Geologiska forskningscentralens huvudpris för folkprover till Toholampi

Geologiska forskningscentralen GTK delade ut folkprovspriserna för de bästa stenprover som skickats in 2022 och i början av 2023 vid Vanha Kaivos i Outokumpu den 29 juni 2023. Geologiska forskningscentralen belönade sexton stenentusiaster med totalt 13 400 euro. Huvudpriset gick till Toholampi och hederspriserna till Åbo, Lieksa och Kemi. De prisbelönta proverna den här gången lyfte fram deras mångsidighet och antalet nya upptäckter ökade. Det fanns fler prover som ledde till terränginspektioner än året innan.

Geologen Toni Liimatainen utforskar områdets terräng- och berggrundskarta med malmforskaren Reino Sainkangas.
Geologen Toni Liimatainen utforskar områdets terräng- och berggrundskarta med malmforskaren Reino Sainkangas. Bild: Satu Hietala, GTK.

Aaro Paananen från Toholampi som vann huvudpriset belönades med 3 100 euro för sina guldhaltiga stenblockfynd som han 2022 hittat i områdena för Kannus, Toholampi och Ylivieska. De bästa stenblockfynden innehåller 50 g/t guld.

I Kannus har Paananen hittat ett plagioklasporfyritblock som innehåller 3 g/t guld, 1 270 g/t kobolt och lite palladium. I området hittade han också två stenblock som innehåller 18,8 g/t och 2,18 g/t guld. Ett surt metavulkanitblock som innehåller 18,8 g/t guld är till storleken 2 m x 2 m och till formen kantigt. Detta tyder på att provet möjligtvis kommer från närområdet. I närheten av de ovannämnda proverna har Paananen dessutom hittat två guldhaltiga stenblock som innehåller med 9,68 g/t och 0,91 g/t guld.

I Toholampi har Paananen hittat sju stenblock som innehåller guld och koppar. Det bästa plagioklasporfyritblocket innehåller 50 g/t guld och 8 130 g/t koppar. Provet är stort och kantigt. Det andra plagioklasporfyritprovet innehåller 10 g/t guld och ~2,4 % koppar. Det här provet innehåller också metalliskt guld som syns för ögat. Fynden kommer från ett nytt område.

I Ylivieska har Paananen i ett nytt område hittat ett stenblock som innehåller 49 g/t guld. Provet innehåller metalliskt guld som syns för ögat. Dessutom har Paananen i samma område hittat fem andra guldhaltiga stenblock som är kantiga. Fynden kommer från ett nytt område.

Paananen har hittat höga guldhalter i ett berg i Kannus. Enligt analyser är guldhalten 65,5 g/t, 13,7 g/t och 1,55 g/t. Stenarten i proverna är plagioklasporfyrit. Proverna kommer från ett område som Paananen tidigare upptäckt, men de ger mer information om områdets guldpotential.

Hederspriserna till Åbo, Lieksa och Kemi

Hederspriset på 2 100 € delas ut till Veli-Matti Koivula från Åbo för de guld- och kopparhaltiga bergfynd som han hittat i S:t Mårtens och Virmo. Koivula har gjort bergfynd med fosfor- och guldhalter i S:t Mårtens.

Det metasedimentberg som Koivula hittat innehåller 0,74 g/t guld och arsenikkis. Det andra bergfyndet har gnejs som innehåller 0,98 g/t guld och volframhalten är 1 970 g/t. Koivula har även hittat ett pegmatitberg som enligt de analyserade proverna innehåller 0,54 g/t guld samt 0,5% fosfor i det ena och 5,3% fosfor samt arsenikkis i det andra provet. Det är fråga om nya fynd.

Koivula har hittat ett nytt bergsområde i Virmo där gnejsen med hornbländehalt innehåller 0,43 g/t guld, 8 770 g/t koppar och 11 g/t silver. De övriga bergproverna har höga kopparhalter, de bästa halterna är 1,5 % och 1 %. Kopparmineralerna är kopparkis, bornit, covellin och malakit. Fynden kommer från ett vidsträckt område.

Hederspriset på 1 300 € delas ut till Juha Turpeinen från Lieksa för de guld- och kopparhaltiga bergsområden som han hittat i Lieksa. Turpeinen har hittat 5 080 g/t koppar och dessutom metallisk koppar i ett berg i Lieksa. Bergblottningen är till storleken ett område på cirka 10 x 50 meter. Turpeinen har även hittat ett granitpegmatitblock som innehåller 8 080 g/t koppar och 18 g/t silver. Provet innehåller också molybdenglans.

Dessutom har Turpeinen hittat ett granitpegmatitblock som innehåller 2 g/t guld. Fynden kommer från nya områden. I Nurmes har Turpeinen hittat ett stort granitberg som innehåller REE-mineralen allanit.

Olavi Myllykangas från Kemi belönas med ett hederspris på 1 200 € för de guld- och kopparhaltiga stenblock som han hittat i Tervola. De högsta kopparhalterna i Myllykangas prover är över 10 %, och provernas guldhalter är höga (≤40 g/t). Dessutom är hans järnrika prover intressanta, eftersom de har höjda volframhalter. Det som gör fynden mer intressanta är guld- och kopparhalter som är de högsta i de fynd som hittills hittats i området.

Priserna batterimineraler och kritiska mineraler till Siikalatva och Vasa – största amatörpriset till Oulainen

Tapio Törmäkangas från Oulainen belönas med ett amatörpris på 750 € för de guldhaltiga bergfynd som han hittat i Ylivieska och Pyhäjoki. Törmäkangas har hittat ett berg i Ylivieska som innehåller guld 5,37 g/t. Stenarten är sur vulkanit som har omvandlats till kvarts. Bergsområdet är vidsträckt. Fyndet ger anledning till fortsatta undersökningar eftersom stenarten är intressant och spåret efter guld kan vara ett tecken på en mer omfattande mineralisering.

Törmäkangas har dessutom skickat in tolv guldhaltiga bergprover från Pyhäjokiområdet. Det bästa provet innehåller 76 g/t guld och även metalliskt guld som syns för ögat. De två andra guldrika proverna innehåller 53,3 g/t och 16,9 g/t guld. Stenarten i proverna är glimmergnejs och metagråvacka. Proverna kommer från ett område som Törmäkangas tidigare upptäckt, men de tyder på en större zon med guldrika halter.

Priset Batterimineraler och kritiska mineraler delades ut i år för ett intressant grafitfynd. Teuvo Punkeri, Alpo Tuovinen och Sami Pistemaa från Siikalatva belönas med ett pris på 850 € för de grafithaltiga stenblockfynd som de hittat och som har grafithalt på 10 %.

Fyndplatsen är rik på liknande mycket stora (m3) grafithaltiga stenblock. Grafit förekommer i form av massa och finfjällig dissemination främst bland metagråvacka och gnejs. Även Sauli Korpela från Vasa får 250 € för det pegmatitblock som han hittat i Laihela och som innehåller 3% fosfor, 200 ppm yttrium och 41 g/t dysprosium.

Amatörpriser på 600–400 € delades ut till fyra personer. Jouni Nuutinen från Uimaharju får 500 € för de prov som han hittat i Lieksa och Joensuu. Nuutinen har i Lieksaområdet hittat en grupp stenblock med tillhörande bergsområde som innehåller 1 440 g/t nickel. Fyndet är intressant eftersom det är fråga om ett vidsträckt bergsområde som innehåller lite nickel.

Nuutinen har även hittat små mängder metallisk koppar i berget. Bergblottningen är till storleken 3 x 4 meter. Det är fråga om ett nytt fynd. I Joensuu har Nuutinen hittat ett serpentinstenblock som innehåller lite nickel och även grafit i kontakt.

Esko Rokkonen från Lieksa belönas för de nickelhaltiga stenblockfynd som han hittat i Lieksa. Rokkonen belönas också för hans arbete som avsevärt har främjat forskningen om järnmeteoriter i Lieksaområdet.

Nuutinen och Rokkonen belönas tillsammans med 600 € för ett bergsområde som de hittat i Ilomants. Bergsområdet innehåller 2 g/t guld samt sällsynta mineraler, såsom allanit och fluorit. Fyndet ger mer information om mineralsystemet för arkeiska granitoider i Ilomantsområdet.

Reino Sainkangas från Haapavesi belönas med 600 € för det stenblock som innehåller många olika metallhalter och som han hittat i Reisjärvi. Analysresultaten för provet innehåller 2 290 g/t antimon, 1 120 g/t bly, 1 440 g/t zink, 12 g/t silver och lite guld, 0,93 ppm. Antimon förekommer i provet i form av sällsynt boulangeritmineral. I närheten finns stenblock av samma typ, och fyndet ger anledning till fortsatta undersökningar.

Oiva Lukkari från Rovaniemi belönas med 400 € för de nickel-, platina- och palladiumprov som han hittat i Ranua. Det bästa provet innehåller 2,36 g/t palladium som är en hög halt. Fyndet är betydande och kan vara förknippat med dioritisk magmabergart i Ranua. Lukkari har dessutom hittat ett kopparblock i Rovaniemi med rik kopparhalt på 7,1 %. Mineralerna i provet är kopparglans och malakit. Provet ger mer information om ett ämne som undersöktes tidigare på 1970-talet.

Dessutom belönas ytterligare fem personer med ett amatörpris på 250 €.

Geologiska forskningscentralen (GTK) bedriver folkprovsverksamhet i Finland. Det är en unik verksamhetsform som betjänar prospekteringen och undersökningen av nationella råvaruresurser och utökar kunskaperna om råvarureserverna i Finland. Det huvudsakliga intresset för Geologiska forskningscentralens undersökning av råvaruresurser i berggrunden riktas för närvarande till batterimineraler, såsom litium, kobolt och grafit.

Batterimineralerna är för sin del viktiga råvarukällor med tanke på bekämpningen av klimatförändringarna och begränsningen av temperaturökningen på jorden. Till exempel övergången till grön teknik innebär att användningen av kobolt, litium, nickel, koppar och aluminium mångdubblas, och eldrivna transportmedel ökar särskilt efterfrågan på kobolt och litium. Geologiska forskningscentralen önskar få in fler folkprover som kan undersökas med särskild betoning på förekomsten av batterimineral. Prover med batterimineral får särskild vikt vid utdelningen av priser i folkprovtävlingen.

Mer information

Geologiska forskningscentralen, Folkprovsbyrån, kansannaytetoimisto@gtk.fi
Geologiska forskningscentralens telefonväxel: 029 503 0000

Mer information om och anvisningar för stenhobby finns på Folkprovsbyråns webbplats https://kivinayte.gtk.fi/sv/forstasidan/

Folkprovspriser 2023

Geologiska forskningscentralen (GTK) belönar stenentusiaster med priser på totalt 13 400 € för de bästa berg- och stenblockprov som skickats in 2022 och i början av 2023.

Huvudpris

Prissumma: 3 100 €
Hittats av: Aaro Paananen, Toholampi
Fyndplats: Kannus, Toholampi, Ylivieska

Paananen har hittat sju stenblock i Toholampi som innehåller guld och koppar. Det bästa plagioklasporfyritblocket innehåller 50 g/t guld och 8 130 g/t koppar. Provet är stort och kantigt. I det andra plagioklasporfyritprovet är halterna ~10 g/t guld och ~2,4 % koppar. Det här provet innehåller också metalliskt guld som syns för ögat. Fynden kommer från ett nytt område.

I Ylivieska har Paananen i ett nytt område hittat ett stenblock som innehåller 49 g/t guld. På provet syns metalliskt guld. Dessutom har Paananen i samma område hittat fem andra guldhaltiga stenblock som är kantiga. Fynden kommer från ett nytt område.

Paananen har hittat höga guldhalter i ett berg i Kannusområdet. De analyserade proverna innehåller 65,5, 13,7 och 1,55 g/t guld. Guldet förekommer i plagioklasporfyrit som innehåller arsenikkis. Proverna kommer från ett bergsområde som Paananen tidigare upptäckt, men de ger mer information om områdets guldpotential.

Dessutom har Paananen i närheten hittat ett plagioklasporfyritblock med arsenikkis som innehåller 3 g/t guld samt 1 270 g/t kobolt och lite palladium. På samma område har han hittat två stenblock som innehåller 18,8 g/t och 2,18 g/t guld. Ett surt metavulkanitblock som innehåller 18,8 g/t guld är till storleken 2 m x 2 m och till formen kantigt vilket tyder på att det möjligtvis kommer från närområdet. I närheten har Paananen hittat två guldhaltiga stenblock som innehåller 9,68 g/t och 0,91 g/t guld. Proverna innehåller också kopparkis.

Hederspriser

Prissumma: 2 100 €
Hittats av: Veli-Matti Koivula, Åbo
Fyndplats: S:t Mårtens, Virmo

Koivula har hittat berg med fosfor- och guldhalter i S:t Mårtens. Det metasedimentberg som Koivula hittat innehåller 0,74 g/t guld och arsenikkis. Det andra bergfyndet har gnejs som innehåller 0,98 g/t guld och volframhalten är 1 970 g/t. Koivula har även hittat ett pegmatitberg som enligt de analyserade proverna innehåller 0,54 g/t guld samt 0,5% fosfor i det ena och 5,3% fosfor samt arsenikkis i det andra provet. Det är fråga om nya fynd.

Koivula har hittat ett nytt bergsområde i Virmo där gnejsen med hornbländehalt innehåller 0,43 g/t guld, 8 770 g/t koppar och 11 g/t silver. De övriga bergproverna innehåller koppar i följande ordning 15 150 g/t, 10 250 g/t, 9 290 g/t, 7 450 g/t, 7 370 g/t, 6 550 g/t och 6 170 g/t. Kopparmineralerna är kopparkis, bornit, covellin och malakit. Fynden kommer från ett område på 300 x 400 m.

Prissumma: 1 300 €
Hittats av: Juha Turpeinen, Lieksa
Fyndplats: Lieksa, Nurmes

Turpeinen har gjort ett kopparhaltigt bergfynd i Lieksa. Det analyserade provet innehåller 5 080 g/t koppar och dessutom metallisk koppar i form av korn som är till storleken 2–3 mm. Bergblottningen är till storleken ett område på cirka 10 x 50 meter. Stenarten är granitoid som har riktade kvartsstråk. Turpeinen har även hittat ett granitpegmatitblock som innehåller 8 080 g/t koppar och 18 g/t silver. Provet innehåller också lite molybdenglans. Turpeinen har hittat ett granitpegmatitblock som innehåller 2 g/t guld. Fynden kommer från nya områden.

Dessutom har Turpeinen hittat ett stort granitberg som innehåller REE-mineralen alleanit i Nurmes. Fyndet är intressant, eftersom man nästan inte alls har någon kännedom om REE-mineraler i området.

Prissumma: 1 200 €
Hittats av: Olavi Myllykangas, Kemi
Fyndplats: Tervola

Myllykangas har i Tervolaområdet hittat ett karbonatstenblock som innehåller 41,5 g/t guld samt har en hög kopparhalt. Det andra stenblocket innehåller 15,5 g/t guld. Dessutom har Myllykangas hittat två skarnstenar som innehåller 1,24% koppar och 1,3 g/t guld. Den andra stenen innehåller 15 g/t guld och 0,9% koppar.

Myllykangas har hittat metavulkanitblock som innehåller 1,39% koppar och 46,6% järn. Det andra stenblocket innehåller 1,9 g/t guld och 56,7% järn och 0,94% koppar. Sulfid-järnstenen (som liknar svartskiffer) innehåller 1,68 g/t guld samt lite koppar och volfram. Myllykangas har även hittat ett sulfidblock som innehåller 15,45 g/t guld och har en hög kopparhalt. Därtill innehåller det granitpegmatitblock som han skickat in 1,42 g/t guld och 3 020 g/t koppar.

De högsta kopparhalterna i Myllykangas prover är över 10 %, och provernas guldhalter är höga (≤40 g/t). De järnrika proverna är också intressanta, eftersom de har höjda volframhalter. Svartskifferprovet har också något höjda kobolthalter. Fynden ligger 4,5 km väster om den kända guld-kopparfyndigheten i Kivimaa. Fynden är intressanta eftersom deras guld- och kopparhalter är de högsta som hittills hittats i området.

Prissumma: 750 €
Hittats av: Tapio Törmäkangas, Oulainen
Fyndplats: Ylivieska, Pyhäjoki

Törmäkangas har hittat ett berg i Ylivieska som innehåller guld 5,37 g/t. Stenarten är sur vulkanit som helt har omvandlats till kvarts (liknar silex). Bergblottningen omfattar ett område på 4 x 5 meter som kommit fram under spåret efter en skogsmaskin. Samma berg sträcker sig över ett vidsträckt område, sannolikt på knappt en hektar. Det har tidigare analyserats 2 g/t guld som Tapio hittat från ett berg längre borta, men det nya fyndet ligger cirka 30 meter från det tidigare fyndet i ett berg som tidigare inte blivit upptäckt. Fyndet ger anledning till fortsatta undersökningar, eftersom stenarten är intressant och spåret efter guld kan vara ett tecken på en mer omfattande mineralisering.

Törmäkangas har dessutom skickat in tolv guldhaltiga bergprover från Pyhäjokiområdet. Det bästa provet innehåller 76 g/t guld och även metalliskt guld som syns för ögat. De två andra guldrika proverna innehåller 53,3 g/t och 16,9 g/t guld. Stenarten i proverna är glimmergnejs och metagråvacka. De höjda guldhalterna tycks vara förknippade med riklig förekomst av arsenikkis och kvartsstråk. Proverna har tagits på ett känt område, men de tyder på en större zon med guldrika halter.

Priset Batterimineraler och kritiska mineraler

Prissumma: 850 €
Hittats av: Teuvo Punkeri, Alpo Tuovinen och Sami Pistemaa, Siikalatva
Fyndplats: Siikalatva

Punkeri, Tuovinen och Pistemaa har hittat grafithaltiga prover i Siikalatvaområdet. Det bästa provet har den rikaste grafithalten, 10,1 %. Fyndplatsen (50 x 50 m2) är rik på liknande mycket stora (m3) grafithaltiga stenblock. Grafit förekommer i form av massa och finfjällig dissemination främst bland metagråvacka och gnejs.

Prissumma: 250 €
Hittats av: Sauli Korpela, Vasa
Fyndplats: Laihela

Korpela har hittat ett pegmatitblock i Laihela som innehåller 3% fosfor, 200 ppm yttrium och 41 g/t dysprosium. Stenblockfyndet är intressant eftersom yttrium och dysprosium ingår i sällsynta jordartsmetaller.

Amatörpriser

Prissumma: 500 €
Hittats av: Jouni Nuutinen, Uimaharju
Fyndplats: Lieksa, Joensuu

Nuutinen har i Lieksaområdet hittat en grupp stenblock med tillhörande bergsområde som innehåller 1 440 g/t nickel. Stenarten är amfibolitgnejs. Fyndet är intressant, eftersom det är fråga om ett vidsträckt bergsområde som innehåller lite nickel. Nuutinen har även hittat små mängder metallisk koppar i berget. Bergblottningen är till storleken 3 x 4 meter. Stenarten är granatrik hornbländegnejs. Det är fråga om ett nytt fynd.

I Joensuu har Nuutinen hittat ett serpentinstenblock som innehåller lite nickel och även grafit i kontakt.

Prissumma: 500 €
Hittats av: Esko Rokkonen, Lieksa
Fyndplats: Lieksa

Rokkonen har i Lieksa hittat nickelhaltiga stenblock som innehåller 1 600 g/t nickel och 2 440 g/t krom i ultrabasisk metavulkanit, 1 190 g/t nickel i metavulkanit som omvandlats till serpentinsten och 1 540 g/t nickel och 3 420 g/t krom i basisk metavulkanit. Prover av liknande typ förekommer i närheten. Rokkonen har dessutom avsevärt bidragit till att främja forskningen om järnmeteoriter i Lieksaområdet.

Prissumma: 600 €
Hittats av: Jouni Nuutinen och Esko Rokkonen, Ilomants
Fyndplats: Ilomants

Nuutinen och Rokkonen belönas tillsammans för ett omfattande bergfynd i Ilomants som enligt provet innehåller 2 g/t guld samt sällsynta mineraler, såsom allanit och fluorit. Guldet förekommer i en krosszon som innehåller svavelkis. Fyndet ger mer information om mineralsystemet för arkeiska granitoider i Ilomantsområdet.

Prissumma: 600 €
Hittats av: Reino Sainkangas, Haapavesi
Fyndplats: Reisjärvi

Sainkangas har i Reisjärvi hittat ett stort och kantigt skifferblock med kvarts och fältspat som innehåller många olika metallhalter. Analysresultaten för provet innehåller 2 290 g/t antimon, 1 120 g/t bly, 1 440 g/t zink, 12 g/t silver och lite guld, 0,93 ppm. Antimon förekommer i provet i form av sällsynt boulangeritmineral. I närheten finns stenblock av samma typ, och fyndet ger anledning till fortsatta undersökningar.

Prissumma: 400 €
Hittats av: Oiva Lukkari, Rovaniemi
Fyndplats: Rovaniemi, Ranua

Lukkari har hittat två stenblock i Ranua som enligt analyserna innehåller 2090 g/t nickel, 0,6 g/t platina och palladium upp till 2,36 g/t. Enligt analyserna innehåller det andra stenblocket 1 220 g/t nickel, 0,15 g/t platina och 0,53 g/t palladium. Fyndet är betydande och kan vara förknippat med dioritisk magmabergart i Ranua.

Lukkari har dessutom hittat ett kopparblock i Rovaniemi med rik kopparhalt på 7,1 %. Mineralerna i provet är kopparglans och malakit. Provet ger mer information om ett ämne som undersöktes tidigare på 1970-talet.

Prissumma: 250 €
Hittats av: Matti Hirvonen, Lieksa
Fyndplats: Lieksa

Hirvonen har hittat ett granitoidblock som innehåller 3 960 g/t koppar. Hirvonen har hittat även ett nickelblock som innehåller 1 190 g/t nickel.

Prissumma: 250 €
Hittats av: Seppo Piirainen, Kuhmo
Fyndplats: Kuhmo

Piirainen har i Kuhmo hittat nickelhaltiga ultramafiska serpentinstenblock med nickelhalterna 2 290 g/t, 2 130 g/t och 1 810 g/t. Proverna innehåller också en liten mängd krom.

Prissumma: 250 €
Hittats av: Kari Ahlholm, Nivala
Fyndplats: Kalajoki

Ahlholm har skickat in ett kvartshaltigt block som innehåller 2 g/t guld från Kalajoki. Provet kommer österut från den kända blocksvansen.

Prissumma: 250 €
Hittats av: Matti Huovinen, Kuloharju
Fyndplats: Kuloharju

Huovinen har hittat ett stenblock som innehåller höjda koppar-, nickel- och palladiumhalter.

Prissumma: 250 €
Hittats av: Antti Lipponen, Värtsilä
Fyndplats: Tohmajärvi

Lipponen har hittat ett nickel- och kromhaltigt serpentinstenblock i Tohmajärvi.