Soiden harvapistekartoitusta Pohjois-Suomessa

Geologian tutkimuskeskus (GTK) suorittaa kesä-syyskuun 2021 aikana Pohjois-Suomen soiden harvapistekartoitukseen liittyviä maastotöitä Enontekiön, Inarin, Kittilän, Muonion, Sodankylän ja Utsjoen kunnissa. Tutkittaviksi suunniteltuja suoaltaita on n. 60 kpl ja pinta-alaa yhteensä n. 10 000 ha. Tutkittavien soiden sijainnit ovat esitetty kartalla. Maastotöitä tehdään neljän henkilön voimin, jotka maastossa liikkuessaan muodostavat kaksi työparia.

Tutkimukset täydentävät GTK:n suo- ja turvetutkimusaineistoa nykyisellään vielä harvaan tutkituilla Pohjois-Suomen laajoilla suoalueilla. Tutkimuksissa saatua tietoa käytetään pohjana mm. soiden hiilitaseiden ja hiilivarastojen arvioimiseen sekä soiden kestävän hyödyntämisen tarpeisiin. Tuloksilla on myös keskeinen merkitys nykyaikaisen maankäytön suunnittelussa. Maastossa kerättyä tietoa voidaan käyttää myös referenssiaineistona satelliittikuvaperusteiselle soiden kaukokartoitusmenetelmälle.

Tutkittaville soille on ennalta suunniteltu kattava tutkimuspisteverkko, jossa tutkimuspisteet sijaitsevat toisistaan noin 250 metrin välein. Niiden paikantaminen maastossa tapahtuu GPS:n avulla. Turvekerrostuma kairataan kevyellä käsikäyttöisellä näytteenottimella kovaan mineraalimaahan asti. Maastossa liikutaan jalkaisin häiriöitä aiheuttamatta, eivätkä tutkimukset itsessään jätä merkittäviä jälkiä maastoon. Turvepaksuus-, turvelaji- ja maatuneisuustiedot tallennetaan maastossa suoraan maastotietokoneelle. Tutkimuspisteeltä määritetään myös muita tietoja kuten mm. kasvillisuuden mukainen suotyyppi sekä puuston laatu ja määrä. Erityistä luonto- tai suojeluarvoa omaavat eläin- ja kasvilajit sekä avainbiotoopit havainnoidaan ja liitetään tutkimusaineistoon. Tutkitut suot luokitellaan kansallisen suostrategian luonnontilaisuusluokituksen mukaisesti.

Valtakunnallisia suo- ja turvevarojen kartoitustietoja voi katsella Suot ja turvemaat -karttapalvelusta, missä myös kesän 2021 tutkimukset ovat aikanaan nähtävissä. Tutkimuksia voi myös seurata Instagramissa @gtk_suotutkimukset -tililtä.

Pohjoiss-Suomen kartta, johon punaisella merkitty tutkittavat suoalueet
Tutkittavat suoalueet merkitty karttaan punaisella.

Lisätiedot

Geologi Janne Kivilompolo, janne.kivilompolo@gtk.fi, p. 029 503 4328