Utredningen om strukturen i grundvattenområdena Bredskär, Roska, Sandåsen, Sandnäset och Hedet i Jakobstad och Pedersöre har blivit klar

Informationen som fås genom undersökningen av grundvattenområden betjänar vattenanskaffningen, planeringen av markanvändningen samt skyddandet av grundvattnet.

Geologiska forskningscentralen utredde under åren 2018 – 2020 den geologiska strukturen och grundvattenförhållandena i Bredskär, Roska, Sandåsen, Sandnäset och Hedet grundvattenområden i Jakobstad och Pedersöre. Utredningen gjordes i samarbete med Jakobstads Vatten och NTM-centralen i Södra Österbotten.

Undersökningen av grundvattenområdena tjänar vattenanskaffningen, planeringen av markanvändningen samt skyddandet av grundvattnet. Med hjälp av den nya informationen i strukturutredningen kan man fokusera placeringen av vattentäktsundersökningar på grundvattenområdena, justera nuvarande gränser för grundvattenområdena samt styra planläggningen och byggandet till områden där riskerna för grundvattnet är mindre. Informationen betjänar även förutseendet och utförandet av nödvändiga åtgärder vid olyckssituationer.

På undersökningsområdet gjordes ca 42 km markradarlodningar, 36,5 km tyngdkraftsmätningar, 15 tunga jordmånsborrningar och man installerade 13 grundvattenobservationsrör samt gjorde 65 lätta jordmånsborrningar. Vid undersökningarna fick man mera information om bland annat berggrundens position, bergströsklar som uppdämmer grundvattnet, grundvattnets nivå och flödesriktningar samt jordmånens skiktstruktur. Dessutom uppgjordes en flödesmodell för grundvattnet i fyra grundvattenområden.

En bergsänka sträcker sig i sydöstlig – nordvästlig riktning över undersökningsområdet och är som djupast på nivån -25 m ö.h. och som högst på havsytans nivå. I grundvattnets bildningsområden finns ställvis bergexponeringar som stiger till nivån +10 m ö.h. Grundvattnets ytnivå är som lägst vid havsstrandzonens nivå ca 0 m ö.h. och stiger i den södra delen till nivån 14,5 m ö.h. Grundvattnets flödesriktning varierar på undersökningsområdet och på området finns uppdämmande bergs- och moräntrösklar. Grundvattenområdena samlar vatten från omgivningen och är således synkliniska. Grundvattnet strömmar ut i havet, till träskområden, Messträskbäckens dike samt åarna i Sundby och Kovjoki. Grundvattenlagrets tjocklek varierar från under en meter till ca 25 meter. Jordlagret som skyddar grundvattnet är i huvudsak under 2 eller under 4 m och som tjockast endast ca 6 m.

På basen av resultaten från undersökningen föreslås en liten utvidgning av grundvattnets bildningsområde västerut i södra delen av Sandnäsets grundvattenområde. Dessutom föreslås att grundvattenområdena Sandnäset och Hedet slås samman till ett grundvattenområde.

Utredningen om den geologiska strukturen och grundvattnets flödesmodell i Jakobstad och Pedersöre i grundvattenområden Bredskär, Roska, Sandåsen, Sandnäset och Hedet finns att läsa i Geologiska forskningscentralens Hakku-tjänst på adressen https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/50_2020.pdf

Tilläggsinformation:
Projektchef Salla Valpola, Geologiska forskningscentralen, tel. 029 503 5232, salla.valpola@gtk.fi
Överinspektör Krister Dalhem, NTM-centralen i Södra Österbotten, tel. 029 502 7671, krister.dalhem@ntm-centralen.fi
Verkställande direktör Andreas Svarvar, Jakobstads Vatten, tel. 044 7851 262 andreas.svarvar@jakobstad.fi