Mitä vastuullisuus tarkoittaa meillä

Vastuullisuustyömme tavoitteena on vaikuttaa myönteisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen. Tutkimus- ja asiantuntijaorganisaationa tärkein keinomme vaikuttaa tavoitteisiin on tuottaa niihin liittyvää tutkimustietoa ja ratkaisuja.

Geotieteeseen perustuvat ratkaisut antavat vastauksia maailmanlaajuisiin haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen, kaupungistumiseen, kasvavaan energian tarpeeseen, liikenteen murrokseen ja puhtaan veden riittävyyteen. Geologisen osaamisen avulla edesautetaan luonnonvarojen kestävää ja kehittyvää käyttöä Suomessa ja maailmalla.

Vuonna 2021 tiivistimme GTK:n tarkoituksen seuraavasti: tarjoamme geotieteelliseen ymmärrykseen pohjautuvia ratkaisuja yhteiskunnalle ja yrityksille vauhdittamaan siirtymää kestävään, hiilineutraaliin maailmaan. Vastuullisuustyömme perustuu YK:n Agenda 2030 -tavoitteiden sekä valtionhallinnon Agenda 2030 -tiekarttatyön edistämiseen. Tältä pohjalta olemme määritelleet YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joihin voimme toiminnallamme merkittävimmin vaikuttaa.

Vastuullisuus on meillä osa strategista kehittämistä ja johtamista. Tarkastelemme vastuullisuustyön etenemistä vuosittain vastuullisuusraportissa. Kerromme tavoitteiden eteen tehdyistä toimenpiteistä ja tunnistamme kohtia, jotka voisimme tehdä paremmin. Tutkimus- ja asiantuntijatoimintaamme ohjaavat meitä sitova lainsäädäntö ja ohjauksen seuranta sekä eettiset periaatteemme: puolueettomuus, riippumattomuus ja luotettavuus.

Maamme hyväksi ‒ For Earth and for Us

Geologia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistäjänä

Geotieteillä on tärkeä rooli YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa globaalisti. Geologialla muun muassa vastataan ilmastonmuutoksen vaikutusten hallintaan, tuetaan ympäristönmuutoksia- ja suojelua koskevaa päätöksentekoa ja varmistetaan kriittisten raaka-aineiden riittävyys ja kestävä käyttö.

Infografiikka, jossa näkyy kuinka geologian eri osa-alueet edistävät samanaikaisesti useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Vastuullisuustavoitteet

Vastuullisuustavoitteemme perustuvat valituille YK:n kestävän kehityksen tavoitteille. Tarkastelemme vastuullisuutta myös ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hallinnollisen vastuun näkökulmasta.

Tutustu tavoitteisiin

Vastuullisuusraportit

Vastuullisuusraportti 2023

Geologian tutkimuskeskuksen vastuullisuusraportti vuodesta 2023 kuvaa tutkimustoimintamme vastuullisuustavoitteita ja oman toimintamme kädenjälki- ja jalanjälkitietoja.

Vastuullisuusraportti 2022

Tarkastelemme vastuullisuustyömme etenemistä kestävän kehityksen tavoitteiden sekä käden- ja jalanjälkemme näkökulmasta.

Tutustu vastuullisuusraporttiin

Vastuullisuusraportti 2021

Vastuullisuusraportissa kerromme tavoistamme edistää kestävää kehitystä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Tutustu vastuullisuusraporttiin

Eettinen ohje

Geologian tutkimuskeskuksen eettinen ohje sisältää toimintamme keskeiset periaatteet. Ohje kertoo, mikä on oikea tapa toimia ja mitä periaatteet tarkoittavat työssämme sekä vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa.

Tutustu eettiseen ohjeeseen

Toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnitelma

Geologian tutkimuskeskuksen toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2023‒2027 käsittelee toimintaa ja kehittämistoimenpiteitä, joilla huolehdimme asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme yhdenvertaisesta kohtelusta.

Tutustu toiminnalliseen yhdenvertaisuussuunnitelmaan

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Geologian tutkimuskeskuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma sisältää tavoitteet ja toimenpiteet, joilla edistämme ihmisten yhdenvertaisuutta, sukupuolten tasa-arvoa ja henkilöstömme monimuotoisuutta.

Tutustu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan