Geofysiska fältundersökningar i Kronoby och Kaustby

Geologiska forskningscentralen (GTK) inledar geofysiska fältmätningar i Kronoby och Kaustby under sommaren 2020. Mätningar är del av GTK:s grundundersökningar, med vilka basinformationen om områdets bergrund kompletteras.

GTK gör geofysiska fältmätningar i Kronoby och Kaustby väster om byn Honka under sommaren och hösten 2020. Mätningarna är del av GTK:s grundundersökningar och fyråriga (2019‒2022) Batterimineralprojekt, med vilka basinformationen om områdets bergrund kompletteras. Med hjälp av resultaten kan t.ex. områdets mineralpotential lättare bedömmas. Mer information om Batterimineralprojekt på finska.

Fältmätningarna går ut på att mäta bergrundens magnetism. Områdets magnetism har redan bedömts med hjälp av flygmätningar och kan preciseras med hjälp av fältmätningar. Personalen som utför mätningarna rör sig till fots. Undersökningar görs genoma att följa raka linjer utan att skada marken. Sammanlagt görs mätningar på ett 12 km² stort område. Enligt den nuvarande planen inleds arbetet i slutet av maj och fortsätter ända till slutet av året. Förändringar i tidtabellen kans ske pga. andra projekt.

Mer information:

Geolog Janne Kuusela, janne.kuusela@gtk.fi, tel. 029 503 2608.
Ärenden gällande geofysiska fältundersökningar geofysiker Jukka-Pekka Kujasalo, jukka-pekka.kujasalo@gtk.fi, tel. 029 503 3008.

Mätningar görs inom och i närheten av GTK:s reservationsområde.