Mineraalien hyödyntäminen Energiatutkimus Yhdyskuntarakentaminen Kansainvälinen GTK

Tutkimuksesta uutta osaamista

GTK:n Green Mining -hankkeet: GTK toimii koordinaattorina kuudessa hankkeessa ja osatoteuttajana viidessä. Hankkeet suuntautuvat GTK:n strategisesti tärkeille huippututkimusalueille sisältäen myös uusia avauksia ja tärkeitä kumppanuusverkostoja. Lue lisää

Geoinformatiikka koskee GTK:n geotietoaineiston koko arvoketjuun kuuluvaa asiantuntijaosaamista. Lue lisää

Tutkimukset maanalaisessa rakentamisessa vastaavat yhteiskunnan tietotarpeeseen, jossa tarvitaan uusia turvallisia ratkaisuja ja geologisia sovelluksia. Lue lisää

GTK kasvattaa osaamista ja projektitoimintaa geologisen asiantuntemuksen, aineistojen ja geomallien soveltamiseen kestävään maankäyttöön, taajamien suunnitteluun sekä rakentamisen tietomallien (BIM) kokoamiseen. Lue lisää

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde: 029 503 0000

Sähköposti: 
- kirjaamo: gtk_gtk.fi 
- henkilöstö: etunimi.sukunimi_gtk.fi

GTK:n toimipaikat ja yhteystiedot

Johto- ja vastuuhenkilöt

Yhdyskuntarakentaminen

Tavoitteenamme on parantaa maankäyttöä koskevan päätöksenteon edellytyksiä julkisella ja yksityisellä sektorilla tarjoamalla käyttäjälähtöisiä aineisto- ja asiantuntijapalveluita, edistämällä taloudellisia ja ympäristötekijät huomioonottavia maankäyttöratkaisuja kasvukeskusrakentamisessa, sekä tukemalla Itämeristrategian ja meristrategiadirektiivin toteuttamista.

Pohjavesi

Suomi on täysin omavarainen pohjaveden osalta ja vientikapasiteettia olisi runsaasti. Maassamme on 6 350 pohjavesialuetta, joilla muodostuu 5,4 miljoonaa kuutiota pohjavettä vuorokaudessa. Ainoastaan noin 10 % muodostuvasta pohjavedestä on käytössä. Suomessa on noin 1 600 vesilaitosta, runsaasti vesiosuuskuntia ja lisäksi noin 10 % väestöstä käyttää talousvetenä oman kaivon vettä. Julkisten vesilaitosten jakamasta vedestä noin 60 % on pohjavettä ja loput pintavettä.

 
Isotoopit pinta- ja pohjavesien vuorovaikutuksen arvioinnissa
Veden isotooppeja voi hyödyntää tehokkaasti niin tekopohjavesi- kuin luonnollisissa imeytymistapauksissa. Menetelmä on käytännössä ainoa, jolla eri vesien sekoittumista voidaan suoraan tarkastella. Lue lisää

Pohjaveden virtauksen ja haitta-aineenkulkeuman mallinnus
Tarjoamme mallintamispalveluja suhteellisen yksinkertaisista laskelmista (lukuarvojen sijoittamista ns. analyyttisen mallin antamaan kaavaan) aina monimutkaisiin tietokoneprosesseihin perustuviin malleihin. Lue lisää

Pohjavesialueiden rakenneselvitykset
Pohjavesialueiden rakenneselvityksillä saadaan uutta tietoa ja varmuutta pohjavesialueiden geologisesta rakenteesta ja hydrogeologisista ominaisuuksista. Lue lisää

Pohjaveden saatavuus ja pohjavesimuodostumien tila
Käytössämme oleva vankka geologinen asiantuntemus ja ainutlaatuinen tutkimusaineisto luovat pohjan pohjavesimuodostumien määrällisen ja laadullisen tilan selvityksille. Lue lisää

 

 
Happamat sulfaattimaat
Palvelu tarjoaa GTK:n tuottamaa kartoitustietoa happamien sulfaattimaiden esiintymisestä ja ominaisuuksista koko Suomen rannikkoalueella. Palvelussa on mahdollista tarkastella aluemaista tietoa happamien sulfaattimaiden todennäköisestä esiintymisestä ja pistemäistä tietoa kairaus- ja analyysituloksista.

arrow    Lue lisää

Pohjavesialueiden rakenneselvitykset
Pohjavesialueiden rakenneselvitykset

palveluun    Lue lisää

Geokemiallinen ympäristövaikutuskartta
Geokemiallinen ympäristövaikutuskartta.
Lue lisää

Taustapitoisuudet (TAPIR)
Valtakunnallisen taustapitoisuusrekisterin alueittaisia tilastollisia tunnuslukuja saat valitsemalla provinssin ja näytetyypin. Painamalla valintojen jälkeen hakunäppäintä avautuvat tunnusluvut omaan ikkunaansa, josta voit tarvittaessa tulostaa taulukon tai tallentaa pdf-tiedostona. Taulukko sisältää valitusta aineistosta näytelukumäärän, pitoisuuksien keskiarvon, mediaanin, maksimiarvon ja suurimman suositellun taustapitoisuusarvon.

arrow    Lue lisää

Maaperän taustapitoisuudet
Maaperän taustapitoisuudet -karttapalvelu laskee maaperän alueellisia taustapitoisuusarvoja tietokantaan tallennettujen pitoisuushavaintojen perusteella. Palvelussa valitaan kartalta keskipisteeksi tutkittava kohde ja ympyrän säde, jonka alueelta taustapitoisuushavaintoja etsitään. Ohjelma laskee tutkittavalle kohteelle suurimman suositellun taustapitoisuusarvon etsintäympyrän sisällä olevien havaintojen perusteella. Taustapitoisuus voidaan arvioida vain yhdelle maalajille kerrallaan.

Maaperän taustapitoisuudet -karttapalvelu    Lue lisää

Maankamara
Karttapalvelu tarjoaa tuoreimman kuvan Suomen maa- ja kallioperästä. Karttakuvaan on yhdistetty MML:n laserkeilausaineistosta tuotettu korkeusmalli.

Maankamara-karttapalvelu    Lue lisää

 

Pohjavesi