Akkumineraalit

Projektin tutkimusalue
Akkumineraalit
Projektin kesto
01.01.2019 - 31.12.2020
Verkkosivusto
http://projects.gtk.fi/akku/

Esittely

Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK) on käynnissä nelivuotinen (2019–2022) projekti, jonka tarkoituksena on arvioida akkutuotannossa tarvittavien mineraalien (esim. koboltti, litium ja suomugrafiitti) esiintymispotentiaalia Suomessa. Projekti on osa GTK:n budjettirahoitteista perustutkimusta ja sen tavoitteena on tunnistaa uusia alueita joilla hyödyntämiskelpoisten esiintymien löytyminen on todennäköistä. Akkumineraalien kysynnän oletetaan kasvavan erittäin voimakkaasti lähivuosina johtuen mm. kansallisista ja kansainvälisistä tavoitteista sähköautojen lisäämiseksi osana ilmastonmuutoksen torjuntaa.Vuoden 2020 alussa tapahtunut GTK:n organisaatio- ja strategiauudistus aiheutti projektissa hieman muutoksia ja sen alle sijoittuukin nyt myös eräitä työmaita jotka eivät suoranaisesti liity akkumineraalien tutkimiseen.

Projektilla on vuonna 2020 maastotöitä eri puolilla Suomea Pälkäneeltä Savukoskelle. Maastotutkimuksiin sisältyy myös geofysiikan mittauksia kallioperän sähköisten ja magneettisten ominaisuuksien sekä tiheyden selvittämiseksi. Lumettomana aikana tutkimusalueilla tehdään kallioperäkartoitusta, lohkare-etsintää. Koneellista näytteenottoa eli kallioperäkairausta ja moreeninäytteenottoa tehdään joillain kohteilla. Maastotutkimuksista tiedotetaan kohdealueiden asukkaille ja maanomistajille tarkemmin ennen varsinaisen kenttäkauden aloittamista.

Maastotöiden lisäksi projektin ensimmäisenä vuonna selvitettiin akkumineraalien mahdollisia aiemmin tunnistamattomia esiintymisalueita analysoimalla GTK:n tietoaineistoja, teettämällä vanhoista moreeni- ja kairausnäytteistä uusia analyysejä ja vertaamalla näistä saatuja viitteitä tunnettuihin esiintymiin. Osana vanhojen aineistojen läpikäyntiä niihin sovelletaan myös uusia, entistä nopeampia ja kevyempiä analyysimenetelmiä tavoitteena malmipotentiaalin aiempaa luotettavampi arviointi ja tunnistaminen.

Perinteisten raporttien ja niihin liittyvien kallioperäkarttapäivitysten lisäksi perusteellisemmin tutkituilta vyöhykkeiltä laaditaan myös kolmiulotteiset geologiset mallit. Näiden mallien avulla voidaan kaksiulotteisia karttoja paremmin esittää tutkimusalueiden kivilajien syvyysjatkuvuuksia ja suhteita muihin kivilajeihin sekä tulkintoja kallioperänalueellisista rakenteista. Mallit auttavat omalta osaltaan syvemmällä sijaitsevien malmien etsintää.

Projektilistaukseen