Geokemialliset taustapitoisuudet ja sovellukset

Projektin kesto
01.01.2012 - 31.12.2018
Suomen Akatemian projektinumero
50402-20030

Esittely

Projekti kartoittaa Suomen kasvukeskustaajamien ja muiden aktiivisen maankäytön alueiden maaperän geokemiallisia taustapitoisuuksia. Tietoa tuotetaan myös yleisimpien mineraalisten maalajien alkuainepitoisuuksista kaikkien tunnistettujen suurten luontaisten taustapitoisuuksien geokemiallisten provinssien tai tarkennettujen mineraalipotentiaalivyöhykkeiden (Lappi) alueilta. Tiedot saatetaan yhteiskunnan käyttöön GTK:n ylläpitämän valtakunnallisen taustapitoisuusrekisterin (TAPIR) kautta. Uuden hankkeen aikana täydennetään taustapitoisuusrekisteri valtakunnallisesti kattavaksi. Tietokantaan lisätään myös tieto happamien sulfaattimaiden metallipitoisuuksista sekä kaivosalueiden ja/tai mineraalipotentiaalivyöhykkeiden taustapitoisuuksista.

Ympäristöhallinto on uudistanut pilaantuneiden maiden arviointi- ja kunnostusoppaan ja taustapitoisuusrekisteri on kiinteä osa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia. Tietoa taustapitoisuuksista tarvitaan myös kaivettujen maa-ainesten sijoituksessa, kaavoituksessa ja kuntien rakennusjärjestyksen laadinnassa mm. vesihuoltoratkaisujen taustatiedoksi suurten taustapitoisuuksien alueella, mineraalipotentiaalisten alueiden ja teollisuusalueiden perustilaselvityksissä sekä kiviainesten otossa korkeiden arseeni- ja metallipitoisuuksien alueilla.

Kaivosalueiden taustapitoisuuksien kartoituksella selvitetään kaivostoiminnan ympäristön maaperän taustapitoisuuksia. Tutkimusta ohjaa alueelta mahdollisesti aiemmin tuotettu tutkimusmateriaali sekä varsinaista maanäytteenottoa edeltävä humusnäytteiden otto ja analysointi, jolla pyritään rajaamaan kaivoksen pölyämisvaikutusalue näytteenoton ulkopuolelle. Kartoitus aloitetaan pilottitutkimuksena yhdeltä aktiiviselta kaivosalueelta ja laajennetaan hankkeen aikana koskemaan myös muita aktiivisia kaivoksia ja mineraalipotentiaalivyöhykkeitä.

Hankkeessa täydennetään lisäksi happamien sulfaattimaiden (HS-maat) kartoitusta kansallisen HS-strategian (MMM 2011) ja vesienhoitosuunnitelmien 2016-2021 tavoitteiden mukaisesti. Työssä selvitetään HS-maiden levinneisyys, esiintymissyvyys ja laatu, sekä maalajit, happamuus ja rikkipitoisuus sekä 30 muuta alkuainetta. Tiedoista laadimme esiintymisen todennäköisyyttä osoittavia karttoja sekä havaintopisteiden tulos- ja taustatietoja. Materiaali on kaikille käytettävissä GTK:n karttapalvelun kautta. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa pyrimme myös selvittämään myös muualla maassa esiintyvien happamien hiekkojen, happamien moreenien ja happamien turpeiden syntymekanismeja ja esiintymistä sekä yhteys mustaliuskeiden esiintymiseen.

Projektilistaukseen