Geologian tutkimuskeskus on tehnyt useita projekteja Afrikassa – vaikuttavuutta lisää paikallisen osaamisen tukeminen koulutuksin

Geologian tutkimuskeskus GTK on ollut mukana useissa projekteissa Afrikassa viimeisen 30 vuoden aikana. Aiheina ovat olleet mm. pohjavesien hallinta, kestävä kaivosteollisuus, kaivannaisjätteiden hallinta, maiden mineraalien kartoitus sekä ruokaturva. Useissa maissa on tehty geologisia kartoituksia sekä geofysiikan mittauksia. Projekteihin on pitkäaikaista vaikuttavuutta lisäävänä elementtinä yleensä sisällytetty paikallisten henkilöiden koulutus aiheeseen.

Tutkimusnäytteitä pöydällä. Ihmiset sen ympärillä. Yksi opettaa ja muut kuuntelevat ja tekevät muistiinpanoja
Etiopian projekti toteutettiin vuosina 2014-2018. Kuva: Tegist Chernet, GTK

Erilaisia geotietoon liittyviä projekteja on ollut mm. Malawissa, Etelä-Afrikassa, Tansaniassa ja Namibiassa. Alla muutamien maiden projekteista vähän tarkemmin.

Sambiassa edistettiin kaivannaisjätealueiden kunnostusta ja sulkemista

GTK osallistui Maailmanpankin rahoituksella Sambian kaivannaisjätealueiden kunnostusta ja sulkemista edistävään projektiin. Projektissa toteutettu kansallinen suunnitelma sisälsi nykytilannekuvan ohella ohjeita kaivostoiminnan pitkäjänteiselle vastuulliselle kehittämiselle, huomioiden etenkin turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat.

Projekti toteutettiin konsortiossa, jota veti saksalainen DMT ja jossa oli paikallisena toimijana GeoQuest. Työn tilaajana oli Sambian kaivos- ja mineraalitoiminnan kehityksestä vastaava ministeriö sekä sen alaisuudessa toimiva kaivosten ympäristöhaasteisiin keskittyvä ZMERIP-projekti (Zambian Mining and Environmental Remediation and Improvement Project).

”Projektin kansallista vaikuttavuutta lisäsi paikallinen kumppani, jolla oli hallussaan alueen tuntemus ja kulttuurinen tietämys sekä valmis yhteys ministeriöön”, kertoo Anna Tornivaara, ryhmäpäällikkö ja tämän projektin päällikkö, GTK.

Mosambikissa geologista kartoitusta ja teollisuusmineraalien tutkimista

GTK on koordinoinut ja valvonut viittätoista Maailmanpankin rahoittamaa geoalan projektia Mosambikissa usean vuoden ajan. Viimeisin Mosambik-projekti loppui vuonna 2022. Projektit ovat keskittyneet geologiseen kartoitukseen, geokemiaan ja geofysiikan tutkimuksiin.

Kartta, jossa on merkitty GTK:n projektimaat Afrikassa ja läntisen Lähi-Idän alueella.
GTK:lla on useita projekteja Afrikassa ja Lähi-Idässä.

Ruoan turvallisuus ja kestävä tuotanto Etiopiassa

Etiopiassa on ollut geotieto-osaamisen kehittämistä yhdessä Etiopian kaivosministeriön kanssa. Lisäksi GTK edisti yhdessä Luonnonvarakeskus Luken kanssa Etiopian ruokaturvallisuutta ja kestävää tuotantoa. Projektin rahoitti ulkoministeriö IKI-rahoituksella.

”Projektissa tutkittiin sopivan kalkkimäärän ja raekoon vaikutusta happaman maan satoon. Ilman kastelun ja lannoitteen lisäämistä pystyimme parantamaan satoa jopa 50 prosenttia. Lähdimme näyttämään viljelijöille vaikutusta konkreettisesti testaamalla heidän maillaan. Projektin tulokset koottiin oppaaksi ja tietoa levitettiin laajasti eri paikallisille sidosryhmille. Tämä alhaalta-ylös lähestyminen toimi hyvin alueella”, sanoo projektin päällikkö Tegist Chernet, erikoistutkija, GTK.

Tekopohjavettä Keniaan?

GTK:n ensimmäiset vesiprojektit on tehty Afrikassa vuosikymmeniä sitten. Tällä hetkellä on käynnissä Business Finlandin rahoittama markkinaselvityshanke Kenian tekopohjaveteen liittyen.

Lisätiedot

Philipp Schmidt-Thomé
päällikkö, kansainvälinen projektivienti
philipp.schmidt-thome@gtk.fi
Puh. 029 503 2163

Geologian tutkimuskeskus mukana kehittämässä kaivannaisjätealueiden kunnostusta ja sulkemista Sambiassa

Geologian tutkimuskeskus ja Luonnonvarakeskus tiivistävät yhteistyötään, joka edistää luonnonvarojen vastuullista käyttöä