Mihin vesiosaamista tarvitaan?

Globaalit vesienhallintaan liittyvät haasteet ratkotaan yhteistyössä.

Puhdasta vettä on perinteisesti pidetty itsestäänselvyytenä Suomessa. Vettä on ja sitä tule jatkuvasti lisää, kuten moni meistä on todennut katsoessaan ulos syksynkin aikana. Tiedämme kuitenkin, että globaalisti vesivaroja uhkaa monet haasteet kuten ilmaston lämpeneminen, kaupungistuminen ja kasvava teollisuus.

Suomessakin puhtaat ja käytettävissä olevat pohjavesivarat ovat melko hajanaiset ja niiden käytettävyys paikoin rajoitettua, puhumattakaan globaalisti puhtaan veden riittävyydestä. Puhtaan veden saatavuuteen ja globaaleihin muutoksiin liittyy lisäksi ihmisen toiminnasta johtuva ympäristön kuormitus.

Miten sitten vastata näihin globaaleihin isoihin kysymyksiin? Entä minkälaista asiantuntijuutta ja tieteellistä tutkimusta näihin kysymyksiin vastaaminen vaatii? Mitä menetelmiä ja laitteita vaaditaan? Ja millaisia ratkaisuja voidaan tuottaa?

Ei aivan helppoja kysymyksiä, eikä ainakaan helppoja vastauksia.

Kun viime vuoden lokakuussa aloitin työni GTK:lla, pääsin aivan ensimmäisenä tutustumaan uuden strategiamme tavoitteisiin sekä ajatuksiin siitä, kuinka me voimme GTK:lla vastata globaaleihin vesienhallinnan haasteisiin.

Vesienhallinnan tavoitteet olivat kristallisoituneet kahdeksi päätavoitteeksi: 4D-pohjavesi sekä vastaaminen globaalimuutoksen haasteisiin. Kunnianhimoista ja korkealentoista, ajattelin minä, ja jatkoin tutustumista.

Opin, että 4D-pohjavesi- tavoitteella tarkoitetaan vaihetta, jossa aikaparametri huomioon ottaen tarkastellaan hydrologisen kierron mekanismeja ja prosesseja. Ensimmäisessä vaiheessa kerätään ja kasvatetaan aineistoa, tutkimusreferenssejä, menetelmiä ja osaamista, jotka mahdollistavat toimimisen kansallisten ja kansainvälisten palveluiden tarjoajana.

Erinomaisena referenssikohteena toimii mm. Kurikan pohjavesimuodostuma, jossa voidaan yhdistää Vaasan ja Kurikan kaupunkien tärkeä vesihuoltohanke korkeatasoiseen kansainvälisessä yhteistyössä tehtävään tutkimukseen. Tässä kokonaisuudessa kohtaavat yhteiskunnalliset tarpeet, tieteellinen tutkimus, laadukas 4D-data sekä sen tulkinta ja hallinta.

Kaivosvesien puolella valmistellaan mm. louhosvesien mallinnuskonseptia, jonka datankeruu ja alustava mallinnus tapahtuu jo tämän vuoden aikana yhteistyökumppaniemme kanssa.

Globaalimuutoksiin liittyvien haasteisiin vastaaminen ja ratkaisuiden tuottaminen tarkoittaa sitä, että tarjoamme osaamistamme palveluina. Tästä esimerkkinä on jo käynnissä oleva Vietnamin projekti, jossa vahvistamme vietnamilaisten omia valmiuksia tuottaa tekopohjaveteen liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä. GTK vie näin suomalaista osaamista maailmalle. Kokonaisvaltaiset vesiratkaisut linkittyvät laajasti myös mm. geoenergiaan, ydinjätteen loppusijoitukseen ja kaupunki- ja teollisuusympäristöjen vesienhallintaan.

Vesi ei ole erillinen elementti, vaan se kytkeytyy vahvasti kaikenlaisiin geologisiin olosuhteisiin ja ympäristöihin. Vesiin liittyvät kysymykset vaativat laajaa yhteistyötä. Minun näkökulmastani tämä on työni suola. Meillä on tarve ja mahdollisuus tehdä töitä yhdessä koko GTK:n asiantuntijakaartin että yhteistyökumppaneidemme kanssa. Mennään kohti ratkaisuja – yhdessä!

Eeva Käpyaho, yksikönpäällikkö, Vesiratkaisut