Geologian tutkimuskeskus

Tulosta tutkimushankkeen kuvaus

Turvetuotannon vesistövaikutusten arviointi paleolimnologisin menetelmin

Hankkeen tiedot:

Vastuuhenkilö: Valpola Samu
Hankenumero: 2162004
Kesto:

1.1.2013-31.12.2016

Asiasanat: turpeennosto, ympäristövaikutukset, valuma-alueet, vesistöt, sedimentaatio, paleolimnologia
Paikannimet:
Yhteistyötahot:  

Tiivistelmä:

Turvetuotannon vesistövaikutukset ovat nousseet korostuneesti esille sekä julkisessa keskustelussa, viranomaistyössä ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa että toimialan sisällä. Valtionneuvoston 30.8.2012 antamassa periaatepäätöksessä Soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta käsitellään erikseen turvemaiden käytöstä aiheutuvaa vesistökuormitusta. Periaatepäätöksessä painottuu valuma-aluekohtainen vesistövaikutusten seuranta joka on linjassa joulukuussa 2000 voimaan tulleen Euroopan unionin vesipolitiikan puitedirektiivin (direktiivi 2000/60/EY) kanssa. Turvetuotannon vesistövaikutusten tutkimustarve on tuotu esiin myös Kansallisessa Energia- ja ilmastostrategiassa (VNS 2/2013 vp). Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoitteiden toteutumista seurataan vuoden 2014 lopussa ja vesipuitedirektiivin päätavoitteen toteutumista arvioidaan 2015 jälkeen. Tarve tiedoille, jotka pohjaavat vankkaan tieteellisen tutkimustietoon turvemaan pitkäaikaisesta käytöstä ja käytön sekä sen suunnittelun merkityksestä vesistöjemme tilaan, korostuu entisestään. Erityisesti kattavalle tutkimustiedolle on tarve arvioitaessa soiden ja turvemaiden eri käyttömuotojen osuutta vesistöissä vallitsevaan ekologiseen tilaan, sedimentaatioon ja sen muutoksiin.

Yhtenä vakavimmista turvetuotannon vesistövaikutuksista pidetään yleisesti vesistöjen liettymistä ja sedimentaation voimakasta kiihtymistä, joka voi aiheuttaa sekä negatiivisia ekologisia vaikutuksia että virkistys- ja muiden yhteiskunnallisten käyttöarvojen heikentymistä turvetuotantoalueiden alapuolisissa vesistöissä. Kuitenkaan ei juuri ole olemassa kohdennettua, riippumatonta ja pitkän aikavälin kattavaa tutkimustietoa nimenomaan turvetuotannon aiheuttamasta sedimentaatiosta ja sen aiheuttamien vesiekosysteemeihin kohdistuvien haittojen osuudesta, alueellisuudesta tai laajuudesta. Tutkimuksien vähyyttä selittää osaksi samoilla vesistöjen valuma-alueilla vaikuttavien erilaisten suo- ja turvemaiden käyttömuotojen moninaisuus. Eri maankäyttömuotojen vaikutukset voivat olla kumulatiivisia, esiintyä pitkillä viiveillä ja niiden erottaminen toisistaan on haastavaa.  Etenkin turvetuotannon, suometsätalouden ja siihen liittyvän ojitustoiminnan  aiheuttamien vaikutusten erottaminen toisistaan on aikaisemmin osoittautunut vaikeaksi. Päätöksenteon ja todellisten ympäristövaikutusten arvioinnin kannalta eri maankäyttömuotojen aiheuttamien sedimentaatiovaikutusten erottaminen toisistaan koko vesistön mittakaavalla on kuitenkin olennainen tieto.  Tämän tiedon saavuttaminen edellyttää hankesuunnitelman esittämiä kohdistettuja paleolimnologisia tutkimuksia, uusien tutkimusmenetelmien käyttöä ja poikkitieteellistä yhteistyötä jota tässä esitetyssä laajuudessa ei ole aikaisemmin suoritettu.

Tämä hanke on kattava kansallisen tason poikkitieteellinen tutkimushanke, jossa laajasti verrataan sekä turvetuotannon vaikutuspiirissä olevien että turvetuotannon vaikutusten ulkopuolella olevien vesistöjen sedimentaatiota ja sen yhteyksiä vesistöjen ekologiseen toimintaan ja tilaan pitkällä aikavälillä. Tutkimuksen menestyksekäs toteuttaminen sekä aineiston objektiivisuuden varmistaminen edellyttää laajaa poikkitieteellistä tutkimuslaitos- ja yliopistoyhteistyötä sekä tulosten julkaisemista vertaisarvioiduissa tiedejulkaisuissa. Tämän lisäksi vertaisarvioitu tutkimustieto pyritään yleistajuistamaan ja tuodaan kansalaisten saataville suomenkielisenä raporttina, jossa tutkimuksista saatu tieto on koottuna. Hanke on käynnistynyt vuoden 2013 aikana ja yhteistyö useiden yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkijoiden kanssa on aloitettu.

Hankkeen kolmantena toimintavuotena päätavoitteena on laajan, yhtenäisin ja luotettavin  menetelmin kootun tutkimusaineiston täydentävien näytteiden kerääminen ja tähän aineistoon perustuvan tutkimusyhteistyön syventäminen sekä siihen liittyvä hankkeen rahoituspohjan laajentaminen hyödyntäen ensisijaisesti SA:n strategisen tutkimuksen rahoitusta. Rahoituksen saamiseksi on hankkeen aikana tehty merkittävä määrä valmistelutyötä useiden eri ministeriöiden kanssa.

Julkaisut:

 

Takaisin