologisia sovelluksia. Lue lisää

GTK kasvattaa osaamista ja projektitoimintaa geologisen asiantuntemuksen, aineistojen ja geomallien soveltamiseen kestävään maankäyttöön, taajamien suunnitteluun sekä rakentamisen tietomallien (BIM) kokoamiseen. Lue lisää

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde: 029 503 0000

Sähköposti: 
- kirjaamo: gtk_gtk.fi 
- henkilöstö: etunimi.sukunimi_gtk.fi

GTK:n toimipaikat ja yhteystiedot

Johto- ja vastuuhenkilöt

Yhdyskuntarakentaminen

Tavoitteenamme on parantaa maankäyttöä koskevan päätöksenteon edellytyksiä julkisella ja yksityisellä sektorilla tarjoamalla käyttäjälähtöisiä aineisto- ja asiantuntijapalveluita, edistämällä taloudellisia ja ympäristötekijät huomioonottavia maankäyttöratkaisuja kasvukeskusrakentamisessa, sekä tukemalla Itämeristrategian ja meristrategiadirektiivin toteuttamista.

Merenpohja

Merenpohjan materiaalin tietämisen tarve on lisääntynyt yhteiskunnassamme jatkuvasti sovitettaessa yhteen ympäristönhoidon, maa-aineshuollon, suunnittelun ja rakentamisen sekä tieteellisen tutkimuksen tarpeita. GTK:n veden peittämien alueiden geologisen tutkimuksen tavoitteena on tuottaa pohjan maaperäkarttoja ja -geologisia poikkileikkauksia tarkkuudella, joka riittää sekä seutusuunnittelun että rakentamisen tarpeisiin. Pohjan maalajien laatu ja alueellinen kattavuus sekä eri kerrostumien paksuus ja rakenne vaikuttavat merkittävästi veden peittämien alueiden käytettävyyteen ja ympäristölliseen merkitykseen.
Tuotettu tieto palvelee Suomen laajan merialueen kartoittamista, merialueiden käytön suunnittelua, merenpohjan rakentamista ja riskien havaitsemista.
 

 
Haitallisten aineiden selvitykset
Haitallisilla aineilla kuten raskasmetalleilla ja monilla orgaanisilla yhdisteillä, on taipumus lopulta huuhtoutua ja kulkeutua mereen. Jotta tuntisimme merenpohjan tilan riittävän hyvin, on tärkeää tietää myös haitallisten aineiden levinneisyys. Lue lisää

Merenpohjan maa-ainesselvitykset
Kiinnostus vedenalaisten maa-ainesvarojen hyödyntämiseen on kasvanut maa-ainesten käyttötarpeen lisääntyessä ja kuljetusmatkojen pidentyessä. Lue lisää

Merenpohjan rakentamiseen liittyvät selvitykset
Nykyaikainen asuin- ja työpaikkaympäristö edellyttää rakentamista veden peittämillä alueilla (esim. tuulivoimalapuistot, silta- ja laiturirakenteet, satamat, laivareitit, kaapelit, kaasuputket, vesi- ja viemärijohdot). Lue lisää

Sijoituspaikkatutkimukset
Sijoituspaikkatutkimukset (merituulipuistot, meriläjitysalueet, ydinvoimalaitokset sekä merenalaiset jätevesi-, kaukolämpö-, jäähdytys/lauhdevesi-, liikenne- jne.tunnelit.). Lue lisää

 

 
Maankamara
Karttapalvelu tarjoaa tuoreimman kuvan Suomen maa- ja kallioperästä. Karttakuvaan on yhdistetty MML:n laserkeilausaineistosta tuotettu korkeusmalli.

Maankamara-karttapalvelu    Lue lisää

 

Merenpohja