Euroopan raaka-ainevarantojen luokittelu kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti etenee – Geologian tutkimuskeskus mukana ohjeistuksen tekemisessä

Ohjeistus Eurooppa-tasoiseen raaka-ainevarantojen luokitteluun kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti on julkaistu. Geologian tutkimuskeskus (GTK) oli mukana työstämässä ohjeistusta sekä primääristen että sekundääristen raaka-ainevarantojen yhteneväiseen luokittelun. GTK on tunnistettu alan osaaja Euroopassa, joka on osallistunut teeman kansainväliseen yhteistyöhön vuodesta 2017 lähtien.

Geologilla kädessä puhelin ja kivinäyte.

United Nations Framework Classification for Resources (UNFC) on YK:n alainen raaka-aineluokittelusysteemi, jonka tarkoituksena on yhteismitallistaa maailman raaka-ainevarannot YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Euroopan komission päätöksellä se on myös Eurooppa-tasoinen luokittelutapa, jotta EU:n mineraalivarannoista saadaan kokonaisvaltainen kuva. Tämä parantaa huoltovarmuutta sekä ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä EU- että jäsenvaltioiden tasolla.

Nyt julkaistu UNFC for Europe Guidance –dokumentti on YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) energiajaoston johdolla valmisteltu ohjeistus primääristen ja sekundääristen raaka-aineiden yhteneväiseen luokitteluun Euroopassa. Se opastaa luokittelun käyttäjiä raaka-aineiden hallinnointiin liittyviin teemoihin sekä teknisiä asiantuntijoita luokittelemaan kansalliset varannot yhtenäisellä ja johdonmukaisella tavalla. Ohjeistuksessa esitetään muun muassa UNFC-luokittelun vastaavuus Euroopan komission hallinnoimaan Infrastructure for Spatial Information in Europe (INSPIRE) termistöön.

Vuonna 2020 Suomi luokitteli mineraalivarantonsa UNFC-systeemin mukaan ensimmäisenä maana Euroopassa. GTK integroi YK:n luokitteluohjeistuksen ja -rakenteen mineraalivarannoille Suomen malmiesiintymätietokantaan. Tämä mahdollistaa sen, että kaikki Suomen mineraalivarannot voidaan esittää yhtenäisellä tavalla, joka ottaa huomioon jokaisen esiintymän geologian, tehdyt tekniset tutkimukset, luvituksen sekä taloudelliset ja yhteiskunnalliset aspektit riippumatta siitä milloin ja miten mineraalivarat ja -varannot on raportoitu.

Euroopan komissio on vastikään julkaissut julkiseen konsultaatioon EU Critical Raw Materials Act:in, jonka keskeisenä viestinä on, että raaka-aineiden saatavuus ja niiden kestävä hyödyntäminen on avainasemassa saavuttamaan Euroopalle asetetut ilmastotavoitteet (EC 2022). Euroopan mailla on vaihtelevat käytännön mineraalivarantotietojen keräämiseen ja luokitteluun, mikä hankaloittaa Eurooppa-tason raaka-ainetiedon hallintaa. Yksi keskinen tavoite onkin Eurooppa-tasoinen raaka-ainetiedon hallintaverkosto, jossa yhtenäistetään raaka-aineiden luokittelu ja tietopääoma palvelemaan tulevaisuuden kysynnän tarpeita erityisesti kriittisten ja strategisten raaka-aineiden osalta.

Mikä on UNFC?

United Nations Framework Classification for Resources (UNFC) on YK:n alainen luokittelusysteemi, jonka tarkoitus on yhteismitallistaa raaka-ainevarannot kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti (UNECE 2019). UNFC:n piiriin kuluvat primääristen ja sekundääristen mineraalisten raaka-aineiden lisäksi myös uusiutumattomat ja uusiutuvat energialähteet sekä hiilinielut.

UNFC on yhteismitallinen raaka-aineiden ja tuotantoon luokitteluun, tiliöintiin ja raportointiin liittyvä kolmiakselinen luokittelusysteemi, jossa määritellään projektin ympäristöllinen, sosiaalinen ja taloudellinen hyödyntämiskelpoisuus (E-akseli), tekninen toteutettavuus (F-akseli) ja arvioinnin luotettavuus (G-akseli).
UNFC on yhteismitallinen raaka-aineiden ja tuotantoon luokitteluun, tiliöintiin ja raportointiin liittyvä kolmiakselinen luokittelusysteemi, jossa määritellään projektin ympäristöllinen, sosiaalinen ja taloudellinen hyödyntämiskelpoisuus, tekninen toteutettavuus ja arvioinnin luotettavuus.

UNFC-systeemiä, joka pohjautuu projektien kypsyysasteeseen, voidaan käyttää osana raaka-aineiden ja tuotteiden tiliöintiä. Tämä mahdollistaa esimerkiksi ajallisen tarkastelun tiettyjen kaupallisten ehtojen, mahdollisuuksien ja rajoituksien mukaan. UNFC-systeemin E-akseli muodostuu ympäristöllisistä, sosiaalisista ja taloudellisista muuttujista, jotka ohjaavat toiminnanharjoittajaa. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi poliittiset päätökset, luvitus, verotus, rojaltit ja sosiaalinen toimilupa. Valtiolliset toimijat voivat hyödyntää myös samoja muuttujia tarkastelemalla erinäisiä riippuvuussuhteita ja skaalautumista projektitasolta kansalliselle tasolle, mikä mahdollistaa tehokkaamman ja kestävämmän raaka-aineiden hallinnan.

Lisätiedot

UNFC for Europe Guidance

Application of the UNFC resource code in Finland Practical guidelines 

UNECE 2019. United Nations Framework Classification for Resources, Update 2019. 

UNECE 2022. UNFC Guidance Europe – Guidance for the Application of the United Nations Framework Classification for Resources (UNFC) for Mineral and Anthropogenic Resources in Europe, United Nations Economic Commission for Europe 

Janne Hokka, erikoisasiantuntija, GTK
029 503 3009, janne.hokka@gtk.fi

Pasi Eilu, erikoistutkija, GTK
040 8649 165, pasi.eilu@gtk.fi