Suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Tämän sivun sisällöntuottaja on Geologian tutkimuskeskus.

Viraston tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Ministeriön ja viraston välinen tulossopimus:

2022-2025     2021-2024    2020-2023     2019-2022     2018-2021

Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Eduskunnan päättämät talousarviot

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Asiakirja sisältää eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat.

Seurantatiedot

Tilinpäätös:

2021     2020    2019     2018     2017

Tiliviraston tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet.

Ministeriön kannanotot viraston tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta:

2020    2019    2018      2017     2016

Ministeriö on laatinut tämän asiakirjan ensimmäisen kerran vuonna 2002.

Muut seurannan ja ohjannan asiakirjat

Myös seuraavia asiakirjoja tehdään suunnittelu- ja seurantaprosessin aikana. Ne ovat luonteeltaan enemmän viraston omia ehdotuksia ja suunnitelmia, eivätkä lopullisia ministeriön vahvistamia asiakirjoja. Näiden joukossa ovat myös Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset sekä viraston tekemät ja teettämät arvioinnit ja selvitykset.

Suunnitelmat: Strategiset suunnitelmat

Viraston tavoitesuunnitelma (ent. TTS):

2022-2025    2021-2024    2019-2020     2018-2021      2017-2020

TaSu on viraston itsensä laatima ennakkosuunnitelma, eikä sen sisältöjä vahvisteta ministeriössä.

Tutustu muiden virastojen asiakirjoihin: tutkihallintoa.fi
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV)