Koldioxidsnåla energilösningar

Vi främjar tillgången till och ibruktagandet av geoenergi, trygg användning av kärnenergi och hantering av kärnavfall.

Vi stödjer Finlands klimat- och kolneutralitetsmål genom att främja forskning kring kolfria former av energiproduktion och deras tillgänglighet och ibruktagning. Vi bidrar till att användningen av utsläppsfri geoenergi ökar särskilt i stora fastigheter och områdesvärmenätverk.
I fråga om kärnenergiindustrin betonar vi slutdeponeringen av kärnavfall både vid valet av förläggningsplatser för anläggningar och vid undersökning av långtidssäkerhet.

Vi främjar införandet av ren energi