Utvecklingsprojekt förbättrar säkerheten på Östersjön

Ett internationellt utvecklingsprojekt möjliggör exakt och effektiv navigering på Östersjöns område. Projektets mätdel har nu slutförts. Följande ambitiösa mål är att samordna höjdnivåerna i Östersjöländernas havsatlasar.

Pålitliga och noggrant kartlagda farleder är en förutsättning för säker navigering på havet. Geodatacentralen och Geologiska forskningscentralen (GTK) deltog i FAMOS-projektet, som har som mål att förbättra havstransporternas säkerhet, effektivitet och lönsamhet genom att precisera informationen om Östersjöns vattendjup. Med hjälp av bättre information om vattendjupet kan transportrutterna optimeras i förhållande till fartygens djup och bränsleåtgång.

FAMOS-projektets mätkampanjer möjliggör samordnande av höjdernas nollnivå i Östersjöländernas havsatlasar. Nollnivåerna i de olika Östersjöländernas havsatlasar varierar med upp till 25 cm.

”Målet med FAMOS-projektet är att standardisera höjdnivåerna i Östersjöländernas havsatlasar. För Lantmäteriet är det väldigt viktigt att delta i projektet. I och med projektet kommer vi att ha samma system både på land och hav. Den största delen av länderna i området använder redan i dag samma system. Detta är utmärkt”, konstaterar chef för projektet Jonas Ågren från Lantmäteriet i Sverige.

”Det blir lättare för beslutsfattare och olika intressegrupper att fatta beslut när vi har ett enhetligt system. Då är det lättare att fatta beslut vid byggandet av gränsöverskridande infrastrukturer, till exempel undervattensrör, havskablar samt havsvindkraftverk”, berättar Artu Ellman, professor i geodesi vid Tallinns tekniska universitet.

Samordnande ökar exaktheten, exakthet ökar tryggheten

Samordnande av havsatlasarna kräver en exaktare geoidmodell av Östersjöområdet än den vi har i dag. En geoid är en form som beskriver jordklotet. Det fria världshavets yta lägger sig på denna form i viloläge. Därför har den en direkt koppling till havsdjupet. Geoidmodellen kan förbättras genom tyngdkraftsmätningar. Tyngdkraften är inte jämn på hela planeten, utan dess kraft varierar i olika områden och är i kontinuerlig förändring. Tyngdkraftens variationer påverkas bland annat av den efteristida landhöjningen.

Tyngdkraftsmätningar av havsområden har traditionellt genomförts genom enskilda observationer på öar, kobbar, havsbottnen eller havsisens yta. Detta innebär att omfattande områden inte har blivit kartlagda. I FAMOS-projektet kompletterades de icke kartlagda områdena genom rörliga havsmätningar som genomfördes med den nya generationens mätinstrument.

“När vi kombinerar alla tyngdkraftskampanjer i FAMOS-projektet och räknar ut en ny geoidmodell för Östersjöområdet, kommer vi att uppnå den precision på 5 cm för geoidhöjderna som var projektets mål. En exaktare modell möjliggör tryggare navigering, framför allt på hamn- och kustområdena,” berättar Timo Saari, forskare vid Geodatacentralen.

De senaste mätningarna gjordes på östra Finska viken

I FAMOS-projektet genomfördes 20 mätkampanjer av tyngdkraften på olika håll i Östersjön. 15 organisationer från sju länder har deltagit. Geodatacentralen har varit med i mätningarna under 2015, 2017 och 2018.

Mätkampanjen 2018 genomfördes som ett samarbete mellan Geodatacentralen, GTK och Lantmäteriet i Sverige. Målet med kampanjen var att genomföra tyngdkrafts- och satellitnavigeringsmätningar inom Finlands territorialvatten på östra Finska viken, där GTK:s forskningsfartyg Geomari åkte runt. Geomari mätte långa observationslinjer som användes för att fylla ut de luckor som fanns i Finlands tyngdkraftsmaterial.

Materialet från olika länder blir jämförbart

Höjdkoordinaterna för det mätmaterial som har samlats in på havsområden är vanligen bundna till nationella höjdsystem. Ofta är de bundna till havsytans nollnivå, som ligger på olika plats i de olika ländernas höjdsystem.

“Avvikande nollnivåer är en källa till fel i undersökningar, till exempel då det är kritiskt att känna till det exakta vattendjupet. Genom att standardisera nollnivåerna stöder vi de nationella materialens jämförbarhet och möjligheten att samordna materialet samt ökar tillförlitligheten för undersökningsresultat”, berättar Kimmo Alvi, geolog vid GTK.

Mer information

Forskare Timo Saari, Geodatacentralen, tfn 050 357 4315, timo.saari@maanmittauslaitos.fi
Geolog Kimmo Alvi, Geologiska forskningscentralen, tfn 040 8250510,kimmo.alvi@gtk.fi

I Finland har Traficom i sin maritima verksamet inlett en gravis övergång till den framtida enhetliga höjdnivån.

FAMOS-projektet är delvis finansierat av EU.
%MCEPASTEBIN%