Siirry sisältöön

Maaperän terveyttä halutaan parantaa Euroopan laajuisesti – uudet tavoitteet kaipaavat järjestelmällistä maaperätietoa toteutuakseen

Puhdas ympäristö on tärkeä paitsi ihmisten myös ekosysteemien hyvinvoinnille. Arvion mukaan 60‒70 prosenttia EU:n jäsenvaltioiden maaperästä on enemmän tai vähemmän muuttunut ihmisen toiminnan seurauksena. Uusilla toimilla halutaan vähentää maaperän pilaantumista ja tehostaa kunnostamista.

Maatilan peltomaisemaa ja sadonkorjuuta aurinkoisena kesäpäivänä Hollolassa.
Kuva: Juha Kaija, Geologian tutkimuskeskus GTK.

Euroopan komissio julkaisi toissa vuonna EU:n maaperästrategian, jonka tavoitteena on varmistaa eurooppalaisen maaperän terveys vuoteen 2050 mennessä. Osana strategian toimeenpanoa komissio valmistelee maaperän terveyttä koskevaa säädösehdotusta (Soil Health Law). Ehdotus kuuluu Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan (Green Deal) ja se julkaistaan kesällä 2023.

Maaperän tilaa halutaan parantaa merkittävästi ja suojella samoin perustein kuin esimerkiksi ilmaa ja vettä. Tämä tarkoittaa muun muassa maaperän hyvän ekologisen tilan määrittämistä, pilaantuneen maaperän ennallistamista, maaperän eroosion vähentämistä sekä maaperän suojelua. Geologian tutkimuskeskus GTK koordinoi tähän liittyen uutta tutkimus- ja innovaatiohanketta (ISLANDR ‒ Information-based Strategies for Land Remediation), jossa kehitetään menetelmiä maaperän pilaantumislähteiden määrittelyyn ja niiden aiheuttamien riskien arviointiin.

Erilaiset maankäyttömuodot vaikuttavat eri tavoin maaperän kuntoon. Hankkeessa on tarkoitus koostaa metatietoluettelo, jossa kuvataan, miten pilaantuneita maa-alueita ja hajakuormituksen aiheuttamaa maaperän pilaantumista koskevaa tietoa kerätään Euroopassa. Tiedon kerääminen, käsittely ja julkisen tietokannan rakentaminen tulevat olemaan suuri työ.

”Pilaantuneiden maa-alueiden tunnistamisen helpottamiseksi luodaan maaperän pilaantumiskohteille tunnistusmenetelmä, jossa huomioidaan sekä luontaiset taustapitoisuudet että ihmistoiminnan vaikutukset. Maaperän pilaantumista tutkitaan erilaisissa maaperätyypeissä ja ilmasto-olosuhteissa Euroopassa. Kaiken kaikkiaan Euroopan maaperä on hyvin heterogeeninen, ja taustatietoja tarvitaan direktiivin toimeenpanoa varten”, kertoo ISLANDR-hankkeen tieteellinen koordinaattori, erikoistutkija Kirsti Loukola-Ruskeeniemi GTK:lta.

Tavoitteena on lisäksi kehittää rahoitusmalleja, jotka mahdollistavat käytettävissä olevien resurssien kohdentamisen maaperän puhdistamiseen ja uusiokäyttöön. Euroopan valtioiden välillä on eroja toimintatavoissa niin aluesuunnittelussa ja luvituksessa kuin hallinnollisissa päätöksentekomenettelyissä. Hankkeessa tehdäänkin tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa esimerkiksi kunnostustavoitteiden kohdalla, ja koottua tietoa sekä kehitettyjä menetelmiä pyritään jakamaan laajasti.

Lisätietoja

Kirsti Loukola-Ruskeeniemi, erikoistutkija
Geologian tutkimuskeskus GTK
kirsti.loukola-ruskeeniemi@gtk.fi
puh. +358 29 503 2850

ISLANDR ‒ Information-based Strategies for Land Remediation

  • Kolmivuotinen Information-based Strategies for Land Remediation (ISLANDR) -hanke käynnistyi toukokuussa 2023. EU rahoittaa hanketta Horizon Europe -ohjelmasta 5,8 milj. eurolla. Lisäksi Iso-Britannia ja Sveitsi rahoittavat hanketta 1,1 milj. eurolla.
  • Hankkeeseen osallistuu 14 organisaatiota 13 Euroopan maasta. Suomesta mukana on Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) lisäksi Suomen ympäristökeskus (Syke). GTK toimii hankkeen koordinaattorina.
  • Poikkitieteellinen hanke edistää Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa (Green Deal) ja Euroopan maaperäsopimuksen (A Soil Deal for Europe) toteutumista. Hankkeella tuetaan uuden maaperän terveyttä koskevan direktiivin (Soil Health Law) toimeenpanoa ja vastataan sekä EU:n tasolla että paikallisten yhteisöjen maaperätietoon liittyviin tarpeisiin.
  • Hankkeen esittely ja konsortion jäsenorganisaatiot: ISLANDR – Information-Based Strategies for Land Remediation

Funded by the European Union logo

 

 

ISLANDR hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti Eurooppa tutkimus- ja innovaatio-ohjelman avustussopimuksesta numero 101112889.