Geologian tutkimuskeskus tuottaa merialueiden käytön suunnitteluun uusia, tarkkoja ja ilmaisia karttoja

Infrastruktuurin rakentamiseen tarvitaan geologisia tietoja merenpohjasta

Kun suunnitellaan esimerkiksi merituulipuiston rakentamista tai kaasuputken vetämistä, on tiedettävä, millainen merenpohjan maalaji ja rakennettavuus on. Esimerkiksi väylätöitä tehtäessä on myös olennaista tietää, voidaanko väylää syventää ruoppaamalla vai räjäytetäänkö kalliota.

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) koordinoima, Euroopan laajuinen EMODnet-projekti vastaa tiedon tarpeeseen kokoamalla ja yhtenäistämällä tietoa Euroopan merenpohjien maalajeista ja pohjaan vajoavan aineksen sedimentaatio- eli vajoamisnopeuksista. Projektissa kootut, GTK:n tuottamat, merenpohjan ylintä kerrosta kuvaavat maalajikartat Euroopan merien pohjasta 1:100 000 -mittakaavassa ovat nyt valmiit. Aineistosta saa havainnollisen yleiskuvan merenpohjan maalajien jakaumasta, minkä avulla voidaan tehdä päätelmiä muun muassa merenpohjan rakennettavuudesta.

1:100 000 -mittakaavassa tuotetaan lisäksi myös karttoja merenpohjan kallioperästä, rannikon prosesseista, geologisista riskeistä ja merenpohjan luonnonvaroista. Merenpohjan luonnonvaroja ovat metalliset mineraalit ja kiviaines sekä merenpohjan kallioperässä sedimenttikivien hiilivedyt eli öljy ja kaasu.

Nyt käynnissä olevan EMODnet-projektin kolmannessa vaiheessa kootaan myös 1:100 000 mittakaavaa huomattavasti tarkempia, kartta-aineistoja tausta-aineistoksi tulevaisuuden tarpeisiin. Kun projekti päättyy keväällä 2019, mittakaavassa 1:100 000 tehdyt aineistot ovat maksutta kaikkien saatavilla.

Täsmällinen merialueiden käytön suunnittelu on nykyään entistä tärkeämpää, sillä merialueita käytetään aiempaa enemmän ja käyttäjien päällekkäiset tarpeet voivat aiheuttaa ristiriitoja. Euroopan Komissio käynnistikin vuonna 2009 EMODnet-ohjelman (European Marine Observation and Data Network), jotta meriasioista päättävät ja meriä käyttävät saisivat tarpeellista tietoa muun muassa merenpohjan geologiasta, biologiasta ja kemiasta.

Lisäksi kerätään uutena työpakettina tietoa Euroopan rannikoiden uponneista maisemista. Siinä kerätään tietoa merenpinnan nousun myötä veden alle jääneistä luonnon muodostumista, kuten muinaisista, tuhansien vuosien takaisista vesistöistä, asutus- ja metsästysalueista, sekä vedenalaisista arkeologista kohteista.

Euroopan Komission rahoittaman, Suomen Geologian tutkimuskeskuksen koordinoiman EMODnet Geology -projektin kokonaisbudjetti on 4,5 miljoonaa euroa ja kesto kaksi vuotta. Projektin toteutukseen osallistuu 30 maasta yhteensä 39 organisaatiota, joista valtaosa on kansallisia geologian tutkimuskeskuksia. Keväällä 2017 alkanut hankkeen kolmas vaihe on nyt edennyt puoliväliin.
 

Lisätietoa:
Geologian tutkimuskeskus, EMODnet Geologyn koordinaattori Henry Vallius, p. 029 503 2573, henry.vallius@gtk.fi

EMODnet Geology ohjelma: www.emodnet-geology.eu
EMODnet-ohjelma: www.emodnet.eu