Mineraalien hyödyntäminen Energiatutkimus Yhdyskuntarakentaminen Kansainvälinen GTK
 
 

Tutkimuksesta uutta osaamista

GTK kasvattaa uutta osaamista geoenergiasta ja edistää tutkimusprojekteja ja sovelluksia maankamaran pintaosiin sitoutuneen geoenergian hyödyntämiseksi tilojen lämmitykseen ja viilennykseen. Lue lisää

Geoinformatiikka koskee GTK:n geotietoaineiston koko arvoketjuun kuuluvaa asiantuntijaosaamista. Lue lisää

Materiaalitutkimuksen osaamisalueen kehittämishaasteet liittyvät geomateriaalien kuten mineraalipohjaisten materiaalien hyötykäytön sekä kierrätys- ja korvaavien materiaalien käytön edistämiseen. Lue lisää

GTK kasvattaa pohjavesiosaamista ja kehittää siihen liittyviä tutkimus- ja innovaatioprojekteja. Lue lisää

Tuotantoympäristöihin ja resurssitehokkuuteen liittyvät tutkimukset pyrkivät ratkaisemaan haasteita, jotka koskevat ympäristönsuojelua ja luonnonvarojen kestävän käytön sosiaalista hyväksyttävyyttä. Lue lisää

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde: 029 503 0000

Sähköposti: 
- kirjaamo: gtk_gtk.fi 
- henkilöstö: etunimi.sukunimi_gtk.fi

GTK:n toimipaikat ja yhteystiedot

Johto- ja vastuuhenkilöt

Mineraalien hyödyntäminen

Tavoitteenamme on edistää yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarvitsemien kallio- ja maaperän raaka-ainevarojen kestävää käyttöä luoden edellytyksiä kaivannais- ja energiateollisuuden pitkäjänteisille investoinneille, työllisyydelle ja hyvinvoinnille. GTK tarjoaa mineraalivarojen ja niiden kestävää käyttöä koskevia tieto- ja asiantuntijapalveluja kansallisesti ja EU-tasolla.

Malmipotentiaalin kartoitus

GTK:n malmitutkimuksen päätavoite on arvioida Suomen kallioperän raaka-ainepotentiaalia ja osoittaa kaivosteollisuudelle malmipotentiaalisia alueita ja esiintymiä sekä tuottaa kaivosalan tarvitsemaa tarkentuvaa tietoaineistoa Suomen kallioperästä. GTK tuottaa uusia malmigeologisia tulkintoja huonosti tunnetuilta alueilta ja kehittää uusia malleja ja -menetelmiä malmipotentiaalin kartoitukseen. GTK kohdistaa malmitutkimukset pääosin sellaisille malmipotentiaalisille alueille, jotka eivät ole yhtiöiden intensiivisen etsintätoiminnan kohteena. Uusia malmiaiheita tuotetaan koko Suomesta myös malmiennustekartoilla, geofysiikan tulkinnan ja 3D-mallinnuksen avulla sekä laajaa kallio- ja maaperägeokemiallista aineistoa tulkitsemalla.
 

 
Malmiesiintymien mallinnus ja mineraalivarantoarviot
Teemme malmi-, teollisuusmineraali- ja muiden geologisten esiintymien 3D-mallinnuksia ja mineraalivarantoarvioita asiakkaan tiedoista. Lue lisää

Malmipotentiaalin arviointi
Alueelliseen ja kohteelliseen malmipotentiaalin arviointiin GTK tarjoaa kattavat aineistot ja palvelut, joita täydennetään tarvittaessa asiakkaan omalla aineistolla. Lue lisää

Geofysiikan palvelut
Tarjoamme asiantuntemusta ja kokemusta eri käyttötarkoituksiin soveltuvista mittausmenetelmistä, maastomittauksista, tulosten prosessoinnista ja tulkinnasta. Lue lisää

Näytteenottopalvelut
Ammattitaitoiset näytteenottajat sekä nykyaikainen näytteenottokalusto ovat avain hyvään lopputulokseen. Lue lisää

Timanttitutkimukset ja muut raskasmineraalitutkimukset maastossa ja laboratoriossa
Timanttitutkimukset ja muut raskasmineraalitutkimukset maastossa ja laboratoriossa Lue lisää

 

 
Fennoscandian Mineral Deposits application, Ore deposits database and Metallogenic map
Karttasovellus sisältää mineraaliesiintymät, kaivokset, metallogeeniset alueet sekä geologiset ja geofysikaaliset kartat Fennoskandian alueelta, sekä linkit ladattaviin karttatiedostoihin, tietokantaan ja kriittisten mineraalien tietokoosteisiin.

arrow    Lue lisää

Mineral Deposits and Exploration - karttapalvelu
Englanninkielinen kaivossektorille suunnattu karttakäyttöliittymä, joka sisältää Suomen malmi- ja teollisuusmineraaliesiintymät.

arrow    Lue lisää

 

Malminetsintä