Julkaisut

GTK ja tutkimuskeskuksen tutkijat osallistuvat aktiivisesti sekä kansainväliseen että kansalliseen tieteelliseen julkaisutoimintaan. GTK pitää tärkeänä sitä, että työntekijöiden tutkimuksen tulokset julkaistaan tulosten ja niiden merkityksen kannalta sopivalla foorumilla. GTK kannustaa tutkijoitaan avoimuuteen julkaisemisessa.

GTK:n tutkijoiden ja asiantuntijoiden vertaisarvioidut julkaisut ja artikkelit

Luettelot vertaisarvioiduista julkaisuista ja artikkeleista GTK:n verkkokirjastossa.
Tutkijoiden julkaisut Google Scholar -sivuilla.

GTK:n omat julkaisut

Tutkimuskeskuksen oma tieteellinen julkaisusarja Bulletin on avainasemassa julkaistaessa kansallista ja alueeseen sidottua uutta ja merkittävää tietoa. Kaikki GTK:n kustantamat julkaisut julkaistaan CC BY 4.0 -lisenssillä, joka antaa oikeuden kopioida ja jakaa GTK:n avoimia aineistoja alkuperäisessä tai muutetussa muodossa sekä kaupallisiin että ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Tieteellisestä toiminnasta vastaavan johtajan päätöksellä GTK voi kustantaa myös muita julkaisuja. Tällaisia julkaisuja ovat kirjat, koosteet (esimerkiksi nippuväitöskirjan synopsis) ja erikoisjulkaisut kotimaisilla kielillä tai englanniksi.

Julkaisutoiminta ja ennakkotarkastusmenettely on puolueetonta, korkeatasoista ja noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä.

Varsinaisen tieteellisen tutkimustyön lisäksi GTK julkaisee mm. tutkimustyöraportteja, joissa kerrotaan työkokonaisuuksien tulokset ja niiden pohjalta tehdyt päätelmät.

Tieteellinen julkaisusarja Bulletin

Geological Survey of Finland, Bulletin on kansainväliseen levitykseen tarkoitettu tieteellinen sarja, jonka julkaisukieli on englanti. Sarja julkaisee Suomen tai Fennoskandian geologiaan liittyvien tutkimusten tuloksia tai muita GTK:n tutkimustoimintaan ja innovaatioihin liittyviä tutkimustuloksia. Myös GTK:n ulkopuolisten tutkijoiden käsikirjoituksia voidaan julkaista.

Kaikilla Bulletinin käsikirjoituksilla on vähintään kaksi ennakkotarkastajaa tieteellisen tason varmistamiseksi. GTK:n Bulletinille on myönnetty Tieteellisen seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus.

Bulletin-sarjassa on neljä erilaista julkaisutyyppiä:

Special Issue
Erilliset artikkelit tiettyyn aihepiirin liittyen

Research Report
Ytimekäs raportti yhden projektin tieteellisistä tuloksista

Monograph
Yhtenäinen ja itsenäinen tieteellinen tutkimus tai yhteenvetokatsaus tietystä aihepiiristä

Monograph –type Academic Dissertation
Yhden tutkijan tekemä monografiatyyppinen väitöskirja

Muodoltaan Bulletin on digitaalinen julkaisu. Toimituskunta päättää kunkin julkaisun mahdollisesta painatuksesta tapauskohtaisesti.

GTK on sitoutunut hyvään tieteelliseen käytäntöön ja sen loukkausepäilyjen käsittelemiseen TENK:n ohjeiden mukaisesti. Bulletin of Geological Survey of Finland edellyttää hyvän tieteellisen käytännön noudattamista julkaisuissaan.

Bulletinin toimituskunta

Bulletinin toimituskuntaan kuuluvat GTK:n tieteellisen tutkimuksen johtaja, tieteellinen toimittaja ja vähintään kolme ja enintään viisi muuta dosenttitasoista jäsentä. Muista jäsenistä aina vähintään yksi edustaja on Suomen ulkopuolelta.

Toimituskunnan kokoonpano

Puheenjohtaja
Tohtori Aku Heinonen, GTK

Tieteellinen toimittaja
Tohtori Timo Tarvainen, GTK

Muut jäsenet
Tohtori Stefan Bergman, Sveriges geologiska undersökning, SGU
Tohtori Asko Käpyaho, GTK
Tohtori Antti Ojala, Turun yliopisto

GTK:n julkaisutoiminnalla on yli sata vuotta historiaa

Geologian tutkimuskeskuksen kansainvälinen julkaisutoiminta alkoi vuonna 1895. Julkaisusarja ilmestyi aluksi ranskankielisellä nimellä Bulletin de la Commission Géologique de Finlande. Vuodesta 1971 lähtien nimi muutettiin nykyisin käytössä olevaan englanninkieliseen muotoon Geological Survey of Finland, Bulletin.

Linkkejä

Kattavat tiedot kaikista GTK:n julkaisuista ja kartoista löydät Hakku-palvelusta.

GTK:n tutkijoiden ja asiantuntijoiden vertaisarvioidut julkaisut ja artikkelit