Geologian tutkimuskeskuksella ja yliopistoilla yhteinen kenttäkurssi Leppävirralla elo-syyskuun vaihteessa

Geologian tutkimuskeskus ja kaikki geologeja Suomessa kouluttavat yliopistot järjestävät yhteistyössä järjestyksessään jo kahdeksannen kallioperäkartoituksen jatkokurssin Leppävirralla 24.8.–4.9. Kurssille osallistuu 23 opiskelijaa Turun, Helsingin ja Oulun yliopistoista sekä Åbo Akademista.

Kurssin tutkimusalue sijoittuu välittömästi Leppävirran keskustan luoteispuolelle, 5-tien ja Sorsaveden väliselle alueelle. Alueen kallioperä on kivilajistoltaan erittäin vaihteleva, ja aiempien tutkimusten perusteella riittävän haastava antamaan pohdittavaa kurssille osallistuville, opintojensa loppuvaiheessa oleville opiskelijoille.

Kurssin aikana opiskelijoita perehdytetään käytännössä kallioperäkartoituksen koko työketjuun paljastumahavainnoista ja aineiston käsittelystä kartan ja sitä tukevan raportin laadintaan. Ensimmäisellä viikolla työskentely tapahtuu pääosin maastossa ja jälkimmäisellä viikolla enemmän ”konttorilla”, tehtyjä havaintoja käsitellen ja niiden pohjalta kallioperäkarttaa piirtäen.

Maastossa opiskelijat liikkuvat useimmiten pareittain. Paljastumilta havainnoidaan niillä esiintyvät kivilajit, niiden tärkeimmät mineraalit ja keskinäiset esiintymissuhteet sekä mitataan kompassilla erilaisten geologisten rakenteiden suuntia. Havainnointia varten joudutaan usein nostelemaan paljastumia peittäviä sammaleita syrjemmälle, jotka käännetään mahdollisuuksien mukaan takaisin havainnon teon jälkeen. Tiedot tallennetaan suoraan maastossa tietokantaan kännyköihin ladattua sovellusta käyttäen.

Kiinnostuneilla on mahdollisuus tulla tutustumaan kurssin maastotyöhön käytännössä. Koronatilanteen takia paikkoja on rajoitetusti, ja tutustuminen edellyttää mahdollisuutta liikkua omalla autolla tutkimusalueelle. Tutustuminen on mahdollista torstaina 27.8., perjantaina 28.8. ja lauantaina 29.8. Maastokäynnistä kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä projektipäällikkö Perttu Mikkolaan, jolta saa myös lisätietoja kurssista ja alueen tutkimuksista.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Perttu Mikkola, puh. 040 566 8017, perttu.mikkola@gtk.fi
Akkumineraaliprojektin kotisivut: http://projects.gtk.fi/akku

Kartoituskurssin työskentelyalue tummanharmaalla viivalla rajattuna. Pohjakartta ©Maanmittauslaitos