Pietarsaaressa ja Pedersöressä sijaitsevien Bredskärin-, Roskan-, Sandåsenin-, Sandnäsetin ja Hedetin pohjavesialueiden rakenneselvitys on valmistunut

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava tieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjavedensuojelua.

Geologian tutkimuskeskus selvitti vuosina 2018 – 2020 Pietarsaaressa ja Pedersöressä sijaitsevien Bredskärin- Roskan-, Sandåsenin-, Sandnäsetin ja Hedetin pohjavesialueiden geologista rakennetta ja pohjavesiolosuhteita. Selvitys tehtiin yhteistyössä Pietarsaaren Veden ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Pohjavesialueiden tutkimus palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjavedensuojelua. Rakenneselvityksestä saadun uuden tiedon avulla voidaan tarkentaa vedenottotutkimusten sijoittamista pohjavesialueille, tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät. Tiedot palvelevat myös onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden ennakoimista ja suorittamista.

Tutkimusalueella tehtiin n. 42 km maatutkaluotausta, 36,5 km painovoimamittausta, 15 raskasta maaperäkairausta ja asennettiin 13 kpl pohjaveden havaintoputkia sekä tehtiin 65 kevyttä maaperäkairausta. Tutkimuksissa saatiin lisätietoa mm. kallioperän asemasta, pohjaveden virtausta patoavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasosta ja virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteesta. Lisäksi neljälle pohjavesialueelle laadittiin pohjaveden virtausmalli.

Tutkimusalueen läpi kulkee etelä-kaakko – pohjois-luode suuntainen kalliopainanne, joka on syvimmillään tasolla -25 m mpy ja ylimmillään merenpinnan tasossa. Pohjaveden muodostumisalueilla on paikoin kalliopaljastumia, jotka nousevat tasolle +10 m mpy. Pohjavesipinnan korkeustaso on matalimmillaan merenrantavyöhykkeen tasolla n. 0 m mpy, ja nousee eteläosassa tasolle 14,5 m mpy. Pohjaveden virtaussuunta vaihtelee tutkimusalueella ja alueella on virtausta patoavia kallio- ja moreenikynnyksiä. Pohjavesialueet ovat ympäristöstään vettä kokoavia eli synkliinisiä. Pohjavesi purkautuu mereen, suoalueille, Messträskbäckenin ojaan sekä Sundbyn- ja Kovjokeen. Pohjavesikerroksen paksuus vaihtelee alle metristä noin 25 metriin. Pohjavettä suojaavan maakerroksen paksuus on pääosin alle 2 tai alle 4 m, paksuimmillaankin vain noin 6 m.

Tutkimustulosten perusteella Sandnäsetin pohjavesialueen eteläosaan ehdotetaan pientä pohjaveden muodostumisalueen laajennusta länteen. Lisäksi Sandnäsetin ja Hedetin pohjavesialueet ehdotetaan yhdistettäväksi yhdeksi pohjavesialueeksi.

Raportti Geologisen rakenteen selvitys ja pohjaveden virtausmallinnus Pietarsaaressa ja Pedersöressä Bredskärin, Roskan, Sandåsenin, Sandnäsetin ja Hedetin pohjavesialueilla on luettavissa Geologian tutkimuskeskuksen Hakku-palvelussa osoitteessa https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/50_2020.pdf


Lisätietoja:

Projektipäällikkö Salla Valpola, Geologian tutkimuskeskus, p. 029 503 5232, salla.valpola@gtk.fi
Ylitarkastaja Krister Dalhem, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 029 502 7671, krister.dalhem@ely-keskus.fi
Toimitusjohtaja Andreas Svarvar, Pietarsaaren Vesi, p. 044 7851 262 andreas.svarvar@pietarsaari.fi