Projektet NEXT har identifierats av Europeiska kommissionens innovationsradar

Europeiska kommissionens innovationsradar har identifierat malmprospekteringsmetoden i projektet NEXT som samordnas av Geologiska forskningscentralen (GTK) som en högklassig innovation.

Innovationsradarns syfte är att offentliggöra, kommersialisera och belöna högklassiga produkter som utvecklats i projekt som finansierats av EU. Projektet New Exploration Technologies (NEXT) finansieras av EU:s forskningsprogram Horisont 2020, vars mål är bland annat att förbättra de europeiska företagens ställning i den globala konkurrensen.

Oberoende experter från innovationsradarn bedömde NEXT-projektets produkt Nytt dronbaserat elektromagnetiskt forskningssystem för mineralprospektering ‒ Novel electromagnetic (EM) survey system on UAV for mineral exploration som en toppinnovation med stort marknadspotential i framtiden.

Bakom produktutvecklingen ligger nyckelutvecklarna Radai Oy från Uleåborg, Loop and Line Oy från Kyrkslätt och GTK. Radai är produktens huvudsakliga utvecklare. GTK har fungerat som stöd och möjliggörare i utvecklingsarbetet.

Innovationsradarn fick sin början 2014 på initiativ av EU:s medlemsstater. Det centrala målet var att öka synligheten på global nivå för högklassiga projekt som finansierats av EU och berätta för en större publik om de tekniska och vetenskapliga framsteg som den europeiska forskningen och utvecklingen gjort. Innovationsradarn stöds av EU:s medlemsstater och för närvarande har ministerierna i 23 stater undertecknat den s.k. innovationsradarförklaringen (Innovation Radar Declaration). I Finland är det Arbets- och näringsministeriet som undertecknat förklaringen.

I innovationsradarns bedömning betonas:

  • Innovationsberedskap: produktens tekniska färdighet och beredskap för kommersialisering.
  • Innovationsledning: konsortiets förmåga att förbinda sig till att lansera innovationerna på marknaden samt projektledningens förmåga att stödja innovationen.
  • Marknadspotential: marknadens behov och storlek.
  • Innovationsmiljö: den allmänna stämningen i konsortiet, till exempel engagemang, aktivitet och prestanda.

Sammanlagt 117 innovationer som uppkommit i EU-projekt har tillsvidare identifierats i Finland. Endast två av dessa har haft en anknytning till gruvindustrin. På Europas uttömmande lista finns sammanlagt finns 3 631 innovationer, varav 12 har en anknytning till gruvindustrin. Produkten i NEXT är först den andra produkten som har en direkt anknytning till malmprospektering.

 

Mer information

Projektchef Juha Kaija, Geologiska forskningscentralen, juha.kaija@gtk.fi, tfn 029 503 2572
Vetenskaplig samordnare Vesa Nykänen, Geologiska forskningscentralen, vesa.nykanen@gtk.fi, tfn 029 503 4306
Ari Saartenoja, Radai Oy, ari.saartenoja@radai.fi, tfn 045 165 3443
Jarkko Jokinen, Loop and Line Oy, jarkko@loopandline.fi, tfn 040 840 1060

The European Commission`s Innovation Radar
EU`s Innovation Radar Declaration
New Exploration Technologies – NEXT

NEXT har fått finansiering från Europeiska unionens program Horisont 2020 för forskning och innovationer via bidragsavtal nummer 776804 – H2020-SC5-2017.