GTK tekee geokemiallista kartoitusta Lappeenrannassa

Tietoa hyödynnetään esimerkiksi maankäytössä ja kaavoituksessa

Geologian tutkimuskeskus (GTK) täydentää geokemian tietokantaansa ottamalla maaperänäytteitä Lappeenrannassa 23. toukokuuta alkaen syyskuuhun 2018 asti. Työ on jatkoa Suomen taustapitoisuuskartoitukselle. Taustapitoisuudella tarkoitetaan haitallisten aineiden luontaisesti tavanomaisia pitoisuuksia maaperässä tai sellaisia kohonneita pitoisuuksia, jotka esiintyvät pintamaassa laajalla alueella pilaantuneeksi epäillyn alueen ympäristössä.

Geokemiallinen kartoitus on perinteinen malminetsintämenetelmä, jota on täydennetty palvelemaan ympäristötutkimuksia. GTK:n taustapitoisuuskartoituksen tavoitteena on selvittää useiden eri alkuaineiden tavanomaiset luonnolliset taustapitoisuudet eri maalajeissa, ja taajamissa myös täyttömaissa. Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (VNa 214/2007) velvoittaa selvittämään nämä ns. taustapitoisuudet, kun arvioidaan maaperän pilaantuneisuutta. Tietoa luonnostaan tavanomaista suuremmista metalli- ja arseenipitoisuuksista voidaan hyödyntää myös kaavoituksessa.

Sekä ravinteiden, raskasmetallien että arseenin luonnolliset pitoisuudet kuvastavat kallioperän ja maaperän kehityshistoriaa. Pintamaassa voi näkyä lisäksi ihmisen toiminnan vaikutus. Esimerkiksi liikenteen tai teollisuuden päästöt voivat kulkeutua sateen ja pölyn mukana maaperään. Kartoituksen myötä geologit saavat lisätietoja maaperän koostumuksesta ja ympäristöviranomaiset saavat mm. taustatietoa siitä, miten suuria raskasmetallipitoisuuksia eri maalajeissa voi luonnostaan olla ja missä ihmisen toiminta näkyy kaupunkiympäristön nuhraantumisena.

Näytteenottopisteet on valittu Lappeenrannan kaupungin omistamilta alueilta edustamaan erilaisia maalajeja ja maankäyttömuotoja. Näytteet otetaan 10 cm syvyydestä lapiolla. Näytteitä otetaan noin 200 paikasta taajamista. Näytteenotosta ei koidu ympäristölle haittaa.

Tietojen perusteella lasketaan maalajikohtaisia tunnuslukuja eri alkuaineiden pitoisuuksista.
Tulokset tallennetaan valtakunnalliseen taustapitoisuus-karttapalveluun (http://gtkdata.gtk.fi/tapir/index.html).

Geologian tutkimuskeskus GTK luo geologisella osaamisella ratkaisuja, uutta elinkeinotoimintaa ja kestävää kasvua. GTK:n työ painottuu puhtaaseen teknologiaan, mineraalitalouteen, digitalisaatioon ja yhdyskuntarakentamiseen. GTK on työ- ja elinkeinoministeriön alainen laitos ja työllistää noin 420 henkeä.

Lisätietoja:
Erikoistutkija Timo Tarvainen, Geologian tutkimuskeskus, Ympäristögeologian yksikkö, puh. 029503 2399, sähköposti timo.tarvainen@gtk.fi

Tutkija Mikael Eklund, puh. 029503 2596, mikael.eklund@gtk.fi

Kaupungingeodeetti Riitta Puurtinen, Lappeenrannan kaupunki, puh. 040 7180954, sähköposti riitta.puurtinen@lappeenranta.fi