Geologian tutkimuskeskus

Tulosta tutkimushankkeen kuvaus

Kiviainesten ja rakennuskivien materiaaliominaisuudet, varannot ja kestävä hyödyntäminen

Hankkeen tiedot:

Vastuuhenkilö: Torppa Akseli
Hankenumero: 2263001
Kesto:

1.1.2015-31.12.2016

Asiasanat: kiviaines, rakennuskivet, rakennusaineet, ominaisuudet, käyttö, menetelmät, varannot
Paikannimet: Suomi
Yhteistyötahot:  

Tiivistelmä:

Kiviainekset ja rakennuskivet hankkeessa tehdään rakentamisessa käytettävien kivimateriaalien ominaisuuksiin ja esiintymäinventointiin liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä luonnonvarojen kestävä käyttö huomioiden. Hankkeessa kehitetään uusia tutkimusmenetelmiä sekä uusia sovelluksia olemassa oleville menetelmille rakentamisen kivimateriaalien tutkimuksen tarpeet huomioiden. Henkilöstön osaamistasoa lisätään ja ylläpidetään palvelututkimusten tarpeisiin. Hanke keskittyy erityisesti kallioaineksiin, mutta hankkeessa käytetyt ja kehitetyt tutkimusmenetelmät sekä tietotuotteet ja uusi osaaminen ovat osittain sovellettavissa myös maaperän kiviainesten tutkimukseen.

Maksullisen ja yhteisrahoitteisen palvelutoiminnan edellytysten turvaamisen lisäksi hanke vahvistaa GTK:n roolia kansallisena kiviainesten ja rakennuskivien osaamiskeskuksena sekä Suomen Vuoriklusterin osana. Hankkeen tavoitteenasettelu linkittyy tiiviisti kansallisen mineraalistrategian tavoitteisiin.

Julkaisut:

 

Takaisin