Geologian tutkimuskeskuksen asema EU:n raaka-ainepolitiikan vaikuttajana vahvistuu

Euroopan unioni tukee mineraalisten raaka-aineiden tuottamista Euroopassa ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Kaivosteollisuuden hyviä käytäntöjä voidaan mallintaa ja monistaa käytettäväksi eri EU-maissa. Näin tapahtuu, jos Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) koordinoiman, kaivannais- ja metalliteollisuusalueiden verkostoitumishankkeen MIREU:n tavoitteet toteutuvat.

EU:n Horisontti 2020-ohjelman rahoittaman kolmivuotisen MIREU-projektin (Mining and Metallurgy Regions of EU) kokonaisbudjetti on 3 miljoonaa euroa, mistä Geologian tutkimuskeskuksen osuus on 0,55 miljoonaa. Projekti vahvistaa Geologian tutkimuskeskuksen asemaa Euroopan unionin raaka-ainepolitiikan ytimessä.

MIREU-projektissa halutaan vaikuttaa raaka-ainepolitiikkaan niin, että EU-maat tuottaisivat jatkossa mineraaliraaka-aineita yhteiskunnan ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla Euroopassa. Tällä hetkellä EU:ssa käytetään noin 25 prosenttia maailman metalliraaka-aineista, mutta niitä tuotetaan Euroopassa vain muutaman prosentin verran. Hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä tietoa mineraalisten raaka-aineiden merkityksestä yhteiskunnalle. Raaka-aineita tarvitaan runsaasti; esimerkiksi älypuhelimen valmistamiseen tarvitaan yli 50 erilaista metallia ja mineraalia. Metallisia raaka-aineita pitäisikin tuottaa vastuullisesti lähellä niiden käyttäjiä. Kaivosteollisuuden yhteiskunnallinen hyväksyttävyys on yksi MIREU:n kantavista teemoista, sillä kaivostoiminta on paikallista, maisemaa muuttavaa toimintaa.

MIREU-projektissa luodaan EU:n laajuinen kaivannais- ja metalliteollisuusalueiden verkosto. Projekti vaikuttaa alueyhteistyön kautta EU:n raaka-ainepolitiikan linjauksiin. Verkosto kerää ja jakaa tietoa sekä mallintaa ja monistaa hyviä käytäntöjä eri maiden käyttöön. Projektissa luodaan alueellisten kaivannaisalueista koostuva yhteistyöryhmä, joka jatkaa toimintaansa hankkeen päätyttyä EU:n alueellisen tutkimus- ja innovaatioverkoston ERRIN:in sisällä. MIREU:ssa on mukana 29 kumppania 14 Euroopan maasta ja yksi Chilestä. MIREU liittyy OECD:n koordinoimaan globaaliin Mining Regions -aloitteeseen ja edustaa siinä EU:n kaivannaisteollisuusalueita.
Geologian tutkimuskeskuksella on asiantuntemusta ja kokemusta isojen Euroopan laajuisten hankkeiden vetämisestä. Tällä hetkellä GTK on mukana neljässä, MIREU:n kanssa saamaan hankeperheeseen kuuluvassa EU:n raaka-ainepolitiikan yhteistyöprojektissa ja koordinoi niistä kahta.
 

Työ- ja elinkeinoministeriön alaisen Geologian tutkimuskeskuksen tutkimustoiminta painottuu teknologiaan, digitalisaatioon, mineraalitalouteen ja yhdyskuntarakentamiseen. Geologian tutkimuskeskus työllistää noin 420 henkeä.
 

Lisätietoja:

Erikoistutkija, tieteellinen koordinaattori Laura Lauri, 050-3486212, laura.lauri@gtk.fi
Erikoisasiantuntija, projektipäällikkö Juha Kaija, 0405883080, juha.kaija@gtk.fi
www.gtk.fi