Geologian tutkimuskeskuksen kansannäytteiden pääpalkinto Toholammille

Geologian tutkimuskeskus (GTK) jakoi Outokummun Vanhalla Kaivoksella 29.6.2023 kansannäytepalkinnot parhaista vuonna 2022 sekä alkuvuonna 2023 lähetetyistä kivinäytteistä. GTK palkitsi kuusitoista kiviharrastajaa yhteensä 13 400 eurolla. Pääpalkinto meni Toholammille ja tunnustuspalkinnot Turkuun, Lieksaan ja Kemiin. Palkituissa näytteissä korostui tällä kertaa niiden monipuolisuus ja uusien löytöjen määrä oli nousussa. Maastotarkastuksiin johtaneita näytteitä oli enemmän kuin edellisenä vuonna.

Geologi Toni Liimatainen tutkii malminetsijä Reino Sainkankaan kanssa alueen maasto- ja kallioperäkarttaa.
Geologi Toni Liimatainen tutkii malminetsijä Reino Sainkankaan kanssa alueen maasto- ja kallioperäkarttaa. Kuva: Satu Hietala, GTK.

Pääpalkinnon voittanut, toholammilainen Aaro Paananen palkittiin 3 100 eurolla hänen vuonna 2022 löytämistään kultapitoisista lohkarelöydöistä Kannuksen, Toholammin ja Ylivieskan alueilta. Parhaimmissa lohkarelöydöissä on kultaa 50 g/t.

Kannuksesta Paananen on löytänyt plagioklaasiporfyriittilohkareen, jossa on kultaa 3 g/t, kobolttia 1270 g/t ja hieman palladiumia. Hän löysi alueelta myös kaksi lohkaretta, joissa on kultaa 18,8 g/t ja 2,18 g/t. Hapan metavulkaniittilohkare, jossa kultaa 18,8 g/t, on kooltaan 2 m x 2 m ja muodoltaan kulmikas. Tämä viittaa mahdollisen lähtöalueen olevan lähellä. Edellisten läheltä Paananen on löytänyt lisäksi kaksi kultapitoista lohkaretta, joissa on kultaa 9,68 g/t ja 0,91 g/t.

Toholammilta Paananen on löytänyt seitsemän kultaa ja kuparia sisältävää lohkaretta. Parhaimmassa plagioklaasiporfyriittilohkareessa on kultaa 50 g/t ja kuparia 8130 g/t. Näyte on kookas ja kulmikas.  Toisessa plagioklaasiporfyriitissa on kultaa ~10 g/t sekä kuparia ~2,4 %. Tässä näytteessä myös silmälle näkyvää metallista kultaa. Löydöt ovat uudelta alueelta.

Ylivieskasta Paananen on löytänyt uudelta alueelta lohkareen, jossa on kultaa 49 g/t. Näytteessä on silmälle näkyvää metallista kultaa. Tämän lisäksi samalta alueelta Paananen on löytänyt viisi muuta kultapitoista lohkaretta, jotka ovat kulmikkaita. Löydöt ovat uudelta alueelta.

Paananen on löytänyt Kannuksesta kalliosta korkeita pitoisuuksia kultaa. Analyyseissä kultapitoisuus on 65,5 g/t, 13,7 ja 1,55 g/t. Näytteiden kivilajina on plagioklaasiporfyriitti. Näytteet ovat Paanasen aikaisemmin löytämältä alueelta, mutta antavat lisätietoa alueen kultapotentiaalista.

Tunnustuspalkinnot Turkuun, Lieksaan ja Kemiin

Tunnustuspalkinnon 2100 € saa turkulainen Veli-Matti Koivula hänen Marttilasta ja Mynämäeltä löytämistään kulta- ja kuparipitoisista kalliolöydöistä. Koivula on tehnyt Marttilasta fosfori-, ja kultapitoisia kalliolöytöjä.

Koivulan löytämässä metasedimenttikalliossa on kultaa 0,74 g/t sekä arseenikiisua. Toisessa kalliolöydössä on gneississä kultaa 0,98 g/t ja volframipitoisuus on 1970 g/t. Koivula on löytänyt myös pegmatiittikallion, josta analysoiduissa näytteissä on kultaa 0.54 g/t sekä fosforia 0,5 % ja toisessa fosforia 5,3 % sekä arseenikiisua. Löydöt ovat uusia.

Koivula on löytänyt Mynämäeltä uuden kallioalueen, jossa sarvivälkepitoisessa gneississä kultaa 0,43 g/t kuparia 8770 g/t ja hopeaa 11 g/t. Muissa kallionäytteissä on korkea kuparipitoisuus, parhaimmat pitoisuudet ovat 1,5 % ja 1 %. Kuparimineraaleina ovat kuparikiisu, borniitti, kovelliini, ja malakiitti. Löydöt ovat laajalta alueelta.

Tunnustuspalkinnon 1300 € saa Juha Turpeinen Lieksasta hänen Lieksasta ja Nurmeksesta löytämistään kupari- ja kultapitoisista kallioalueista. Turpeinen on löytänyt Lieksasta kalliosta kuparia 5080 g/t ja lisäksi metallista kuparia. Kallioaluetta on paljastuneena noin 10 x 50 metrin alueelta. Turpeinen on myös löytänyt graniittipegmatiittilohkareen, jossa on kuparia 8080 g/t ja hopeaa 18 g/t. Näytteessä on myös molybdeenihohdetta.

Lisäksi Turpeinen on löytänyt graniittipegmatiitin, jossa kultaa 2 g/t. Löydöt ovat uusilta alueilta. Nurmeksesta Turpeinen on löytänyt laajan graniittikallion, jossa esiintyy REE-mineraalia, allaniittia.

Kemiläinen Olavi Myllykangas palkitaan 1200 € tunnustuspalkinnolla hänen Tervolasta löytämistään kulta- ja kuparipitoisista lohkareista. Myllykankaan näytteiden korkeimmat kuparipitoisuudet ovat yli 10 % ja kultapitoisuudet ovat korkeat (≤40 g/t). Lisäksi hänen rautarikkaat lohkarelöytönsä ovat mielenkiintoisia, koska niissä on kohonneita volframipitoisuuksia. Löytöjen kiinnostavuutta lisää kulta- ja kuparipitoisuudet, jotka ovat korkeimmat tähän mennessä on alueelta löydetyistä.

Akku- ja kriittiset mineraalit -palkinnot Siikalatvalle ja Vaasaan – suurin harrastuspalkinto Oulaisiin

Tapio Törmäkangas Oulaisista palkitaan 750 € harrastuspalkinnolla hänen Ylivieskasta ja Pyhäjoelta löytämistään kultapitoisista kalliolöydöistä. Törmäkangas on löytänyt Ylivieskasta kallion, jossa on kultaa 5,37 g/t. Kivilajina on kvartsiutunut hapan vulkaniitti. Kallioalue on laaja. Löytö antaa aihetta jatkotutkimuksiin, koska kivilaji on mielenkiintoinen, ja kultaviite voi olla merkki laajemmasta mineralisaatiosta.

Törmäkangas on lähettänyt lisäksi kaksitoista kultapitoista kallionäytettä Pyhäjoen alueelta. Parhaimmassa näytteessä kultapitoisuudet ovat 76 g/t ja jossa on myös silmälle näkyvää metallista kultaa. Kahdessa muussa kultarikkaassa näytteessä on 53.3 g/t ja 16.9 g/t kultaa. Näytteiden kivilaji on kiillegneissi ja metagrauvakka. Näytteet ovat Törmäkankaan aikaisemmin löytämältä alueelta, mutta antavat viitteitä laajemmasta ja pitoisuuksiltaan kultarikkaasta vyöhykkeestä.

Akku- ja kriittiset mineraalit –palkinto jaettiin tänä vuonna mielenkiintoisesta grafiittilöydöstä. Siikalatvasta Teuvo Punkeri, Alpo Tuovinen ja Sami Pistemaa palkitaan 850 € suuruisella palkinnolla heidän löytämistään grafiittipitoisista lohkarelöydöistä, joissa grafiittipitoisuus kohosi 10 prosenttiin.

Löytöalueella on runsaasti samanlaisia erittäin kookkaita (m3) grafiittipitoisia lohkareita. Grafiitti esiintyy massamaisena ja hienosuomuisena pirotteena pääasiassa metagrauvakoissa ja gneisseissä. Myös Sauli Korpela Vaasasta saa 250 € hänen Laihialta löytämästään pegmatiittilohkareesta, jossa on fosforia 3 %, yttriumia 200 ppm ja dysprosiumia 41 g/t.

600–400 € harrastuspalkintoja myönnettiin neljälle henkilölle. Jouni Nuutinen Uimaharjulta saa 500 € hänen Lieksasta ja Joensuusta löytämistään näytteistä. Nuutinen on löytänyt Lieksan alueelta lohkareikon ja siihen liittyvän kallioalueen, jossa on nikkeliä 1440 g/t. Löytö on mielenkiintoinen, koska kyseessä on laaja hieman nikkeliä sisältävä kallioalue.

Nuutinen on löytänyt myös kalliosta vähäisiä määriä metallista kuparia. Kalliota on paljastuneena 3 x 4 metrin kokoinen alue. Löytö on uusi. Joensuusta Nuutinen on löytänyt hieman nikkeliä sisältävän serpentiniittilohkareen, jossa myös grafiittia kontaktissa.

Esko Rokkonen Lieksasta palkitaan hänen Lieksasta löytämistään nikkelipitoisista lohkarelöydöistä. Rokkonen palkitaan myös hänen tekemästä työstä, joka on merkittävästi edistänyt Lieksan alueen rautameteoriittien tutkimusta.

Yhdessä Nuutinen ja Rokkonen palkitaan 600 € heidän Ilomantsista löytämästään kallioalueesta, jossa on kultaa 2 g/t sekä harvinaisia mineraaleja, kuten allaniittia ja fluoriittia. Löytö antaa lisätietoja Ilomantsin alueen arkeeisten granitoidien mineraalisysteemistä.

Reino Sainkangas Haapavedeltä palkitaan 600 € hänen Reisjärveltä löytämistään monimetallipitoisesta lohkareesta. Näytteen analyysituloksissa oli antimonia 2290 g/t, lyijyä 1120 g/t, sinkkiä 1440 g/t, hopeaa 12 g/t sekä hieman kultaa 0,93 ppm. Antimoni esiintyy näytteessä harvinaisena boulangeriitti-mineraalina. Lähistöltä löytyy samantyyppisiä lohkareita ja löytö antaa aihetta jatkotutkimuksiin.

Oiva Lukkari Rovaniemeltä palkitaan 400 € hänen Ranualta löytämistään nikkeli-platina-palladium-näytteistä. Parhaimmassa näytteessä on palladiumia 2,36 g/t, joka on korkea pitoisuus. Löytö on merkittävä ja saattaa liittyä Ranuan dioriittisiin magmoihin. Lukkari on löytänyt lisäksi Rovaniemeltä rikkaan kuparilohkareen, jossa kuparia 7,1 %. Mineraaleina näytteessä ovat kuparihohde ja malakiitti. Näyte antaa lisätietoa aikaisemmin 1970-luvulla tutkittuun aiheeseen.

Lisäksi viisi muuta henkilöä palkitaan 250 € harrastuspalkinnolla.

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ylläpitämä kansannäytetoiminta on Suomessa ainutlaatuinen kansallisten raaka-ainevarojen etsintää ja tutkimusta palveleva toimintamuoto, jonka avulla lisätään Suomen raaka-ainevaroihin liittyviä tietovarantoja. GTK:n kallioperän raaka-ainevarojen tutkimuksen päämielenkiinnon kohteena ovat tällä hetkellä akkumineraalit, kuten litium, koboltti ja grafiitti.

Akkumineraalit toimivat osaltaan ilmastonmuutoksen torjumisen ja maapallon lämpötilan kasvun rajaamisen tärkeinä raaka-aineiden lähteinä. Esimerkiksi siirtyminen vihreään teknologiaan merkitsee moninkertaista kasvua koboltin, litiumin, nikkelin, kuparin ja alumiinin osalta ja sähkökäyttöiset kulkuvälineet lisäävät erityisesti koboltin ja litiumin kysyntää. Kansannäytteiden lähettäjiltä toivotaankin enenevässä määrin näytteitä, joiden kiinnostavuus akkumineraaleihin liittyen voidaan tutkia. Akkumineraalinäytteet saavat lisäpainoarvoa kansannäytepalkintojen jaossa.

Lisätietoa

Geologian tutkimuskeskus, Kansannäytetoimisto kansannaytetoimisto@gtk.fi
GTK:n puhelinvaihde: 029 503 0000

Lisätietoja ja ohjeita kiviharrastukseen löytyy Kansannäytetoimiston verkkosivuilta https://kivinayte.gtk.fi/

Kansannäytepalkinnot 2023

Geologian tutkimuskeskus (GTK) jakaa kiviharrastajille palkintoja yhteensä 13 400 € vuonna 2022 sekä alkuvuonna 2023 lähetetyistä parhaista kallio- ja lohkarenäytteistä.

Pääpalkinto

Palkintosumma: 3100 € 
Löytäjä: Aaro Paananen, Toholampi 
Löytöpaikka: Kannus, Toholampi, Ylivieska

Paananen on löytänyt Toholammilta seitsemän kultaa ja kuparia sisältävää lohkaretta. Parhaimmassa plagioklaasiporfyriittiohkareessa on kultaa 50 g/t ja kuparia 8130 g/t. Näyte on kookas ja kulmikas. Toisessa plagioklaasiporfyriitissa pitoisuudet ovat kultaa ~10 g/t sekä kuparia ~2,4 %. Tässä näytteessä myös silmälle näkyvää metallista kultaa. Löydöt ovat uudelta alueelta.

Ylivieskasta Paananen on löytänyt uudelta alueelta lohkareen, jossa on kultaa 49 g/t. Näytteessä on näkyvissä metallista kultaa. Tämän lisäksi samalta alueelta Paananen on löytänyt viisi muuta kultapitoista lohkaretta, jotka ovat kulmikkaita. Löydöt ovat uudelta alueelta.

Paananen on löytänyt Kannuksen alueelta kalliosta korkeita pitoisuuksia kultaa. Analysoiduissa näytteissä kultapitoisuudet olivat 65,5, 13,7 ja 1,55 g/t. Kulta esiintyy arseenikiisupitoisessa plagioklaasiporfyriitissa. Näytteet ovat Paanasen aikaisemmin löytämältä kallioalueelta, mutta antavat lisätietoa alueen kultapotentiaalista.

Lisäksi Paananen on löytänyt lähistöltä arseenikiisupitoisen plagioklaasiporfyriittilohkareen, jossa kultaa 3 g/t sekä kobolttia 1270 g/t ja hieman palladiumia. Samalta alueelta hän on löytänyt kaksi lohkaretta, joissa on kultaa 18,8 g/t ja 2,18 g/t. Hapan metavulkaniittilohkare, jossa on kultaa 18,8 g/t on kooltaan 2 m x 2 m sekä muodoltaan kulmikas, joka viittaa, että sen mahdollinen lähtöalue on lähellä. Edelleen lähistöltä Paananen on löytänyt kaksi kultapitoista lohkaretta, joissa kultaa 9,68 g/t ja 0,91 g/t. Näytteissä esiintyy myös kuparikiisua.

Tunnustuspalkinnot

Palkintosumma: 2100 € 
Löytäjä: Veli-Matti Koivula, Turku 
Löytöpaikka: Marttila, Mynämäki

Koivula tehnyt Marttilasta fosfori- ja kultapitoisia kalliolöytöjä. Koivulan löytämässä metasedimenttikalliossa on kultaa 0,74 g/t sekä arseenikiisua. Toisessa kalliolöydössä on gneississä kultaa 0,98 g/t ja volframipitoisuus on 1970 g/t. Koivula on löytänyt myös pegmatiittikallion, josta analysoiduissa näytteissä on kultaa 0.54 g/t sekä fosforia 0,5 % ja toisessa fosforia 5,3 % sekä arseenikiisua. Löydöt ovat uusia.

Koivula on löytänyt Mynämäeltä uuden kallioalueen, jossa sarvivälkepitoisessa gneississä on kultaa 0,43 g/t kuparia 8770 g/t ja hopeaa 11 g/t. Muissa kallionäytteissä on kuparia pitoisuusjärjestyksessä 15150 g/t, 10250 g/t, 9290 g/t, 7450 g/t 7370 g/t, 6550 g/t, ja 6170 g/t. Kuparimineraaleina ovat kuparikiisu, borniitti, kovelliini, ja malakiitti. Löydöt ovat 300 x 400 m kokoiselta alueelta.

Palkintosumma: 1300 € 
Löytäjä: Juha Turpeinen, Lieksa 
Löytöpaikka: Lieksa, Nurmes

Turpeinen on tehnyt kuparipitoisen kalliolöydön Lieksan alueelta. Analysoidussa näytteessä kuparia on 5080 g/t ja lisäksi metallista kuparia 2–3 mm kokoisina rakeina. Kallioaluetta on paljastuneena noin 10 x 50 metrin alueelta. Kivilaji on granitoidi, jossa suuntautuneita kvartsijuonia. Turpeinen on myös löytänyt graniittipegmatiittilohkareen, jossa on kuparia 8080 g/t ja hopeaa 18 g/t. Näytteessä on myös hieman molybdeenihohdetta. Turpeinen on löytänyt graniittipegmatiitin, jossa on kultaa 2 g/t. Löydöt ovat uusilta alueilta.

Lisäksi Turpeinen on löytänyt Nurmeksesta laajan graniittikallion, jossa esiintyy REE-mineraalia, allaniittia. Löytö on mielenkiintoinen, koska alueelta ei juurikaan tunneta REE-mineraaleja.

Palkintosumma: 1200 € 
Löytäjä: Olavi Myllykangas, Kemi 
Löytöpaikka: Tervola

Myllykangas on löytänyt Tervolan alueelta karbonaattikivilohkareen, jossa on kultaa 41,5 g/t sekä korkea kuparipitoisuus, ja toisessa lohkareessa kultaa on 15,5 g/t. Näiden lisäksi Myllykangas on löytänyt kaksi karsikiveä, joissa on kuparia 1,24 % ja kultaa 1,3 g/t sekä toisessa kultaa 15 g/t, ja kuparia 0,9 %.

Myllykangas on löytänyt metavulkaniittilohkareita, joissa on kuparia 1,39 % ja rautaa 46,6 % ja toisessa lohkareessa kultaa 1,9 g/t ja rautaa 56,7 % sekä kuparia 0,94 %. Sulfidi-rautakivessä (mustaliusketta muistuttava) on kultaa 1,68 g/t sekä hieman kuparia ja volframia. Myllykangas on löytänyt myös sulfidilohkareen, jossa on kultaa 15,45 g/t, ja korkea kuparipitoisuus. Näiden lisäksi hänen lähettämässään graniittipegmatiittilohkareessa on kultaa 1,42 g/t, ja kuparia, 3020 g/t.

Myllykankaan näytteiden korkeimmat kuparipitoisuudet ovat yli 10 % ja kultapitoisuudet ovat korkeat (≤40 g/t). Rautarikkaat näytteet ovat myös mielenkiintoisia, koska niissä on kohonneita volframipitoisuuksia. Mustaliuskenäytteessä myös koboltti on hieman koholla. Löydöt sijaitsevat tunnetusta Kivimaan kulta-kupariesiintymästä länteen 4.5 km. Löydöt ovat mielenkiintoisia, koska niiden kulta- ja kuparipitoisuudet ovat korkeimpia mitä tähän mennessä on alueelta löydetty.

Palkintosumma: 750 € 
Löytäjä: Tapio Törmäkangas, Oulainen 
Löytöpaikka: Ylivieska, Pyhäjoki

Törmäkangas on löytänyt Ylivieskasta kallion, jossa on kultaa 5,37 g/t. Kivilajina hapan vulkaniitti, joka läpikotaisin kvartsiutunut (serttimäinen). Kalliota on näkyvissä 4 x 5 metrin alue, joka on paljastunut metsäkoneen uran alta. Sama kallio jatkuu laajalle alueelle, todennäköisesti vajaa hehtaarin alueelle. Kauempana olevasta kalliosta on aiemmin analysoitu Tapion löytämänä 2 g/t kultaa, mutta uusi löytö on noin 30 metrin päästä aiemmin paljastumattomana olleesta kalliosta. Löytö antaa aihetta jatkotutkimuksiin, koska kivilaji on mielenkiintoinen, ja kultaviite voi olla merkki laajemmasta mineralisaatiosta.

Törmäkangas on lähettänyt lisäksi kaksitoista kultapitoista kallionäytettä Pyhäjoen alueelta. Parhaimmassa näytteessä kultapitoisuudet ovat 76 g/t ja jossa on myös silmälle näkyvää metallista kultaa. Kahdessa muussa kultarikkaassa näytteessä on 53.3 g/t ja 16.9 g/t kultaa. Näytteiden kivilaji on kiillegneissi ja metagrauvakka. Kohonneet kultapitoisuudet näyttävät liittyvät runsaaseen arseenikiisuun ja kvartsijuoniin. Näytteet ovat tunnetulta alueelta, mutta antavat viitteitä laajemmasta ja pitoisuuksiltaan kultarikkaasta vyöhykkeestä.

Akku- ja kriittiset mineraalit -palkinto

Palkintosumma: 850 €  
Löytäjä: Teuvo Punkeri, Alpo Tuovinen ja Sami Pistemaa, Siikalatva 
Löytöpaikka: Siikalatva

Punkeri, Tuovinen ja Pistemaa ovat löytäneet Siikalatvan alueelta grafiittipitoisia näytteitä. Grafiittipitoisuus on rikas parhaimmassa näytteessä, 10,1 %. Löytöalueella (50 x 50 m2) on runsaasti samanlaisia erittäin kookkaita (m3) grafiittipitoisia lohkareita. Grafiitti esiintyy massamaisena ja hienosuomuisena pirotteena pääasiassa metagrauvakoissa ja gneisseissä.

Palkintosumma: 250 € 
Löytäjä: Sauli Korpela, Vaasa 
Löytöpaikka: Laihia

Korpela on löytänyt Laihialta pegmatiittilohkareen, jossa fosforia 3 %, yttriumia 200 ppm ja dysprosiumia 41 g/t. Lohkarelöytö on mielenkiintoinen, koska yttrium ja dysprosium kuuluvat harvinaisiin maametalleihin.

Harrastuspalkinnot

Palkintosumma: 500 € 
Löytäjä: Jouni Nuutinen, Uimaharju 
Löytöpaikka: Lieksa, Joensuu

Nuutinen on löytänyt Lieksan alueelta lohkareikon ja siihen liittyvän kallioalueen, jossa nikkeliä 1440 g/t. Kivilajina on amfiboliittigneissi. Löytö on mielenkiintoinen, koska kyseessä on laaja, hieman nikkeliä sisältävä kallioalue. Nuutinen on löytänyt myös kalliosta vähäisiä määriä metallista kuparia. Kalliota on paljastuneena 3 x 4 metrin kokoinen alue. Kivilajina on granaattipitoinen sarvivälkegneissi. Löytö on uusi.

Joensuusta Nuutinen on löytänyt hieman nikkeliä sisältävän serpentiniittilohkareen, jossa on myös grafiittia kontaktissa.

Palkintosumma: 500 € 
Löytäjä: Esko Rokkonen, Lieksa 
Löytöpaikka: Lieksa

Rokkonen on löytänyt Lieksasta nikkelipitoisia lohkareita, joissa ultraemäksisessä metavulkaniitissa nikkeliä 1600 g/t ja kromia 2440 g/t, serpentiitiytyneessä metavulkaniitissa 1190 g/t nikkeliä ja emäksisessä metavulkaniitissa 1540 g/t nikkeliä ja 3420 g/t kromia. Samantyyppisiä näytteitä esiintyy lähistöllä. Rokkonen on lisäksi tehnyt merkittävää työtä edistääkseen Lieksan alueen rautameteoriittien tutkimusta.

Palkintosumma: 600 € 
Löytäjä: Jouni Nuutinen, Uimaharju ja Esko Rokkonen, Lieksa 
Löytöpaikka: Ilomantsi

Nuutinen ja Rokkonen palkintaan yhdessä Ilomantsista tehdystä laajasta kalliolöydöstä, josta otetussa näytteessä on kultaa 2 g/t sekä harvinaisia mineraaleja, kuten allaniittia ja fluoriittia. Kulta esiintyy rikkikiisupitoisessa ruhjevyöhykkeessä. Löytö antaa lisätietoja Ilomantsin alueen arkeeisten granitoidien mineraalisysteemistä.

Palkintosumma: 600 €  
Löytäjä: Reino Sainkangas, Haapavesi 
Löytöpaikka: Reisjärvi

Sainkangas on löytänyt Reisjärveltä kookkaan ja kulmikkaan monimetallipitoisen kvartsimaasälpäliuskelohkareen. Näytteen analyysituloksissa oli antimonia 2290 g/t, lyijyä 1120 g/t, sinkkiä 1440 g/t, hopeaa 12 g/t sekä hieman kultaa 0,93 ppm. Antimoni esiintyy näytteessä harvinaisena boulangeriitti-mineraalina. Lähistöltä löytyy samantyyppisiä lohkareita ja löytö antaa aihetta jatkotutkimuksiin.

Palkintosumma: 400 € 
Löytäjä: Oiva Lukkari, Rovaniemi 
Löytöpaikka: Rovaniemi, Ranua

Lukkari on löytänyt Ranualta kaksi lohkaretta, joista analysoitiin nikkeliä 2090 g/t, platinaa 0,6 g/t ja palladiumia jopa 2,36 g/t, ja toisesta lohkareesta analysoitiin nikkeliä 1220 g/t, platinaa 0,15 g/t ja palladiumia 0,53 g/t. Löytö on merkittävä ja saattaa liittyä Ranuan dioriittisiin magmoihin.

Lukkari on löytänyt lisäksi Rovaniemeltä rikkaan kuparilohkareen, jossa kuparia 7,1 %. Mineraaleina näytteessä ovat kuparihohde ja malakiitti. Näyte antaa lisätietoa aikaisemmin 1970-luvulla tutkittuun aiheeseen.

Palkintosumma: 250 € 
Löytäjä: Matti Hirvonen, Lieksa 
Löytöpaikka: Lieksa

Hirvonen on löytänyt granitoidilohkareen, jossa on kuparia 3960 g/t. Hirvonen on löytänyt myös 1190 g/t sisältävän nikkelilohkareen.

Palkintosumma: 250 € 
Löytäjä: Seppo Piirainen, Kuhmo 
Löytöpaikka: Kuhmo

Piirainen on löytänyt Kuhmosta nikkelipitoisia ultramafisia serpentiniittilohkareita, joissa nikkelipitoisuudet 2290 g/, 2130 g/t, ja 1810 g/t. Näytteissä on myös jonkin verran kromia.

Palkintosumma: 250 € 
Löytäjä: Kari Ahlholm, Nivala 
Löytöpaikka: Kalajoki

Ahlholm on lähettänyt Kalajoelta kvartsipitoisen lohkareen, jossa on kultaa 2 g/t. Näyte on tunnetusta lohkareviuhkasta itään päin.

Palkintosumma: 250 € 
Löytäjä: Matti Huovinen, Kuloharju 
Löytöpaikka: Kuloharju

Huovinen on löytänyt lohkareen, jossa on kohonneita kupari- , nikkeli ja palladiumpitoisuuksia.

Palkintosumma: 250 € 
Löytäjä: Antti Lipponen, Värtsilä 
Löytöpaikka: Tohmajärvi

Lipponen on löytänyt Tohmajärveltä nikkeli- ja kromipitoisen serpentiniittilohkareen.