Krisen framhäver betydelsen av mineraler – kommer råvarunationalismen att öka?

Då Geologiska forskningscentralen förnyade sin strategi förra året identifierades betydande framtidsscenarier. För att svara på framtida behov fastställde GTK fokusområden och områden för ökat inflytande. I fokus låg bl.a. batterimineraler och kritiska mineraler.

Den globala efterfrågan på batterimineraler kommer under de närmaste åren att öka betydligt. Finland befinner sig i en god position då det gäller dessa, eftersom vår berggrund innehåller bl.a. grafit, kobolt, koppar, litium och nickel. Dessa behövs i enorma mängder då trafiken elektrifieras och vid investeringar i förnybar energi. Batterimineralerna krävs för att uppnå mål för kolsnålhet och klimatmål.

EU har definierat flera råvaror med koppling till bl.a. förverkligandet av elektronikindustrin och förverkligandet av högklassiga teknologiska lösningar som kritiska. När det gäller dessa är Finland och EU ytterst beroende av import, vilket är en stor utmaning och risk. Många industriella kluster och förädlingskedjor är helt beroende av fungerande global handel och säkra leveranser. Återvinning måste effektiveras, men för att svara på de förändrade råvarubehoven förutsätts långsiktig forskning och hållbar primärproduktion.

Batterimineraler och kritiska mineraler är kopplade till utvecklingen av teknologin och kolsnåla lösningar samt nya lösningar för den cirkulära ekonomin. GTK har gjort stora investeringar i sin egen kompetens och forskningsinfrastruktur bl.a. genom att investera i utvecklingen av pilotfabriken för mineralprocessering GTK Mintec i Outokumpu och öppna samlaboratoriet Circular Raw Material Hub i Otnäs (Esbo) tillsammans med Aalto-universitetet och VTT. Dessutom framskrider batterimineralprojektet som utförs som grundforskning.

Krisen har lyft fram osäkerheterna kring tillgången till mineraler. De tidigare riskerna förknippade med handelspolitik och stormakternas egna intressen har ökat. Coronakrisen har framhävt säkerställandet av mineralproduktion och tillgång på mineraler till en allt viktigare del av upprätthållandet av välfärden och den industriella produktionen. Detta har konstaterats i flera rapporter och utredningar under den senaste tiden: bl.a. statsrådets rapport om mineralklustret i Finland som publicerades i mars.

Parallellt med tillgången på mineraler framhävs produktionens godtagbarhet, eftersom mineraler och metaller bör produceras på ett så hållbart sätt som möjligt. GTK satsar även på forskning inom detta med bl.a. BATTRACE–projektet, där man utvecklar spårbarheten av metaller tillsammans med VTT och aktörer inom industrin.

Världen kommer att se annorlunda ut efter coronakrisen. Uppskattningen för industriella kluster och förädlingskedjor som bygger på högklassiga teknologiska lösningar kommer att öka. Detta kommer troligtvis även att höja det strategiska värdet på tillgången till mineraler. Högklassig spetsforskning som en del av mineralklustret som helhet skapar allt större mervärde.

Det är troligt att insikterna om betydande framtida behov även skapar risker för råvarukolonialism i utvecklingsländer och råvarunationalism. Bägge kan förebyggas genom att stödja det internationella avtalsramverket och skapa ökad mineralpotential genom långsiktig och målinriktad verksamhet.

I Finland finns möjligheter som utgår från de egna styrkorna. Teknologiska lösningar samt forskning som utvecklas för att säkerställa användbarheten hos och tillgången till mineraler är en positiv möjlighet.

Mika Nykänen
Generaldirektör