Leppävirran Pasalanmäen tutkimuksista

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tutkinut Sorsakosken ja Kotalahden välisen alueen kallioperää helmikuun 2021 alusta alkaen ensin geofysiikan maastomittauksin ja kesällä kallioperäkartoituksen paljastumahavainnointia tekemällä. Suoraa malminetsinnällistä tavoitetta tutkimuksilla ei ole, vaan niillä pyritään tuottamaan tarkempaa tietoa Raahesta Laatokalle ulottuvan törmäysvyöhykkeen synnystä ja myöhemmästä kehityksestä. Tutkimukset ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti ja kartoitustyöt tulevat tämän vuoden osalta päättymään lokakuun toisella viikolla. Kesän tulokset vaikuttavat lupaavilta alueen geologisen kehityksen selvittämisen kannalta, mutta suoraa taloudellista kiinnostavuutta niillä ei ole.

Talvella jatketaan kerätyn havaintoaineiston ja näytteiden mikroskooppi- ja laboratoriotutkimuksia. Niiden lisäksi, lokakuun alusta alkaen tullaan suorittamaan lisää geofysiikan maastomittauksia kartan esittämällä alueella. Mittausalue sijoittuu viime kevättalvella mitatun alueen eteläpuolelle Leppävirta–Sorsakoski tien pohjoispuolelle ja laajentaa sitä. Mittauksilla tarkennetaan vanhoissa mittausaineistossa erottuvien, magneettisilta ja tiheysominaisuuksiltaan poikkeavien alueiden rajoja niiden laskennallisen mallinnuksen helpottamiseksi. Maastomittaukset jatkuvat vuoden 2022 puolelle ja niiden välillä saattaa olla pitkiä taukoja johtuen GTK:n muista mittaustyömaista. Mittaajat liikkuvat teiden ulkopuolella hiihtäen tai kävellen, eikä mittauksista jää maastoon jälkiä.

Ensi kesänä maastossa tullaan vielä tekemään jonkin verran maastotarkistuksia, mutta suurin osa työajasta käytetään tulosten raportointiin ja alueen kallioperäkartan päivittämiseen. Näiden töiden on suunniteltu valmistuvan 2022—2023 vuodenvaihteessa kun kausiapulaisina alueella työskennelleiden opiskelijoiden opinnäytteet valmistuvat.

Lisätietoja:

Geologi Perttu Mikkola, 040 566 8017, perttu.mikkola@gtk.fi

Kartta Pasalanmäen tutkimusalueesta
Kartalle harmaalla rajattu Pasalanmäen tutkimusalue sijoittuu Leppävirran kirkonkylän luoteispuolelle. Lokakuu alusta alkaen geofysiikan maastomittauksia tehdään violetilla viivoitetulla alueella. Pohjakartta ©Maanmittauslaitos.