Suomen kallioperä saattaa sisältää merkittäviä vielä löytämättömiä kobolttivarantoja

Geologian tutkimuskeskus GTK on arvioinut vielä löytämättömät koboltin (Co) ja kullan (Au) varannot maamme kallioperässä yhden kilometrin syvyyteen asti. Arvio sisältää Kuusamo-tyyppisten Co-Au-esiintymien varannot. GTK on aikaisemmin arvioinut löytämättömät kobolttivarannot magmaattisissa nikkeliesiintymissä ja Outokumpu-tyypin esiintymissä.

GTK rajasi kahdeksan aluetta, joilla voi olla Kuusamo-tyypin esiintymiä. Näiden alueiden arvioidaan sisältävän 58 löytämätöntä Co-Au-esiintymää.

GTK:n arvion mukaan Kuusamo-tyypin löytämättömien esiintymien sisältämät varannot ovat 50 prosentin todennäköisyydellä ainakin 100 000 tonnia kobolttia ja 85 tonnia kultaa. Vertailu tunnettujen malmiesiintymien sisältämiin metallimääriin paljastaa, että ainakin 80 prosenttia Suomen Kuusamo-tyypin esiintymien metallisisällöstä on heikosti tutkituissa tai kokonaan vielä löytämättömissä esiintymissä.

Kun otetaan huomioon myös GTK:n aikaisemmin suorittamat arviot löytämättömistä kobolttivarannoista magmaattisissa nikkeliesiintymissä ja Outokumpu-tyypin esiintymissä, löytämättömien kobolttivarantojen määrä on arviolta 20–40 % niiden kokonaismäärästä Suomen kallioperässä.

Kaikki kymmenen hyvin tunnettua Kuusamo-tyypin esiintymää sijaitsee Kuusamon alueella Koillis-Suomessa. Nämä esiintymät sisältävät yhteensä ainakin 22 000 tonnia kobolttia ja 19 tonnia kultaa.

GTK:n rajaamien kahdeksan mahdollisen esiintymisalueen yhteenlaskettu pinta-ala on 21 082 km2, mikä vastaa noin kuutta prosenttia Suomen maapinta-alasta. Kaikki rajatut alueet sijaitsevat Suomen pohjoisosassa, ja arviolta puolet vielä löytämättömistä Kuusamo-tyypin kobolttivarannoista sijaitsee Kuusamon ja Peräpohjan alueilla.

GTK on arvioinut Suomen kallioperän löytämättömiä mineraalivarantoja vuodesta 2008 lähtien. Arvioinneissa käytetään U.S. Geological Survey:n kehittämää kolmivaiheista menetelmää, jossa arviot löytämättömien malmiesiintymien sisältämistä metallimääristä esitetään usealla eri todennäköisyystasolla. Alueet, joilla voi esiintyä arviointiin sisällytettyjä malmiesiintymätyyppejä, rajataan esiintymämallien perusteella. Näillä alueilla olevien löytämättömien malmiesiintymien lukumäärä arvioidaan ja niiden sisältämät metallimäärät lasketaan käyttäen hyvin tunnettujen esiintymien metallisisältöjä. Arviointi ei ota kantaa siihen, kuinka suuri osa vielä löytämättömistä esiintymistä tulevaisuudessa mahdollisesti löydetään.

Arvioinnin tulokset on julkaistu GTK:n Bulletinissa 410:
Rasilainen K., Eilu P., Huovinen, I., Konnunaho, J., Niiranen, T., Ojala, J., Törmänen, T. 2020. Quantitative assessment of undiscovered resources in Kuusamo-type Co-Au deposits in Finland. Geological Survey of Finland Bulletin 410, 32 pages, 10 figures, 6 tables and 3 appendices. Saatavilla: http://tupa.gtk.fi/julkaisu/bulletin/bt_410.pdf

Lisätietoa:
Geologian tutkimuskeskus
Kalevi Rasilainen, geologi, p. 029 503 2401 tai 040 722 9850, kalevi.rasilainen@gtk.fi
Pasi Eilu, erikoistutkija, p. 029 503 2565 tai 040 864 9165, pasi.eilu@gtk.fi

Liite: Linkistä ladattava kartta, jossa näkyvät alueet, joilla voi olla löytämättömiä Kuusamo-tyypin koboltti-kulta esiintymiä. Tunnetut Kuusamo-tyypin esiintymät on esitetty punaisina ympyröinä. Linkki karttaan