När behövs vattenkompetens?

Vatten är inte ett separat element utan har en stark koppling till alla slags geologiska förhållanden och miljöer.

Rent vatten har av tradition ansetts vara en självklarhet i Finland. Vatten finns och det kommer hela tiden mer, vilket många av oss har konstaterat vid en titt ut genom fönstret under hösten. Vi vet dock att de globala vattenresurserna står inför många utmaningar, såsom uppvärmningen av klimatet, urbaniseringen och den ökande industrialiseringen.
Även i Finland är de rena och tillgängliga grundvattenresurserna ganska spridda och deras tillgänglighet är ställvis begränsad, för att inte tala om den globala tillgången till rent vatten. Tillgången till rent vatten och globala förändringar är dessutom relaterad till mänsklig belastning på miljön.

Hur ska vi då svara på dessa stora globala frågor? Och vilken slags expertkunskap och vetenskaplig forskning krävs för detta? Vilka metoder och utrustning krävs? Och vilka lösningar kan produceras?
Inga lätta frågor och åtminstone inga lätta svar.

Då jag började jobba hos GTK i oktober förra året fick jag börja med att lära känna målen i vår nya strategi och tankarna om hur vi på GTK kan svara på de globala utmaningarna inom vattenhantering. Målen för vattenhanteringen har preciserats till två huvudmål: 4D-grundvatten samt lösningar på utmaningarna i och med den globala klimatförändringen. Ambitiöst och högtravande, tänkte jag för mig själv och fortsatte läsa.

Jag lärde mig att målet 4D-grundvatten innebär ett skede då man med beaktande av tidsparameter granskar mekanismerna och processerna för det hydrologiska kretsloppet. I det första skedet samlar man in och utökar material, forskningsreferenser, metoder och kompetens som möjliggör agerande som en leverantör av nationella och internationella tjänster. Som utmärkta referenspunkter fungerar bl.a. grundvattenformationen i Kurikka, där Vasa stad och Kurikka stads viktiga vattenvårdsprojekt kan kombineras med högklassig forskning som utförs som internationellt samarbete. Inom denna helhets möts samhällsbehov, vetenskaplig forskning, högklassiga 4D-data samt tolkning och hantering av data. Inom gruvvatten förbereds bl.a. ett modelleringskoncept för vatten vid stenbrott. Datainsamlingen och den preliminära modelleringen sker redan detta år tillsammans med våra samarbetspartner.

Att svara på utmaningarna relaterade till globala förändringar och producera lösningar innebär att vi erbjuder vår kompetens i form av tjänster. Ett exempel på detta är ett pågående projekt i Vietnam där vi stärker vietnamesernas egen beredskap för att producera undersökningar och utredningar relaterade till konstgjort grundvatten. GTK för på detta vis finländsk kompetens ut i världen. Helhetsmässiga vattenlösningar har även omfattande kopplingar till bl.a. geoenergi, slutförvaring av kärnavfall och vattenhantering inom stads- och industrimiljöer.

Vatten är inte ett separat element utan har en stark koppling till alla slags geologiska förhållanden och miljöer. Frågor som rör vatten kräver omfattande samarbete. För mig är detta en av de mest intressanta aspekterna av mitt arbete. Vi har behov och möjlighet att arbeta tillsammans med alla GTK:s experter och våra samarbetspartner. Låt oss hitta lösningar – tillsammans!

Eeva Käpyaho, enhetschef, Vattenlösningar