Paikallisyhteisöjen huomiointi ja malminetsinnän hyväksyttävyys

Kohdealueiden erityispiirteiden tuntemus ja avoimuus paikallisyhteisöjä kohtaan ovat tärkeitä malminetsinnän hyväksyttävyyden kannalta.

Malminetsinnän varausilmoitukset puhuttavat. Varaus antaa kuitenkin vain etuoikeuden malminetsintäluvan hakuun. Pienimuotoisia maastotutkimuksia saa tehdä kaivoslain 7§ ja jokamiehenoikeuden nojalla. Näytteenotosta on ilmoitettava maanomistajalle. Varaus on voimassa enintään kaksi vuotta.

Malminetsinnällä voidaan paikantaa uusia malmiesiintymiä. Uusia malmiesiintymiä on löydettävä, jotta yhteiskunnan raaka-ainetarpeet voidaan täyttää, kaivostoimintaa suunnitella ja huoltovarmuutta ylläpitää. Kaivokseen johtavan malminetsinnän keskimääräinen onnistumissuhde on kuitenkin 1/1000. Suurin osa varauksista ei johda jatkotoimiin ja niistä luovutaan alustavien tutkimusten jälkeen. Jos alustava tunnustelu kuitenkin johtaa jatkotoimiin, malminetsintälupaa haettaessa alun perin varattu alue puolestaan pienenee.

Hyvät suhteet paikallisiin asukkaisiin ja alueen muihin käyttäjiin ovat malminetsinnässä tärkeitä. Hyvää yritys-yhteisösuhdetta kutsutaan sosiaaliseksi toimiluvaksi, eli toiminnan hyväksyttävyydeksi. Sidosryhmäyhteistyöllä on hyväksyttävyyden saavuttamisessa ja ylläpidossa tärkeä asema.

Kestävän kaivostoiminnan verkostossa laadittiin yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen kanssa malminetsinnän sidosryhmäyhteistyön työkalupakki. Varausilmoitus ja malminetsintäluvan haku ovat sidosryhmäyhteistyön kannalta kriittisiä hetkiä. Malminetsintäyrityksen kannattaa olla silloin yhteydessä paikallisiin ilmoittamalla toiminnastaan avoimesti ja henkilökohtaisesti. Jos tieto varauksesta tai malminetsintäluvasta tulee muulta osapuolelta, se ei välttämättä anna toiminnanharjoittajasta hyvää kuvaa. Tiedolla ja sen henkilökohtaisella välittämisellä on merkittävä rooli malminetsinnässä.

Geologien maastotyö yksityisillä mailla voi kiinnostaa paikallisia asukkaita ja maanomistajia. Kiinnostus herättää uteliaisuuden ja synnyttää helposti huhuja. Samanaikainen tiedonpuute voi kuitenkin luoda väärinkäsityksiä, spekulaatioita ja ristiriitoja. Tiedonpuute vaikuttaa asenteisiin, sillä se voi aiheuttaa tyhjiön, jonka joku kolmas osapuoli täyttää omalla versiollaan. Versio ei välttämättä ole toiminnanharjoittajalle suotuisa. Tiedonpuute voi myös lisätä epävarmuutta ja aiheuttaa pelkoa ja huolta tulevasta. Pelkoa voidaan edelleen lietsoa ja kasvattaa uhkakuvien avulla.

Yhteydenpito paikallisiin edesauttaa tiedonsaannin perusoikeutta ja -tarvetta sekä oikaisee epäluuloja ja niistä kumpuavia väärinkäsityksiä ja ristiriitoja. Tiedon jakaminen, viestintä ja kontaktit ovat tärkeitä malminetsinnän alkuvaiheesta lähtien. Ne herättävät luottamusta, jolla on keskeinen rooli toiminnan hyväksyttävyydessä. On tärkeää kertoa malminetsinnän todellisuudesta ja siihen liittyvästä epävarmuudesta. Malminetsintä herättää odotuksia ja niiden hallinta on toiminnan suurimpia haasteita.

Geologien ja paikallisten väliset kohtaamiset ovat tilaisuuksia kertoa ihmisille malminetsinnästä ja yrityksen toiminnasta ja aikeista. Usein tämä voi riittää hyvien paikallisten suhteiden ja hyväksynnän aikaansaamiseksi. Alkukontaktin pitää olla kuitenkin vain lähtökohta yritys-yhteisösuhteen rakentamiselle sidosryhmätoiminnassa, jossa vuoropuhelu, kahdensuuntainen tiedonvälitys ja yhteistyö korostuvat koko hankkeen keston.

Tämä ei kuitenkaan välttämättä estä kiistojen syntymistä, koska se riippuu monista eri seikoista. Jotkut alueet ovat herkempiä kiistoille kuin toiset. Tällaisia ovat luonnonsuojelu-, matkailu-, poronhoito- sekä saamelaisten kotiseutualueet. Malminetsinnän kohdealueen erityispiirteet olisi syytä tuntea ennalta ja ottaa ne huomioon toiminnan suunnittelussa. Jos päätetään toimia ko. alueella, on suositeltavaa olla paikallisiin yhteydessä ennen aloittamista ja selvittää heidän kantansa alueella toimimiseen. Jos alue on paikallisille tärkeä, sitä voi olla viisainta välttää tai yrittää päästä yhteisymmärrykseen. Yrityksen asenne, käytös ja toiminta paikallisia kohtaan ovat avainasemassa.

Joissain tapauksissa sidosryhmäyhteistyön ja ennakkovalmistelujen puute voivat johtaa kiistoihin. Malminetsintäyrityksille ja sidosryhmille suositellaankin tutustumista Kaivosvastuu.fi-sivujen malminetsinnän työkalupakkiin. Sen laatimiseen osallistui sekä yrityksiä että sidosryhmiä. Vastuullinen malminetsintä ja sen hyväksyttävyys ovat kaikkien etu.

Teksti: erikoisasiantuntija Toni Eerola, Mineraalitalouden ratkaisut -yksikkö.