Utgivningen av publikationer är en central del av forskningscentralens verksamhet

GTK och forskningscentralens forskare deltar aktivt i den internationella och nationella vetenskapliga publikationsverksamheten. Vi ser det som viktigt att resultaten av den forskning som vår personal gör publiceras i forum som är lämpliga med tanke på resultaten och deras betydelse. Vi uppmuntrar våra forskare till öppenhet vid publicering.

GTK:s egna publikationer

Forskningscentralens egen serie av vetenskapliga publikationer Bulletin spelar en central roll vid publicering av ny kunskap som har nationell betydelse och är kopplad till området. Alla publikationer som publiceras av GTK är licensierade under CC BY 4.0-licensen, som ger dig rätten att kopiera och distribuera GTK:s öppna material i original eller modifierad form för både kommersiella och icke-kommersiella ändamål.

På beslut av den direktör som ansvarar för den vetenskapliga verksamheten kan GTK också ge ut andra publikationer. Sådana publikationer är böcker, sammanfattande publikationer (till exempel synopsis för en artikelavhandling) samt specialpublikationer på de inhemska språken eller på engelska.

Organisationens publiceringsverksamhet och förfaranden vid förhandsgranskning är opartiska, högklassiga och följer god vetenskaplig praxis.

Utöver den ordinarie vetenskapliga forskningen publicerar GTK bl.a. rapporter om forskningsarbete som redogör för resultaten av arbetshelheter och för de slutsatser som dragits utifrån dem.

Den vetenskapliga publikationsserien Bulletin

Geological Survey of Finland, Bulletin är en vetenskaplig serie som är avsedd för internationell distribution och publiceras på engelska. Serien publicerar resultat av undersökningar som gäller Finlands eller Fennoskandias geologi och andra forskningsresultat som anknyter till GTK:s forskningsverksamhet eller innovationer. I serien kan också utges manuskript av forskare som verkar utanför GTK.

Alla Bulletinmanuskript förhandsgranskas av minst två personer för att säkerställa den vetenskapliga nivån. GTK:s Bulletin har beviljats märket för kollegialt granskad av Vetenskapliga samfundens delegation.

I Bulletin-serien finns publikationer av fyra olika typer:

Special Issue
Separata artiklar om bestämda ämnesområden

Research Report
Kortfattad rapport om de vetenskapliga resultaten av ett projekt

Monograph
Enhetlig och självständig undersökning eller sammanfattande översikt över ett bestämt ämnesområde

Monograph -type Academic Dissertation
En avhandling av monografityp som utarbetats av en enskild forskare

Bulletin har formen av en digital publikation. Redaktionen fattar beslut om eventuell tryckning av publikationen från fall till fall.

Bulletins redaktion

Till Bulletins redaktion hör direktören för den vetenskapliga forskningen vid GTK, en vetenskaplig redaktör och minst tre och högst fem andra medlemmar på docentnivå. Minst en av de övriga medlemmarna är från ett land utanför Finland.

Redaktionens sammansättning

Ordförande
Doktor Aku Heinonen, GTK

Vetenskaplig redaktör
Doktor Timo Tarvainen, GTK

Övriga medlemmar
Doktor Stefan Bergman, Sveriges geologiska undersökning, SGU
Doktor Asko Käpyaho, GTK
Doktor Antti Ojala, Åbo universitet

GTK:s publikationsverksamhet har över 100 år långa traditioner.

Geologiska forskningscentralen inledde sin internationella publikationsverksamhet år 1895. Publikationsserien utkom till en början under det franska namnet Bulletin de la Commission Géologique de Finlande. Från år 1971 har serien haft det engelska namnet Geological Survey of Finland, Bulletin.

Länkar

Heltäckande information om alla GTK:s publikationer och kartor finns i Hakku.

Kollegialt granskade publikationer och artiklar av GTK:s forskare och experter