Happamien sulfaattimaiden kartoitus- ja tutkimusmenetelmiä yhdenmukaistetaan

Happamien sulfaattimaiden kartoittamiseen ja tutkimiseen turvetuotantoalueilla on julkaistu uusi opas

Suomessa on Euroopan suurimmat happamien sulfaattimaiden alueet. Maaperän kuivatustoiminta esimerkiksi turvetuotannon tarpeisiin voi aiheuttaa happamilla sulfaattimailla valumavesien happamoitumista ja metallikuormitusta, jotka yhdessä voivat aiheuttaa haittoja kuivatusalueen alapuolisen vesistön eliöstölle kuten kaloille.

Happamien sulfaattimaiden kartoittamiseen ja tutkimiseen turvetuotantoalueilla on julkaistu opas, jonka tarkoituksena on edistää yhtenäisiä menetelmiä ja käytäntöjä tuotantoalueiden happamien sulfaattimaiden selvityksissä. Opasta voidaan myös hyödyntää muiden maankäyttömuotojen yhteydessä tehtävissä sulfaattimaaselvityksissä.

Sulfaattimaaselvitys on tärkeä työvaihe pyrittäessä vähentämään sulfaattimaiden aiheuttamia haittoja turvetuotannossa. Selvityksen perusteella pystytään tunnistamaan riskialueet ja kohdistamaan oikein mitoitetut toimenpiteet oikeille alueille. Oppaan on tarkoitus tukea sekä ympäristölupaviranomaisia että tuottajia happamuushaittoja ehkäisevässä työssä.

Sulfaattimaiden tehokkaamman tunnistamisen ja riskinarvion kehittämisen suhteen tehdään parhaillaan runsaasti tutkimusta, ja nyt julkaistua opasta tullaan pitämään ajan tasalla uuden tutkimustiedon myötä.

Opas on tuotettu Toimintamallit happamuuden ennakoimiseksi ja riskien hallitsemiseksi turvetuotantoalueilla (Sulfa II) -hankkeessa. Oppaan ovat yhteistyössä tehneet Geologian tutkimuskeskus (GTK), Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Åbo Akademi. Hanketta ovat rahoittaneet Euroopan aluekehitysrahasto Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta, Bioenergia ry, Nordkalk Oy AB sekä Stora Enso Oyj.

Linkki oppaaseen

Lisätietoja:

Jaakko Auri, geologi, Geologian tutkimuskeskus, p. 029 503 5222

Mirkka Hadzic, tutkija, Suomen ympäristökeskus, p. 029 251 829

Miriam Nystrand, tutkijatohtori, Åbo Akademi, p. 02 215 4136

http://www.syke.fi/hankkeet/sulfa2