Suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Sivulla voi tarkastella keskeisimpiä Geologian tutkimuskeskuksen tulosohjaukseen ja strategiseen suunnitteluun liittyviä asiakirjoja.

Viraston tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja, selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Ministeriön ja viraston välinen tulossopimus:

2024-2027    2023-2026    2022-2025    2021-2024    2020-2023

Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Eduskunnan päättämät talousarviot

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Asiakirja sisältää eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat.

Seurantatiedot

Tilinpäätös:

2023   2022   2021   2020    2019

Tiliviraston tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet.

Ministeriön kannanotot viraston tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta:

2022    2021    2020    2019    2018

Ministeriö on laatinut tämän asiakirjan ensimmäisen kerran vuonna 2002.

Muut seurannan ja ohjannan asiakirjat

Myös seuraavia asiakirjoja tehdään suunnittelu- ja seurantaprosessin aikana. Ne ovat luonteeltaan enemmän viraston omia ehdotuksia ja suunnitelmia, eivätkä lopullisia ministeriön vahvistamia asiakirjoja. Näiden joukossa ovat myös Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset sekä viraston tekemät ja teettämät arvioinnit ja selvitykset.

Strategiset suunnitelmat

Viraston tavoitesuunnitelma (ent. TTS):

2024-2027   2023-2026    2022-2025    2021-2024

TaSu on viraston itsensä laatima ennakkosuunnitelma, eikä sen sisältöjä vahvisteta ministeriössä.

 

Tutustu muiden virastojen asiakirjoihin: tutkihallintoa.fi
Lisätietoa: Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV)