Suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Tämän sivun sisällöntuottaja on Geologian tutkimuskeskus.

Viraston tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Ministeriön ja viraston välinen tulossopimus:

2021-2024    2020-2023     2019-2022      2018-2021      2017-2020     2016-2019 

Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Eduskunnan päättämät talousarviot

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Asiakirja sisältää eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat.

Seurantatiedot

Tilinpäätös:

2020    2019     2018     2017     2016      2015

Tiliviraston tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet.

Ministeriön kannanotot viraston tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta:

2020    2019    2018     2017     2016     2015     2014     2013

Ministeriö on laatinut tämän asiakirjan ensimmäisen kerran vuonna 2002.

Henkilöstötilinpäätös:

2015      2014      2013      2012     2011

Katsaus alkuvuoden toimintaan:

2013       2012      2011      2010       2009

Muut seurannan ja ohjannan asiakirjat

Myös seuraavia asiakirjoja tehdään suunnittelu- ja seurantaprosessin aikana. Ne ovat luonteeltaan enemmän viraston omia ehdotuksia ja suunnitelmia, eivätkä lopullisia ministeriön vahvistamia asiakirjoja. Näiden joukossa ovat myös Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset sekä viraston tekemät ja teettämät arvioinnit ja selvitykset.

Suunnitelmat: Strategiset suunnitelmat

Viraston tavoitesuunnitelma (ent. TTS):

2021-2024    2019-2020     2018-2021      2017-2020      2016-2019      2015-2018

TaSu on viraston itsensä laatima ennakkosuunnitelma, eikä sen sisältöjä vahvisteta ministeriössä.

Viraston talousarvioehdotus ministeriölle vuodelle:

2017      2016       2015      2014      2013

Talousarvioehdotus ja lisätalousarvioehdotukset ovat viraston omia ehdotuksia, eikä niiden sisältö välttämättä vastaa sitä, minkälaiseksi sisältö on jatkovalmisteluissa muotoutunut hallituksen talousarvioesitykseen ja Eduskunnan vahvistamaan talousarvioon.

Viraston lisätalousarvioehdotukset:

I/2010       II/2010     2005      I/2004       II/2004

Arvioinnit ja selvitykset:

Tutustu muiden virastojen asiakirjoihin: tutkihallintoa.fi
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV)