Miljön i förändring

Vi främjar det hållbara utnyttjandet av myrarna, producerar lösningar för hållbart utnyttjande av havsbottnen och möjliggör säker och kostnadseffektiv verksamhet i geokemiska riskområden.

Vi bedriver forskning i syfte att göra det möjligt att hållbart utnyttja myrar för kolbindning och producera torvprodukter med hög förädlingsgrad. Den förädlade geoinformationen om havsbottnen som vi producerar främjar det hållbara utnyttjandet av havsbottnen. Vi bedömer havsbottnens bakgrundshalter och föroreningsgrad, riskhanteringen i fråga om skadliga ämnen och utnyttjandet av schaktade jordmassor. Vi beaktar sulfatjordar vid planering av markanvändningen och vid planläggning.

Vi tar hänsyn till miljöaspekterna och identifierar de risker som klimatförändringen medför.

Vi bedömer effekterna av förändringarna i miljön på land och till havs