GTK on avannut geokemian näytearkistonsa laajempaan käyttöön

GTK:n kartoitusohjelmissa ja projekteissa on vuosikymmenten mittaan kertynyt laaja kokoelma erilaisia geokemiallisia näytemateriaaleja. Vanhimmat näytteet ovat 1970-luvun alkupuolelta, ja geokemian näytearkisto karttuu edelleen. GTK:ssa on tehty tämän näytemateriaalin laaja inventointi- ja dokumentointityö osana arkistoinnin kehittämishanketta. Tavoitteena oli saada materiaali paremmin saataville ja käytettäväksi uusissa projekteissa raaka-ainevarojen ja geologisen ympäristön tutkimuksissa.

GTK:n geokemiallinen näytearkisto sisältää noin 2,5 miljoonaa näytettä, pääasiassa moreenin hienofraktiota ja jauheita kallioperän syväkairaus- ja pintanäytteistä. Aineistoon sisältyy myös suomalaisten kaivosyhtiöiden kuten Outokummun, Rautaruukin ja Lapin Malmin luovuttamaa näytemateriaalia. Nämä näytekokonaisuudet, kuten myös niihin liittyvät analyysiaineistot, siirrettiin GTK:lle Outokumpu-GTK-tiedonsiirtohankkeessa vuosina 2004-2007.

GTK:ssa on tehty myös vanhojen moreeninäytteiden laadunvarmistus, ja työn tulokset on julkaistu raportissa: Tepsa ja Palojärvi: Kohteellisten moreeninäytteiden uudelleenanalysointi (2019). Raportti on saatavissa HAKKU- palvelussa: https://hakku.gtk.fi/. Tutkimuksessa valikoituja moreenin hienoainesnäytteitä 1970-1980-luvuilta analysoitiin uudelleen ja vertailtiin aiempiin analyysituloksiin. Niistä näkyy kuinka alkuaineiden pitoisuuksien trendit toistuvat analyysimenetelmistä ja -ajankohdista huolimatta.

Geokemiallisen näytearkiston näytemateriaalia voidaan käyttää uusiin analyyseihin käyttöehtojen mukaan tekemällä yhteistyösopimus GTK:n kanssa. Käyttöehtojen mukaan organisaatio tai yritys sitoutuu toimittamaan analyysitulokset GTK:lle viimeistään 6 kuukauden kuluttua siitä kun on saanut näytemateriaalia käyttöönsä; GTK liittää analyysitulokset osaksi julkista geotietovarantoa 2 vuoden kuluttua. Lisätietoja geokemiallisista näyteaineistoista on saatavilla: http://www.gtk.fi/tietopalvelut/tutkimusaineistot/naytevaranto/. Tietotuotteet, jotka sisältävät paikkatietoindeksin ja metatietokuvaukset näyteaineistoista, löytyvät ja ovat ladattavissa HAKKU-palvelusta.

Mineraalivarat-karttapalvelussa (Mineral Deposits and Exloration: https://gtkdata.gtk.fi/mdae/) voi tarkastella useita tietotuotteita kartalla yhtä aikaa ja eri mittakaavoissa.

Lisätietoja
Erikoissuunnittelija Maija Pennanen, maija.pennanen@gtk.fi, puh. 029 503 2185
Yksikön päällikkö Jouni Vuollo, jouni.vuollo@gtk.fi, puh. 029 503 4206