Tietosuojaseloste: Rekisteri verkkosivujen gtk.fi yhteydenotoille

Päivitetty 27.5.2020

Rekisterinpitäjä Geologian tutkimuskeskus
PL 96, 02151 Espoo
Puh. 029 503 0000, gtk@gtk.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Pauli Vartia
Tietosuojavastaavan yhteystiedot tietosuojavastaava@gtk.fi
Rekisterin nimi Rekisteri verkkosivujen yhteydenotoille
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste Henkilötietoja käsitellään verkkosivujen www.gtk.fi kautta yhteydenottolomakkeella tulevien yhteydenottojen hoitamisen yhteydessä.

Henkilötietojen käsittely perustuu 1) rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, 2) sopimussuhteeseen ja/tai 3) rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on oikeus harjoittaa aiheellista, perusteltua ja laillista myynti- ja markkinointitoimintaa, mukaan lukien tähän liittyvää profilointia.

Rekisterin tietosisältö ja kyseessä olevat henkilötietoryhmät Rekisteriin tallennetaan henkilöstä tiedot, jotka hän täyttää verkkosivujen www.gtk.fi yhteydenottolomakkeeseen: Etunimi, sukunimi, tehtävänimike, organisaatio, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
Henkilötietojen säilytysaika tai mikäli tämä ei ole mahdollista, tämän ajan määräytymiskriteerit Tiedot perustuvat ammatilliseen kanssakäymiseen. Tietoja ei kerätä henkilökohtaisista ominaisuuksista yms. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä 3 kuukauden jälkeen yhteydenotosta.
Säännönmukaiset tietolähteet Tiedot saadaan henkilöiltä itseltään.
Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät Tietoja käsittelevät GTK:n työntekijät, joiden tehtäviin kuuluu verkkosivujen hallinnointi tai verkkosivujen kautta tulleiden yhteydenottojen käsittely ja niistä raportointi. Lisäksi tietoihin pääsee tietojärjestelmän toimittaja ylläpitotehtävissä.
Tiedot tietojen siirrosta kolmansiin maihin ja tiedot käytettävistä suojatoimista (sis. tiedon komission tietosuojan riittävyyttä koskevasta päätöksen olemassaolosta tai puuttumisesta) ja keinot saada kopio tai tieto niiden sisällöstä. Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet (manuaalinen aineisto ja sähköinen käsittely) Järjestelmätoimittaja huolehtii tietojen teknisestä suojauksesta yhdessä GTK:n kanssa. Järjestelmän käyttö on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöön ovat oikeutettuja ainoastaan organisaation nimetyt henkilöt. Tietoja käsitellään kaikilta osin luottamuksellisesti.
Rekisteröidyn oikeudet Henkilöllä on oikeus päästä tietoihinsa ja oikeus vaatia tietojen korjaamista. Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi silti huomattavan tärkeästä ja perustellusta syystä jatkaa tietojen käsittelyä. Ellei em. syytä ole, rekisteröity voi vaatia henkilötietojensa poistamista. Mikäli henkilö kiistää tiedon paikkansapitävyyden, käsittelyä voidaan rajoittaa tiedon paikkansapitävyyden tarkistamiseksi.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut, jos rekisterinpitäjä on evännyt sinulta oikeuden tarkastaa henkilötietosi tai kieltäytynyt korjaamasta tietojasi. Voit saattaa asian Suomessa tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tällaisten tietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraamukset? Tietojen antaminen on vapaaehtoista.
Tiedot automaattisen päätöksenteon, ml. profiloinnin olemassaolosta, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle. Ei ilmene automaattista päätöksentekoa.