Gå till innehåll

Syftet är att förbättra markhälsan på europeisk nivå – nya mål kräver systematiska markdata för att kunna uppnås

En ren miljö är viktig inte bara för människornas utan också för ekosystemens välbefinnande. Uppskattningsvis har 60–70 procent av EU-medlemsstaternas mark förändrats mer eller mindre till följd av mänsklig verksamhet. Nya åtgärder syftar till att minska markföroreningar och effektivisera sanering.

Odlingslandskapet och skörda grödor en solig sommardag i Hollola.
Bild: Juha Kaija, Geologiska forskningscentralen GTK.

I förfjol offentliggjorde Europeiska kommissionen EU:s markstrategi som syftar till att säkerställa den europeiska markhälsan fram till 2050. Som en del av genomförandet av strategin förbereder kommissionen ett förslag till lag om markhälsa (Soil Health Law). Förslaget ingår i den europeiska gröna given (Green Deal) och publiceras under sommaren 2023.

Önskan är att avsevärt förbättra markens tillstånd och skydda den på samma grunder som exempelvis luft och vatten. Detta innebär bland annat att fastställa en god ekologisk markstatus, återställa förorenad mark, minska markerosion och skydda mark. Geologiska forskningscentralen GTK samordnar i samband med detta ett nytt projekt för forskning och innovation (ISLANDR ‒ Information-based Strategies for Land Remediation), där metoder tas fram för att identifiera källor till markföroreningar och bedöma de risker som de orsakar.

Olika former av markanvändning påverkar markens skick på olika sätt. Syftet med projektet är att sammanställa en förteckning över metadata som beskriver hur information om förorenad mark och markföroreningar som orsakas av diffus belastning samlas in i Europa. Det kommer att vara mycket arbetsdrygt att samla in, bearbeta och bygga upp en offentlig databas.

”För att underlätta identifieringen av förorenade markområden ska det skapas en identifieringsmetod för objekt med förorenad mark som tar hänsyn till både de naturliga bakgrundskoncentrationerna och konsekvenserna av mänsklig verksamhet. Markföroreningar undersöks i olika typer av jordmåner och klimatförhållanden i Europa. På det hela taget är den europeiska marken mycket heterogen och bakgrundsinformation behövs för genomförandet av direktivet”, säger Kirsti Loukola-Ruskeeniemi, ISLANDR-projektets vetenskapliga samordnare och specialforskare vid GTK.

Syftet är också att utarbeta finansieringsmodeller som gör det möjligt att allokera tillgängliga resurser för att sanera och återanvända mark. Det finns skillnader mellan de europeiska staterna när det gäller tillvägagångssätt i fråga om såväl områdesplanering och beviljande av tillstånd som administrativa beslutsförfaranden. Projektet kommer därför att ha ett nära samarbete med olika intressenter, till exempel när det gäller saneringsmål, och syftet är att sprida insamlad information och utvecklade metoder i stor utsträckning.

Mer information

Kirsti Loukola-Ruskeeniemi, specialforskare
Geologiska forskningscentralen GTK
kirsti.loukola-ruskeeniemi@gtk.fi
tfn +358295032850

ISLANDR ‒ Information-based Strategies for Land Remediation

  • Det treåriga projektet Information-based Strategies for Land Remediation (ISLANDR) inleddes i maj 2023. EU finansierar projektet inom ramen för programmet Horisont Europa med 5,8 miljoner euro. Dessutom finansierar Storbritannien och Schweiz projektet med 1,1 miljoner euro.
  • 14 organisationer från 13 europeiska länder deltar i projektet. Från Finland deltar utöver Geologiska forskningscentralen även Finlands miljöcentral i projektet. Geologiska forskningscentralen fungerar som projektsamordnare.
  • Det tvärvetenskapliga projektet kommer att bidra till genomförandet av den europeiska gröna given (Green Deal) och given för den europeiska marken (A Soil Deal for Europe). Projektet kommer att stödja genomförandet av det nya direktivet om markhälsa (Soil Health Law) och tillgodose behov av markdata på både EU-nivå och i lokala samhällen.
  • Introduktion till projektet och medlemorganisationer: ISLANDR ‒ Information-based Strategies for Land Remediation

 

 

Projektet ISLANDR har fått finansiering genom bidragsavtal nr 101112889 i Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa.