Geoutställningen på verksamhetsstället i Kuopio berättar om jordklotets processer och GTK:s verksamhet

Geoutställningen på verksamhetsstället i Kuopio har två delar.

Utställningshelheten i nedre hallen presenterar jordklotets struktur och processerna i anslutning till den. Utställningen behandlar kontinentaldriften och de naturfenomen som den orsakar och som ofta är katastrofala för människan, till exempel vulkanutbrott och jordbävningar. Dessa fenomen presenteras med kartor, bilder och prover. Besökaren kan studera mineralvärlden med hjälp av mineralsamlingen, som innehåller både utländska och inhemska prover.

En separat helhet presenterar enhetens verksamhet på ett mångsidigt sätt från kartläggning av råvaruresurser och forskning till tjänster för byggande och miljövård. Även utvecklingen av berggrunden och jordmånen i området tas upp. Utställningshelhetens viktigaste budskap är att GTK deltar starkt i den regionala utvecklingen av samhället.

Utställningshelheten i övre hallen presenterar enhetens satsningar på kartläggning och undersökning av naturstenar. Till påseende finns bland annat polerade stenplattor från naturstenobjekt som redan tagits i produktion. Besökarna kan vandra runt i utställningen och studera användningen av natursten som inrednings- och dekorationsmaterial med hjälp av de exempel som visas i golvet och på väggarna i hallen och i trappan. På hallens andra sida presenteras GTK:s folkprovverksamhet, som centraliserats till enheten.

På gården framför kontorsbyggnaden finns en stenmur som byggts av diabas- och karbonatitblock i traditionell stil. Stenarna i muren kommer från apatitgruvan i Siilinjärvi. På gården finns också en G-formad skulptur av diorit och granodiorit. Den symboliserar geovärlden och GTK.