Kaakkois-Suomessa jatketaan laadukkaiden kiviaines- ja rakennuskivikohteiden etsintää

GTK:n tutkijat tekevät maastotöitä Etelä-Karjalan koillisosassa ja Kymenlaakson pohjoisosissa

Geologian tutkimuskeskus (GTK) jatkaa vuonna 2017 aloitetun kolmivuotisen Kaakkois-Suomen Kivi -projektin (KaaKi) töitä maastotyövaiheella. KaaKi-projekti toteutetaan yhteistyössä alueellisten ja valtakunnallisten kiviaines- ja luonnonkivialan yritysten kanssa ja pääosin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Maatalousrahaston rahoituksella.

Projektissa etsitään Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueelta laadukkaan kalliomurskeen raaka-aineeksi soveltuvat kallioalueet. Lisäksi kartoitettavista kalliokohteista arvioidaan soveltuvuus laadukkaan rakennuskiven raaka-aineeksi. Nämä kohteet toimisivat tulevaisuuden rakennuskiviesiintymävarantoina ja loisivat uusia rakennuskivilouhimoita sekä mahdollisuuksia rakennuskiveä hyödyntävien uusien yritysten muodostumiselle.

Projektissa tuotetaan kokonaisvaltainen näkemys maakuntien kalliokiviainesten ja rakennuskivien raaka-ainevaroista, niiden tarpeista ja varmistetaan riittävät toimintaympäristöt alueen yrityksille huomioiden luonnonvarojen kestävä käyttö pitkällä aikavälillä. Alueellisten rakennuskivien ja kalliokiviainesten raaka-ainevarantojen sekä esiintyminen tunteminen ja niiden kestävä käyttö luo pohjaa pitkäaikaiselle kiventuotannolle. Lisäksi se turvaa murskattavan kiviaineksen saannin yhteiskunnan infrastruktuurin tarpeisiin sekä alueellisesti että paikallisesti.

Pitkäaikaiseen tuotantoon soveltuvat kiviesiintymät sijoittuvat ympäristösyistä maaseudulle, asutuskeskusten ulkopuolelle ja luovat perinteisten maa- ja metsätalouselinkeinojen toimintaympäristöön uusia teollisia työpaikka- ja sivuelinkeinomahdollisuuksia.

GTK:n tutkijat jatkavat nyt maastotöitä projektin kolmantena kartoituskesänä. Työt alkavat Etelä-Karjalan koillisosasta toukokuussa ja siirtyvät kesäkuussa Kymenlaakson pohjoisosiin.

Kartoitusvaiheessa metsässä liikutaan kävellen, eikä se siten aiheuta haittoja ympäristölle. Paikoittain havainnointiin liittyen joudutaan paljastumilla siirtämään sammalta hieman syrjään. Testinäytteiden ottamiseen pyydetään maanomistajien luvat.

 

Lisätietoja:
Geologi Paavo Härmä, GTK, puh. 0400 478 938, paavo.harma@gtk.fi
Yksikön päällikkö Asmo Huusko, GTK, puh. 050 348 8660, asmo.huusko@gtk.fi