Geologian tutkimuskeskus

Tulosta tutkimushankkeen kuvaus

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma (VELMU)

Hankkeen tiedot:

Vastuuhenkilö: Hämäläinen Jyrki
Hankenumero: 4223000
Kesto:

1.1.2007-31.12.2016

Asiasanat: merellinen ympäristö, biotoopit, inventointi, biodiversiteetti, elinympäristö, luonnonsuojelu
Paikannimet: Itämeri, Merenkurkku, Saaristomeri, Suomenlahti, Perämeri, Selkämeri
Yhteistyötahot:  

Tiivistelmä:

VELMU (Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma) kerää tietoa vedenalaisten luontotyyppien ja lajien monimuotoisuudesta. Tietoja tarvitaan useiden EU säädösten, kuten meristrategia ja vesipuitedirektiivi, velvoitteiden täyttämiseen. Ohjelmassa on mukana seitsemän eri ministeriötä ja sen tavoitteena on mm. inventoida Suomen meri- ja rannikkoalueen vedenalainen luonto, kehittää ja toteuttaa tietopalveluja sekä vahvistaa vedenalaiseen meriluontoon liittyvää osaamista ja tietoisuutta. Tällä hetkellä VELMU ohjelmaa toteutetaan erillisten hankkeiden kautta. Tällaisia hankkeita ovat VALKO (Vedenalaisen meriluonnon inventoinnit) ja FINMARINET (Life+, oma hanke). VALKOn tavoitteena on luoda luettelo sellaisista merenpohjan inventointi- ja seurantamenetelmistä, joita voidaan käyttää merialueiden käytön vaikutusten arviointiin, etenkin merialueille sijoitettavien tuuli-voimaloiden ympäristövaikutusten selvittämiseen. Hanke tuottaa myös uutta tietoa Suomenlahden merenpohjan elottoman ja elollisen luonnon monimuotoisuudesta: makroskooppisten kasvi- ja eläinlajien sekä luontotyyppien esiintymiskarttoja sekä syvyys- ja pohjanlaatutietoa tutkittavilta alueilta.

Julkaisut:

 

Takaisin